Ornamental udsmykning på ribber og skjoldbue.
.
Ornamental udsmykning af ribber og skjoldbue.
.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1490-1562 (1475-1550 Sengotik og 1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af Lyngåværkstedet (o. 1480 – 1515), Rasmus Ryter maler (o. 1562) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Auning Kirke forestiller scener fra det nye testamente, dommedag, dagligliv og Jesu barndomshistorie. Malerierne viser Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Paulus (Apostel), Johannes (Apostel), Peter (Apostel), Filip (Apostel), Matthæus (Apostel), Elisabeth (Johannes Døbers mor), Gabriel (Ærkeengel), Andreas (Apostel), Laurentius (Helgen, ærkediakon), indskrifter, bomærker, våbenskjolde, engle, dyr, vrængefigurer og masker. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, rankeslyngornamenter, andre ornamenter, imitationer og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (naturalistisk og stilistisk), cirkelslag og bueslag, krabbeblad, ranke og blad, vase og buket, bånd, beslagværk, kartouche og stjerne.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I kirken er bevaret tre udsmykninger. Den i dag dominerende udsmykning er den velbevarede og daterede efterreformatorisk udsmykning, der er malet ovenpå som supplement til en nedenunderliggende ornamental udsmykning, som kun er to generationer ældre. I korets østkappe er derudover malet en Dommedag fra 1510.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Maleriene i koret og skibets hvælv samt fragmenterne på triumfvæg og skibets vægge er generelt set i en tilfredsstillende bevaringsstilstand, men der er i hvælvene mindre områder med aktive saltskader, ligesom der partielt forekommer mugangreb. Tilsmudsningen er forholdsvis kraftig. Forekomst af fugtsskjolder kan skyldes ældre eller nyere tagskader. Der bør derfor foretages en forundersøgelse for at afklare problemernes omfang. Malerierne er i vid udstrækning opmalede.

Kirken

Auning Kirkes romanske dele er apsis i rå og kløvede kampesten samt koret og skibets to østligste fag i granitkvadre – alt på sokkel. Apsis har oprindeligt halvkuppelhvælv. Korbuen er senere udvidet. I sengotisk tid er murene forhøjet med munkesten, og der er indbygget et krydshvælv i koret og to stjernehvælv i skibet. I 1616 opførtes i munkesten en vestforlængelse af skibet med samtidigt ottedelt hvælv samt et vesttårn med samtidigt hvælv i tårnrummet. Fra samme periode stammer våbenhuset i munkesten på skibets sydside. På skibets nordside er et kapel fra o. 1700 opført i bæltemuring af gule og røde teglsten over granitsokkel. I nyere tid er opført en halvtagsbygning (nu materialhus) i røde mursten på tårnets vestside.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Norddjurs Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links