Sæby gamle Skole ligger på Tingstedet 6 i Lejre Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

I 1809 købte Nicolaj Abraham Holten, som senere blev direktør for Øresundstolden, Krabbesholm Gods syd for Skibby. Med godset fulgte landsbyerne Sæby, Gershøj og Store Karleby og Sæby og Gershøj kirker samt Sæby skole. Den daværende skole i Sæby, som lå ved siden af præstegården, var i dårlig stand, og derfor blev der i 1830 opført en ny skole, som i dag kaldes Sæby gamle Skole. Denne skole blev opført på en grund ved gadekæret, og blev søgt af elever fra Sæby og Gershøj Sogne. Den blev bygget med et klokketårn, som stadig eksisterer, men klokken i tårnet blev solgt allerede i 1864. I 1887 blev den daværende lærerbolig i vestenden udbygget med et fag. Tidligere var der ligeledes et udhus og en staldbygning i gården mod vest. Disse bygninger er i dag nedrevet. I 1857 blev der bygget en bygning i gården bagved Sæby Skole, som blev indrettet til gymnastiksal, hvilket var avanceret for en landsbyskole på denne tid. Gymnastiksalen fungerede frem til 1871, hvor den blev indrettet dels til lærerindebolig, dels til skolestue, der fungerede som småbørnsskole eller forskole. Dette skete som følge af et stort børnetal og et forældreønske om at styrke skolen med en lærerinde, som især skulle stå for undervisningen af de små børn. De store børn fik fortsat undervisning i selve skolebygningen. I 1937 blev Sæby-Gershøj Centralskole opført, hvilket betød, at de store elever fra den gamle Sæby skole fremover skulle gå på den nye skole. Da de store elever flyttede, forlod forskoleeleverne den gamle gymnastiksal og rykkede ind i skolebygningen. Forskolen for de mindre elever blev bibeholdt på Sæby gamle Skole indtil 1969.

Beskrivelse

Bygningen, der er omgivet af en frodig have, ligger midt i Sæby. I gården bag skolebygningen findes en tidligere gymnastikbygning, som ikke er omfattet af fredningen. Sæby gamle skole er en grundmuret, enetages bygning på en høj, sorttjæret kampestenssokkel. Murene er gulkalkede og afsluttet af en muret gesims. Taget er halvvalmet og belagt med røde tagsten. I rygningen ses to nyere skorstenspiber, en i rød blank mur, og en i gul blank mur. Kun den ene skorsten har sokkel og krave. I tagfladen ses enkelte ældre støbejernsvinduer. Tillige er taget prydet af et mindre, firkantet trætårn med spidst kobbertag. Både på facaden og havesiden ses et muret, let fremtrukket parti omkring bygningens døre. Hoveddøren på facaden er en tofløjet fyldingsdør med overvindue. Modsat er køkkendøren på bagsiden en nyere, moderne dør. Trappen til hoveddøren er en ældre granittrappe med smedejernsgelænder, mens trappen til køkkendøren er en nyere støbt trappe. Vinduerne er alle ældre korspostvinduer med småtsprossede ruder. I begge gavle findes øverst et torammet vindue. Alle vinduer har hvidmalede rammer og grønmalede karme. Den samme farvesammensætning er anvendt på dørene. Indvendigt er den oprindelige grundplan delvist bevaret og bygningen huser lokalhistorisk arkiv. Den vestlige del, der er indrettet med et udstillingsrum og et kontor, har nyere overflader, såsom gipslofter samt et nyere køkken mod gårdsiden. I køkkenet findes en lem til en mindre kælder. Den østlige del af bygningen har et stort gennemgående rum, den tidligere skolestue, og herfra er der adgang til to små kontorer i østgavlen. Disse rum fremstår med delvist bevarede ældre, overflader som pudsede lofter og høje paneler. I mange rum findes ældre trægulve, fyldingsdøre og gerichter. Tagetagen er indrettet til arkivrum ved begge gavle, mens det midterste rum står uudnyttet med en synlig konstruktion, der bærer klokketårnet på taget.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Sæby gamle skole knytter sig til placeringen i landsbyen ved gadekæret, der illustrerer at skolen blev planlagt centralt i byen. Haven, der omgiver skolen er delvist nyanlagt, men afspejler den have Holten anlagde. Lindetræet i baghaven og de to valnøddetræer i forhaven stammer fra bygningens opførelse og kommer fra Holtens egen planteskole. Haven giver et idyllisk, grønt rum til bygningen og afspejler Holtens interesse for at skabe grønne områder i byen.

Kulturhistorisk værdi

Bygningens kulturhistoriske værdi knytter sig til funktionen som skole. Den oprindelige grundplan ses stadig i den store skolestue mod øst med de høje træpaneler og skorstenen. Klokketårnet på taget er ligeledes et vidnesbyrd om anvendelsen som skole. Den vestlige del af bygningen var den tidligere skolemesterbolig, og boligens inddeling med mindre rum ses stadig i form af spor i gulvbrædderne. Tillige ses i ydermuren spor efter udvidelsen med et ekstra fag. Hertil kommer værdien af køkkenets bevarede lem i gulvet og den mindre kælder, der tidligere fungerede som fadebur.

Arkitektonisk værdi

Sæby gamle skoles arkitektoniske værdi ligger i bygningens velproportionerede form, der med tagets havlvalme afsluttes enkelt og elegant. Den taktfaste vinduessætning, den markante sokkel og det ubrudte tag skaber en horisontal virkning. Selvom bygningen efter det senere tilføjede vestligste fag har mistet den oprindelige, stramme symmetri, kan denne stadig aflæses i det fremspringende parti omkring hoveddøren samt i tårnets placering. Bygningens farvesammensætning er tillige vigtig for det arkitektoniske udtryk, da denne skaber kontrast mellem de forskellige bygningselementer. Indvendigt er den vigtigste arkitektonisk værdi skolestuens høje paneler, der giver værdighed til rummet. Desuden findes værdi i klokketårns oprindelige konstruktion på loftet.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links