Figur 1. Befolkningsudviklingen 1971-2016 samt fremskrivning til 2045 f or hhv. Morso Kommune, Region Nordjylland og hele landet. Indeks: 1971=100.

.

Figur 2. Befolkningens fordeling på aldersgrupper i fremskrivningen 2017-45 for Morsø Kommune og hele landet.

.

Figur 3. Grafen viser udviklingen i Morsø Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).

.

Morsø Kommune har fra 1971 til 2017 haft en konstant befolkningsnedgang, og ifølge befolkningsfremskrivningen vil faldet fortsætte. Der er en relativt høj samlet fertilitet i kommunen og en markant stigning i ældrekvoten.

Befolkningsudviklingen

Den 1. januar 2017 boede der 20.665 personer i Morsø Kommune. Det er en nedgang på 17,4 % siden 1971 (se Figur 1). Ifølge befolkningsfremskrivningen fra 2016 vil udviklingen fortsætte, således at befolkningen reduceres til 17.760 i 2045. Denne udvikling er i stærk modsætning til udviklingen i Region Nordjylland og især i landet som helhed.

Morsø Kommune har i perioden 2007-16 hvert år haft en nettofraflytning på i gennemsnit ca. 160 personer. Virkningen er blevet afbødet af, at der i den samme periode har været en nettoindvandring på i gennemsnit lidt over 80 mennesker om året.

Der har været et fødselsunderskud (færre fødte end døde) stort set hvert år op til 2016, og dette vurderes at fortsætte i fremskrivningsperioden.

Den samlede fertilitet har siden 2006 ligget højere i Morsø Kommune end i både Region Nordjylland og landet som helhed. I 2016 var den samlede fertilitet 2.018 børn pr. 1.000 kvinder i den fødedygtige alder i Morsø Kommune; i regionen var det tilsvarende tal 1.841 og på landsplan 1.785. I 2016 var gennemsnitsalderen for førstegangsfødende kvinder i Morsø Kommune 27 år mod 29,1 år på landsplan.

De 0-14-åriges andel af befolkningen var i 2017 noget mindre i Morsø Kommune end i hele landet, og der forventes i fremskrivningsperioden et yderligere fald fra 15,4 % til 14,5 %. Pr. 1. januar 2017 udgjorde de 15-64-årige 59,8 % mod 64,2 % på landsplan. Gruppen i den erhvervsdygtige alder falder fortsat i løbet af fremskrivningsperioden (se Figur 2).

Befolkningsfremskrivningen peger på, at der i Morsø Kommune i 2045 vil være ca. en tredjedel af befolkningen, der er over 65 år. På landsplan anslås det at blive en fjerdedel.

Samlet bliver den såkaldte ældrekvote mere end en halv gang større i løbet af fremskrivningsperioden. I 1971 udgjorde de over 65-årige 24,5 % i forhold til kommunens befolkning i den erhvervsdygtige alder (her defineret som de 15-64-årige). I 2017 var denne ældrekvote steget til 41,5 %, og ifølge befolkningsfremskrivningen vil den i 2045 udgøre 63,2 %, hvilket er det højeste niveau blandt alle kommuner i Region Nordjylland.

Boligforhold

Trods den attraktive natur og en lang kyststrækning udgjorde fritidshusene pr. 1. januar 2017 kun 4,5 % af boligerne i Morsø Kommune. Det er mindre end halvt så stor en andel som i Region Nordjylland som helhed. En høj andel, 67 %, udgøres af parcel- og stuehuse, mens rækkehuse udgør 13 %, og etageboliger 15 %. Langt hovedparten af boligerne ejes af privatpersoner; kun ca. 10 % ejes af almene boligselskaber.

Salgspriserne for boliger i Morsø Kommune har siden begyndelsen af 1990’erne ligget langt under de gennemsnitlige salgspriser for boliger i Region Nordjylland og hele landet. I 2016 var kvadratmeterprisen for solgte parcelhuse i Morsø ca. 5.000 kr., mens den var lidt over 12.500 kr. på landsplan.

Morsø Kommune er udfordret af, at ca. hver tiende bolig er ubeboet. Pr. 1. januar 2017 var det 1.108 boliger, et fald i forhold til 2010, hvor antallet var 1.195. Kommunen har modtaget midler fra byfornyelsespuljen til nedrivning af forfaldne boliger.

I landkommuner ses oftest en afvandring fra landdistrikterne, samtidig med at en række af de større byer har en vækst i befolkningen. I 2010 boede ca. 42 % af kommunens borgere i Nykøbing M. Det var i 2017 steget til 44 %, mens landdistrikternes andel begge år lå på 37,3 %.

Nettofraflytningen faldt i 2016 til 36 mennesker, det laveste tal i de seneste årtier. Over halvdelen af flytningerne sker til og fra Region Midtjylland.

Indvandringen

Indvandrere og efterkommeres andel af befolkningen i Morsø Kommune er steget fra 0,7 % i 1980 til 5,7 % i 2017. Det er noget lavere end niveauet i Region Nordjylland, hvor det i 2017 var 8,3 %. På landsplan var andelen 12,9 % i 2017.

Indvandrere fra ikke-vestlige lande har siden 2002 udgjort en større andel af befolkningen i Morsø Kommune end indvandrere fra vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande).

Af de 1.024 indvandrere bosat i kommunen pr. 1. januar 2017 havde de 391 oprindelse i vestlige lande, og statsborgere fra Rumænien, Polen og Tyskland udgjorde tilsammen halvdelen af denne gruppe. Blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande var det statsborgere fra Syrien og Ukraine, der tilsammen udgjorde halvdelen.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Morsø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger

Eksterne links