Ormerenden, set fra øst
.
Ormerende set fra øst ved den østligste vejdæmning
.
Ormerendens østlige forløb mod Lunkebugten i baggrunden, set fra vest
.
Nordlige voldforløb, set fra øst
.
Sydlig vold, set fra sydøst
.

Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
411755
Sted- og lokalitetsnummer
090502-50
Anlæg
Kanal, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ormerenden. Ormerenden består af en ca. 750 m lang grøft, der forløber i nordvestlig retning fra Lunkebugten gennem Pederskov. Den er 8-10 m bred, og på begge sider ligger 3-7 m brede volde, hvis topflader er 2,50-3 m over bunden, og fra 0,50-1,50 m over det omgivende terræn. To skovveje på delvis stensatte dæmninger fører over Ormerenden. Endvidere er der ca. 100 m fra dens vestlige afslutning spor af en tværgående lav dæmning. Dæmninger opdeler Ormerenden i afsnit med varierende bundniveau, således den vestligste del ligger højest. Ormerenden er delvis vandfyldt og ligger i skov. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen anden måde beskadiges ved pløjning, gravning, bebyggelse, henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1976
Privat udgravning - Uspecificeret institution
1979
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1979
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Ormerenden", gravet rende mellem 2 volde. Måler 1,3 x 970 x 20,0 m. Forløber næsten km.-langt gennem blandet skov. NB: Er ikke ved nyberejsningen gennemgået i sin helhed, men kun iagttaget ved udmundingsstedet i Ø. Længdemålet overført fra 4 cm.-kort, hvorpå anlægget er afsat i sin fulde længde. Målsangivelser m.m. gælder derfor også kun det Ø-lige udløb. Renden munder ud i stranden. I bunden flyder vand. N-lige vold bredere og mere udflydende end den meget skarpt markerede, smalle S-vold. ** Seværdighedsforklaring ** Et usædvanligt fortidsminde, overmåde smukt ved sit udløb i stranden. Adgang via skovvej for ikke-motoriseret færdsel. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2002
Diverse sagsbehandling - Odense Bys Museer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Kanal

Kanaler er nedgravede og oprindelig vandfyldte render af forskellig størrelse og længde og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er kanaler til transport af varer eller vand, engvandingskanaler, afvandingskanaler i Vadehavet og kanaler til brug for skibstransport. Mange kanaler er desuden anlagt i forbindelse med mølledrift. Kanalerne stammer fra vikingetiden og frem til i dag. Læs videre her.

Dæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links