Faktaboks

Kommune
Sorø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
352434
Sted- og lokalitetsnummer
040111-22
Anlæg
Møllekanal, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Møllekanal. Møllekanalen strækker sig fra Banevej til hovedvej 1, og er ca. 1750 m lang. Der er fra 8 - 10 m bred og fra 1,75 - 2,5 m dyb. Kanalen, der er tørlagt, er bedst bevaret på den midterste strækning fra jernbanedæmningen til ca. 250 m syd for hovedvej 1. Fra Banevej til skovridergårdens ha- ve fremtræder kanalen som en svag 50 - 75 cm dyb sænkning med en bredde af 6 - 8 m. I skovridergårdens have er kanal- anlægget helt planeret. De sidste 250 m inden hovedvej 1 antager kanalen karakter af en smal og dyb grøft, der fla- der ud lige op til vejen. Langs hele kanalens østside lø- ber en 5 - 8 m bred og ca. 1 m høj vold, hvorpå "Filosofgan- gen" er anlagt. Langs kanalens vestside er på flere stræk- ninger bevaret en ca. 1 m høj og indtil 5 m bred vold. For- uden jernbanedæmningen er 3 asfalterede veje, Ingemannsvej, Kirkegårdsvejen og Fægangen, på 8 - 10 m brede dæmninger ført over kanalen, der endvidere overskæres af enkelte min- dre overgange samt en enkelt træbro i forbindelse med spad- serestierne. Kanalens sider samt voldene på begge sider er træbevoksede. Fredningen omfatter kanalen i hele dens længde og i en bred- de af 10 m samt en bræmme på 6 m mod vest og 8 m mod øst. Ovennævnte fortidsminde må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Existerende bevoksning kan fældes, men stød og rødder må ikke optages, uden efter nærmere aftale med rigsantikvaren. Det planerede stykke i skovridergårdens have kan anvendes som have i samme om- fang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMøllekanal (SØ om Sorø Købstad), 1,0 x 1800,0 x 23,0 m. Nærmere beskrivelse - se kartotekskort. Kanalen begynder i skovfogedboligens have (NØ-lige hjørne), altså ikke helt udjævnet der. Den er tæt tilgroet med større, gamle løvtræer og tæt underskov i den SV-lige og NØ-lige del, men plejet på det bredeste og bedst bevarede midterområde, hvor træer og buskadser er beskåret. Der er påfaldende lidt affald (alt nyere karakter). Der er to ældre bænke i V-kanten af Filosofgangen. Jeg fjernede rådne rester af en tredje bænk. Denne sti meget befærdet af fodgængere, cyklister og hestevogn. Ikke påtalt bænke, skæmmer ikke, benyttes flittigt. Enkelte ældre nedskredne partier i kanalen. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret kanal SØ om Sorø, næsten bevaret fra Sorø til Tuel Sø, med rest af volde. Sti på ydervold langs hele kanalen. Delvist i skov. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterMøllekanal
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links