Låsbygade 56 ligger på Låsbygade 056 i Kolding Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Med sine højstolper er bygningen muligvis fra før 1600. De manglende løsholte må betyde at der blev indsat større vinduesrammer på et tidspunkt jf. vinduerne mod gårdsiden. Bygningen har gennemgået mange ændringer, før den blev fredet i 1919, bl.a. er den forkortet fra 12 til otte fag i 1885. Bygningen blev gennemgribende byfornyet omkring 1984.

Beskrivelse

Bygningen ligger ud til Låsbygade skråt over for Låsbygade 61-65, der også er fredet. Fra gaden kan man se Koldinghus' tårn.

Det otte fag lange forhus i to etager står mod gaden i grundmuret, hvid malet stueetage og i gråmalet bindingsværk med hvidmalede tavl i anden etage og dækkes af et teglhængt sadeltag med en skorsten i rygningen. Det kraftige bindingsværk har skråstivere og knægte mod gaden og hviler på gennemstukne bjælkeender, halvt så brede som de stolper, bjælkerne bærer. I den udkragende øvre etage findes ingen løsholte, men rester af nagelhuller i stolperne udfor de nederste vinduesrammer. Mod gården står bygningen på en høj pudset sokkel, hvorfra der er adgang til kælderen. På soklen hviler højstolper, der går over to etager og er noget smallere end stolperne mod gaden. Desuden ses rester af en ældre, tilmuret portgennemkørsel umiddelbart øst for den nuværende port. I portrummet er opsat en porthammer med årstallet 1601. Den har tidligere været opsat på nabohuset, men kommer antagelig fra nr. 56. Vinduerne er fra restaureringen ca. 1984, men de er i gammel stil. Mod gaden er de torammede med tre ruder i hver ramme, og mod gården er de småsprossede med seks ruder i hver.

I det indre danner væggene en korsformet plan omkring en centralt placeret skorsten. Trappeløb, badeværelser og køkkener er indrettet i forbindelse med byfornyelsen omkring 1984. Der er nyere, men traditionelt udformede snedkerdetaljer som døre, paneler og plankegulve (antagelig fra omkring 1984). Tagværket er ældre, men ikke oprindeligt.

Miljømæssig værdi

Bygningen ligger ud til den middelalderlige Låsbygade, der er et vigtigt element i det middelalderlige gadeforløb i Kolding. Bygningen er derfor med til at opretholde den historiske bystruktur.

Kulturhistorisk værdi

Bygningen er en af de få bevarede bindingsværksbygninger opført før 1600 og har dermed betydning for forståelse af bindingsværks¬bygge-skikken. Særlig bemærkelsesværdig er højstolpekonstruktionen mod øst. Det er en ældre konstruktionsform, der forudsætter forholdsvis lange tømmerstykker og som antagelig daterer bygningen til slutningen af 1500-tallet. Hertil kommer bygningens plan, hvor rummene er samlet omkring skorstenen og med to rum i dybden, der er karakteristik for tiårene omkring 1600 og ændringerne i den borgerlige boligkultur i perioden. Vinduernes forskellige alder og størrelse, hvor de ældste og mindste findes mod gården, fortæller ligeledes om forandringer i boligkulturen.

Arkitektonisk værdi

Bygningen er et eksempel på lokal byggeskik, og den arkitektoniske værdi knytter sig derfor i det ydre til det taktfaste og kraftige bindingsværk, murflader, taghældning og tagoverflader, samt ikke mindst pudsige detaljer, som f.eks. knægtene på gadesidens facade.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links