Lappen 10 A-B ligger på Lappen 10 A-B i Helsingør Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Lappen ligger som en lille enklave mellem vandet på den ene side og Marienlyst Slot på den anden i det nordøstlige Helsingør og vidner om det tidligere fisker- og færgemandssamfunds materielle vilkår. Ordet Lappe har flere betydninger, men i denne sammenhæng henvises der sandsynligvis til betydningen odde eller næs, idet Lappegrunden er en rest af en odde, som er blevet opslugt af Øresund. Endvidere lå der en sandbanke i Øresund, der gik under betegnelsen Der Lappe, hvorved Lappen kan være en afledning af dette. Bebyggelsen på Lappen stammer fra 1700-tallet og var overvejende beboet af færgemænd, der fra Lappen nemt kunne holde øje med ankomne skibe, der skulle lægge anker ved rheden for at betale øresundstold. Lappen lå indtil konsumtionens (afgift på fødevarer som indførtes fra landet ind til byen) ophævelse i 1850 uden for byen. For at komme ind til Helsingør skulle man igennem Lappeporten eller Røde Port og betale accise, hvilket svarer til vores moms. Porten lå hvor Skt. Annagade og Lundegade løber sammen i Lappen. Indtil 1736 omfattede Lappen 10 kun en ejendom, men på et tidspunkt mellem 1736 og 1761 blev ejendommen delt i to bebyggelser, hvor færgemand Niels Gregersen i 1775 erstattede det daværende bindingsværkhus med det nuværende Lappen 10 B. Lappen 10 A blev opført i 1886.

Beskrivelse

Lappen 10 A-B ligger i udkanten af Helsingør mellem Marienlyst Slot og Øresund blandt en række bygninger, der i materialer og formsprog ligner denne. Lappen 10 A er et grundmuret hus i to etager med kælder og uudnyttet tagetage. Heltaget er belagt med røde vingetegl, hvor der ses to skorstenspiber i rygningen og to nyere tagvinduer i tagfladen samt en større antenne. Taget afsluttes af to brandkamme. Forhuset står på en lille sortmalet sokkel, og murene fremstår pudsede og afsluttes af en hovedgesims. På både for- og bagside ses to ældre fyldingsdøre i midterfagene. Vinduerne udgøres af traditionelt udførte to- og trerammede vinduer med tværsprosser. Vinduer og døre er sortmalede. Lappen 10 A indeholder fire lejligheder, to på hver etage, hvor en traditionel planløsning med stue mod gaden og sekundære funktioner mod haven delvist er bevaret i flere af lejlighederne. Der ses imidlertid også opbrudte og irregulære rumforløb med nyere skillevægge. I midten af forhuset ligger en ældre trappe med drejede balustre og håndliste. Enkelte ældre bygningsdele og -detaljer er bevaret, herunder en bræddebeklædt væg, skorsten, fyldingsdøre med greb og gerichter. Herudover ses glatte døre. Overfladerne er en blanding af ældre og nyere, herunder bræddegulve, listelofter, linoleum, gulvtæpper og laminatgulv. Køkkener og badeværelser er nyere. I kælderen ses murstensvægge og teglgulve. Lappen 10 B er et ni fag langt bindingsværkshus i et stokværk og med udnyttet tagetage samt gavlkvist over tre fag mod både gade og have. Heltaget er beklædt med røde vingetegl, og i rygningen ses to skorstenspiber. I tagfladen mod gaden ses et nyere tagvindue, mens der mod haven sidder to kviste og en udluftningshætte. Forhuset står på en sortmalet sokkel, mens bindingsværket er kalket hvidt over stok og sten. Facaden afsluttes af en hvidmalet, profileret hovedgesims, og havesiden afsluttes af en enkel, sortmalet hovedgesims. I facadens tredje yderste fag sidder en ældre fyldingsdør, mens der på havesiden ses henholdsvis en ældre og en traditionelt udført fyldingsdør på hver side af de tre midterste fag. Vinduerne udgøres af nyere, men traditionelt udførte, torammede vinduer med to tværsprosse. Alle vinduer og døre er grønmalede. Lappen 10 B indeholder tre lejligheder, to i stueetagen og en i tagetagen. I midten af den bagerste del af forhuset ligger en traditionelt udført trappe, der fører op til tagetagen. En traditionel planløsning med stue mod gaden og sekundære funktioner mod haven er bevaret i lejlighederne. Enkelte ældre bygningsdele og -detaljer er bevaret, herunder synligt bjælkelag, bræddebeklædt væg, ildsted samt fyldingsdøre med greb og gerichter. Herudover ses glatte døre. Overfladerne er en blanding af ældre og nyere, herunder bræddegulve, listelofter, linoleum og gulvtæpper. Køkkener og badeværelser er nyere.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Lappen 10 A-B knytter sig til samspillet med Lappens øvrige bygninger. Karakteristisk for bebyggelsen er, at husene fremstår som en helhed med deres enkle og beskedne udtryk, men på samme tid opleves som individuelle bygninger med forskellige facadeudformninger, farver og højde. Lappen opleves således som en enkel, harmonisk bebyggelse, der står i stor kontrast til naboejendommen, det fornemme og elegante Marienlyst Slot med omgivende have, der afgrænses af en mur mod Lappen. Lappen 10 A-B er således med til at opretholde det ældre kulturmiljø.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til Lappen 10 As relativt enkle og beskedne ydre, der har klassicistiske træk. Fra omkring 1800 og frem blev klassicismen det fremherskende ideal i Helsingør. For arkitekturen betød det, at bygningernes mure skulle fremstå glatte, pudsede og malede. De klassicistiske træk i Lappen 10 A kan ses i den glatte, pudsede facade med få dekorative elementer, herunder gesimserne og de svagt tilbagetrukne vinduer, der skaber en let reliefvirkning. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de traditionelle planløsninger med stuerne mod gaden og køkken og værelse mod haven. Hertil kommer de bevarede bygningsdetaljer, herunder bræddebeklædt væg, skorsten, fyldingsdøre med greb og gerichter, der alle vidner om bygningens alder. Den kulturhistoriske værdi for Lappen 10 B knytter sig til den uprætentiøse og beskedne bygning i bindingsværk med meget få detaljer, der dels vidner om husets funktion som bolig for familier med en beskeden indkomst dels om hvordan man traditionelt byggede i Helsingør i anden halvdel af 1700-tallet. I det indre er den kulturhistoriske værdi relateret til de traditionelle planløsninger med stuerne mod gaden og køkken og værelse mod haven. Hertil kommer de bevarede bygningsdetaljer, herunder synligt bjælkelag, bræddebeklædt væg, ildsted, fyldingsdøre med greb og gerichter, der vidner om husets alder.

Arkitektonisk værdi

I Lappen 10 A er den arkitektoniske værdi i det ydre relateret til bygningskroppen og facadens knappe, enkle og symmetriske opbygning, der har en rolig og prunkløs fremtræden. For Lappen 10 B er den arkitektoniske værdi i det ydre knyttet til bygningens uprætentiøse og beskedne udtryk med den markante gavlkvist og ellers få dekorative elementer, herunder vinduer, sålbænke og gesimser, der står i modsætning til naboejendommes mere enkle fremtræden.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links