Notmark Præstegård ligger på Notmark 4 i Sønderborg Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Notmark Præstegård er opført omkring år 1688, og har oprindeligt været et firelænget anlæg. I 1942 blev en østlig staldlænge nedrevet, tillige med en mindre ladebygning i 1962, og i dag står kun hovedbygningen samt det vestre hus tilbage. Hovedbygningen gennemgik en total istandsættelse omkring år 1952 ved arkitekt Mogens Meyling. Bygningen har sandsynligvis tidligere haft hvidkalkede tavl med rødtopstolpet bindingsværk, og bygningens nuværende udtryk med det rigt varierede mønstermurværk i blank mur, stammer fra istandsættelsen i 1952. Det vestre hus, den tidligere forpagterbolig, har i perioden 2008-10 gennemgået en total restaurering, således at hele bygningen er blevet nedtaget og genopbygget, under ledelse af arkitekt John Kronborg Christensen, Nordborg.

I forlængelse af restaureringen af det vestre hus, blev også gårdpladsen renoveret.

Beskrivelse

I den lille landsby Notmark uden for Augustenborg på Als, ligger Notmark Præstegård, på den anden side af landevejen umiddelbart nordøst herfor ligger Notmark Kirke.

Notmark Præstegård består af en bindingsværksbygning med stråtag, der rummer beboelse og stald under samme tag. Herudover omfatter anlægget en mindre bindingsværksbygning, ligeledes med stråtag, beliggende mod vest.

Hovedbygningen er opført i et rigt bindingsværk med udmurede tavl i røde sten, udført som mønstermurværk med varierende forbandter. Beboelsesdelen er tretten fag lang, og stalddelen, som ligger mod øst, er cirka seksten fag lang. Mod vest er bygningen forlænget med en lavere og smallere del, som rummer kontor til præsten. Taget er et helvalmet stråtag med to brede taskekviste mod gården, den ene over stalden og med to luger, den anden over beboelsesdelen og med to vinduer. I rygningen ses tre skorstene. Mod haven er tagfladen ubrudt. Mod gården findes fire revledøre til stalddelen og bryggers, og mod vest findes en tofløjet fyldingsdør med profileret indfatning og herover en inskription, som tilsammen udgør hovedindgangen. I forlængelsen mod vest findes yderligere en fyldingsdør. De er begge malet blå. Det øvrige træværk er malet i en rødbrun farve. Vinduerne er overvejende torammede, opsprossede og tillige med to havedøre hvidmalede.

I det indre er hovedbygningen præget af en delvist ældre planløsning med stuer en suite mod haven og med køkken samt bryggers mod gården. Overfladerne er mestendels nyere. I forstuen er en nyere trappe. En del ældre bygningsdele, herunder fyldings- og revledøre samt indfatninger er bevaret. Tagrummet er uudnyttet. Det vestre hus er et længehus opført i rødtopstolpet bindingsværk med hvidkalkede tavl og et stråtækt tag med helvalm mod syd, samt en bræddebeklædt gavl mod nord. I rygningen findes en skorsten og et lyrehul med glas. Mod øst findes to revledøre, og mod vest en tofløjet revleport, en luge og en revledør. Vinduerne er torammede, hvidmalede og udført med blyindfattede ruder. I det indre er bygningen opdelt i en vognport og en beboelsesdel. Det indre er præget af en traditionel planløsning og materialeholdning.

Miljømæssig værdi

For Notmark Præstegård er den miljømæssige værdi knyttet til bygningernes beliggenhed overfor Notmark Kirke samt ud mod vejen Notmark, som fører gennem byen. Notmark Præstegård ligger derfor meget synligt i byen, og danner et sammenhængende miljø med præstegården, sidebygningen, kirken og kirkegården. Endvidere danner de to bygninger, der udgør Notmark Præstegård, et veldefineret rum omkring en brolagt gårdsplads, der bidrager til oplevelsen af et sammenhængende og historisk mættet miljø.

Kulturhistorisk værdi

For Notmark Præstegård er den kulturhistoriske værdi knyttet til fortællingen om præstens ophøjede position både socialt og økonomisk, hvilket kan aflæses i den markante bygnings størrelse og righoldige dekoration. Endvidere er anlægget et egnstypisk eksempel på lokal byggeskik, med særlig vægt på den karakteristiske sammenbygning af stuehus og stald under samme tag, samt til den dekorative udmuring af tavlene i røde mursten imellem det rødt opstregede bindingsværk. Både de indskårne inskriptioner samt det dekorerede indgangsparti bidrager til fortællingen om bygningens fornemme brug og oprindelse.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for Notmark Præstegård knytter sig dels til hovedbygningens klart aflæselige og sluttede hovedform med de langstrakte facader i bindingsværk, den taktfaste facadeinddeling, til stråtagets udstrakte, ubrudte flader, samt de brede taskekviste og skorstene, som giver huset et markant, og værdigt udtryk. Hertil kommer den rige dekoration, som åbenbares ved nærsyn, og som underbygger fortællingen om et hus med en ophøjet status.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links