9692 formidlingsskilt. Set fra SSØ.
.
9689 oversigt. Set fra NNV.
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
382526
Sted- og lokalitetsnummer
050707-43
Anlæg
Klosteranlæg, Middelalder (dateret 1200 e.Kr. - 1399 e.Kr.); Bygning, Historisk Tid (dateret 1536 e.Kr. - 1799 e.Kr.); Kirke, Middelalder (dateret 1200 e.Kr. - 1399 e.Kr.); Bageovn, Middelalder (dateret 1200 e.Kr. - 1399 e.Kr.)

Original fredningstekst

Sortebrødreklosteret. De under nuværende jordoverflade bevarede levn af Sortebrød- reklosteret må ikke fjernes, ændres eller beskadiges.

Undersøgelseshistorie

1965
Museal prøvegravningVed undersøgelse på vestsiden af Ostenfeldt Stiftelse ud for kælderrum 3 samt i selve kælderrummet blev fundet adskilllige genstande fra middelalder og nyere tid, der relaterer sig til klosteret og den senere herregård på stedet, bl.a.: formsten fra stavværk, formsten af granit, sandstensflise, sortgods, rødgods (middelalder og nyere tid), skår af hvid fajance, stentøj, porcelænskår (1800-1899), hestesko, middelalderlige teglsten, søm, svinetand, fragmenter af fliser , flaskeskår, glas. (reginnr. 673x)
1966
Museal prøvegravning
1983
Museal udgravning
1984
Museal udgravning
1985
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1986
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceI middelalderen lå på matriklen et Sortebrødrekloster. Klosteret blev lukket i reformationsårene og omdannet til en mindre herregård ved navn Sortebrødregård. 1840 blev de middelalderlige bygninger revet ned og man opførte istedet den bygning,som stadig står (fredet i 1944). Ved udgravningen i 1984 fandtes teglstensmurværk, fundamentsgrøfter, et teglstensgulv og et ovnanlæg. Ældste kulturlag på stedet var fra 1200-årene.
1991
Museal udgravningI to korslagte søgegrøfter i parken fremkom fundamenterne af et firfløjet anlæg med klosterkirken placeret mod nord. Anlægget fremstod meget plyndret. De fundne genstande bekræfter opførselstidspunktet til anden halvdel af 1200-årene. Vestfløjen havde to byggefaser, måske forårsaget af brand.
1992
Museal udgravningGårdspladsen i klosterets økonomigård ligger velbevaret under tykke afretningslag. Den østlige fløj i økonomigården er lokaliseret og synes velbevaret under beskyttende lag. Det samme er tilfældet for klosterets afvandingskanal.
1992
Museal besigtigelseI et mindre felt udlagt i forbindelse med forestående beplantning fremkom Sortebrødreklostrets sydfløjs sydvestre hjørne samt en bageovn umiddelbart øst for hjørnet. Ovnkappen lå udenfor den søndre mur.
1992
Museal udgravningFremdragelse af vestmur og sydvesthjørne af klostrets østlige udstikkerfløj, der er dateret til 1437. Desuden fremkom fløjens sydøsthjørne. Bygningen har været 9,5 x 22 m. Ca. 12 m fra udstikkerfløjen i østlig retning fandtes den kanal, der har ført vand fra Sortebrødresøen ud i åen.
1992
Museal udgravningSparsomme levn efter nordre sideskibs nordmur samt sideskibets øst- og vestlige afslutning. I et mindre felt fandtes resterne efter kirkens østlige afslutning i form af en fundamentsgrøft.
1992
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1995
Museal udgravning
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Næstved Museum
2003
Planlagt dyrkning - Næstved Museum
2003
Diverse sagsbehandling - KUAS, Fortidsminder
2003
Museal prøvegravning - Næstved Museum
2005
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2008
Museal besigtigelse - Næstved MuseumOpgravning med minigraver på 1 m3 blev overvåget, forud for opstilling af bronzestatue af munk i kirkeskibets område. Der sås kun omrodede brokkelag fra nedbrydningen af klostret med fragmenter af munkesten, fliser, mørtel, kalk o.l. Der blev ikke nået undergrund.
2008
Byggeri og anlæg - Næstved Museum
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Klosteranlæg

Kloster, (af lat. claustrum 'aflukket rum', afledt af claudere 'lukke'), bygning eller bygningskompleks, hvor et institutionaliseret fællesskab af enten mænd eller kvinder for en tid eller livsvarigt søger forening med Gud ved at give afkald på legitime menneskelige værdier såsom ægteskabeligt samliv. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links