Facaden 2011
.
Indgangspartiet 2011
.
Facaden 1994
.
Facaden af Slotsgade 15 til højre i billedet, 1971
.
Facaden omkring 1985
.
Facaden 2018
.

Slotsgade 15 ligger på Slotsgade 15 i Nyborg Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Forhuset er et sengotisk hus i bindingsværk opført før 1580. Bindingsværket var dengang med udkraget øvre stokværk på facaden og højstolper på gårdsiden. Bygningen fungerede som postholdergård for Hamborg-posten.

Slotsgaden 13 og 15 har tidligere været slået sammen til én gård, men i 1803 blev den delt i to.

Omkring 1850 gennemgik bygningen en større ombygning, hvor facaden blev grundmuret og gårdsiden forlænget, således at det oprindelige ydre bindingsværk kom til at fungere som skillevæg inde i bygningen. En ny gårdside i bindingsværk blev opført. I samme forbindelse måtte tagformen ændres, og skorstenes placering skyldes sandsynligvis denne ombygning.

Beskrivelse

Forhuset ligger midt i Nyborgs ældre bykerne lige over for Nyborg slot.

Forhuset er opført i seks fag og to etager, udført i bindingsværk med en grundmuret facade og et heltag hængt med røde vingetegl. I gårdsidens tagflade mod øst ses en nyere, høj skorstenspibe. Facaden er pudset og gulkalket ligesom gårdsidens tavl, mens bindingsværket er malet brunt. En del af gårdsiden er dækket af et lavt, tilbygget udhus. Bygningen har en sorttjæret sokkel og facaden prydes af en hvidmalet kordon- og hovedgesims. I facaden findes en nyere fyldingsdør med ruder i den øverste del og granittrin foran. Vinduerne i facaden er torammede, trerudede vinduer, sat under fladbuede stik. Facadens dør og vinduer er hvidmalede. I gårdsiden er en ældre, tofløjet fyldingsdør med granittrin foran samt ældre, torammede vinduer med småtopsprossede ruder. I gårdsiden er dør og vinduer brunmalede.

I det indre bærer bygningen præg af en nyere grundplan med store rum og en nyere trappe mod gårdsiden, der forbinder de to etager. Køkken og badeværelse ligger mod gården. Den overordnede materialeholdning er nyere, herunder gulvtæpper, gipsplader og glatte eller nyere fyldingsdøre. Det antages, at der lægger ældre bræddegulve under tæpperne. De fleste rum har synligt bjælkelag og herimellem listebeklædte lofter. I stueetagen findes en enkel stue med velbevarede paneler, der er tillige enkelte bindingsværksvægge og et stort muret ildsted på hver etage. Tageetagen er uudnyttet.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi for Slotsgade 15 knytter sig til den centrale placering i Nyborg, hvor forhuset indgår i den buede husrække, som følger vejens forløb omkring Nyborg Slots voldgrav. Bygningen er således en vigtig del for opretholdelsen af et velbevaret kulturmiljø omkring Nyborg Slot.

Hertil kommer den miljømæssige værdi af gårdrummet, som dannes mellem forhusets gårdside, udhuset og de høje mure mod nabogrundene. Gårdrummet har en intakt pigstensbelægning, hvilket understøtter oplevelsen af et helstøbt og velbevaret miljø.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningens ældste bindingsværk, der er ældre end 1580, og vidner om byggeskikken i Nyborgs bykerne i før den store bybrand i 1797. Det ældre bindingsværk er kraftigt og er således egnskarakteristisk for Fyn. Den senere nyere gårdside og facadens grundmuring vidner om ombygningerne i midten af 1800-tallet. Kordongesims mellem etagerne, de torammede, trerudede vinduer og fladbuede stik over vinduerne er alle karakteristiske træk for perioden.

Endelig knytter den kulturhistoriske værdi sig til de ubrudte tagflader, der afspejler, at loftrummene på traditionel vis ikke har været indrettet.

Foruden det bevarede bindingsværk i det indre, knytter de bærende fredningsværdier sig til den traditionelle placering af stuer mod gaden og køkken mod gården. Hertil kommer de øvrige bevarede bygningsdele, der vidner om bygningens alder, herunder bjælkelag, ildstederne ved skorstenen og den østlige stues imponerende paneler med malede blomsterranker.

Arkitektonisk værdi

Arkitektonisk fremtræder bygningen velproportioneret og enkel i sit udtryk grundet den taktfaste vinduesplacering og det stejle, ubrudte, teglhængte tag. Den markante sorte sokkel og de hvidmalede gesimser giver en enkel, horisontal deling af facaden, samtidig med at de står i kontrast til de gulkalkede mure.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links