Ring Kloster, der lå ca. 1 km fra Kalvø Kloster, var et benediktinsk nonnekloster beliggende ved sydbredden af Skanderborg Sø. Det er formentlig oprettet i anden halvdel af 1100-tallet og omtales første gang i 1203.

Klosteret kan meget vel være etableret som dobbeltkloster sammen med munkeklosteret på Kalvø i 1100-tallet, i hvert fald blev Ring Kloster etableret før 1203. Selv om klosteret brændte flere gange, blev Ring Kloster en rig institution, der havde jordbesiddelser spredt ud over store dele af Jylland.

Nonnerne blev ledet af en priorinde, mens en mandlig forstander (prior) administrerede klosterets betydelige jordegods. Godset bestod af 221 gårde, møller og jorder fordelt over 14 østjyske herreder, dog især koncentreret i det daværende hjemsogn Fruering og nabosognet Hylke. Mange af ejendommene er tilgået klosteret som medgift ved optagelse af adelige kvinder i konventet. Nonnerne i Ring vides at have haft en vis broderivirksomhed og har sågar oplært adelige småpiger i at sy, ligesom børn med læsevanskeligheder fik undervisning hos dem.

Klosteret brændte i 1430, og prioren blev beskyldt for at stå bag, men en retssag rensede ham for anklagerne – at dømme ud fra arkæologien tilsyneladende med rette. Nonneklosteret kom under verdslig styring i 1532, og de sidste nonner omtales i 1544.

I dag er ingen spor af nonnernes kloster længere synlige. I stedet står en gammel gård på stedet. Udgravninger i 1930’erne og 1970’erne bestående af mange små felter i og omkring gården har tilsammen givet et vist indblik i anlægget. Kirken har udgjort sydfløjen og var det første syn, som mødte de tilrejsende fra syd. Den har været opført af granitkvadre, og løsfundne bygningssten tyder på, at den har haft apsis og været forsynet med rige indgangsportaler.

Skjult bag kirken lå nonnernes kloster. Udgravningerne viste, at klosterbygningerne rummede mange byggefaser bestående af både grundmurede huse i tegl og bindingsværkshuse. Ved middelalderens slutning syntes de at have udviklet sig til et sluttet, firfløjet anlæg forbundet af en korsgang.

Videre læsning

Læs mere om Klostre i Skanderborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klostre