Michael Dragedræber.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1490-1581 (1475-1550 Sengotik og 1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Jonas og hvalfisken samt gengivelse af titelbladet på Christian 3.´s bibel, Lov og Evangelium.
.

Kalkmalerierne i Oure Kirke forestiller scener fra det nye og gamle testamente, skabelsen og syndefaldet, Jesu barndomshistorie, dagligliv og Dommedag. Malerierne viser Mikael (Ærkeengel), Adam (Det første menneske), Esajas (Profet), Eva (Den første kvinde), Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), indskrifter, fabelvæsener og fantasivæsener, engle, allegorier, dyr, bomærker og våbenskjolde. Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk) og ranke og blad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Spændende efterreformatorisk udsmykning, der viser brug af nye forlæg efter Reformationen.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Kalkmalerierne på skibets nordvæg er generelt i en tilfredsstilende bevaringstilstand. Dog ses løbere af vand på det lille fragment under skibets nordvægs midterste vindue. På maleriet på skibets vestvæg ses tillige mange løbere af vand, som har trukket spor af snavs ned over maleriet. Løberne af vand og snavs kan betyde, at der er utætheder i inddækning mellem skib og tårn, hvilket bør undersøges. Der er anbragt et elektrisk varmepanel under maleriet på vestvæggen, hvilket kan være årsag til, at maleriet her er mere tilsmudset end de øvrige.

Kirken

Oure Kirke har romansk skib opført i rå marksten med tilhugne hjørnekvadre. Det romanske kor er i gotisk tid udvidet til skibets bredde i kampesten med gavl i munkesten. Korets stjernehvælv er sekundært indbygget i senmiddelalderen. Det senmiddelalderlige vesttårn er jævnbredt med skibet og opført i munkesten med kamp nederst. Tårnet har samtidigt trappehus mod syd og hvælv fra o. 1600 i tårnrummet. Et middelalderligt våbenhus mod syd er nedrevet 1882.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links