Strandingskroen ligger på Høkervej 2 i Jammerbugt Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Byen blokhus er opstået pga. den flittige handel med norske skibe, der foregik via fladbundede både fra stranden, såkaldte skuder. Blokhus havde oprindeligt to store skudehandlergårde, Strandingskroen og Kancelligaarden, hvis hovedbygning ligger overfor Strandingskroens nordre længe. Strandingskroen var den største skudehandlergård i Blokhus, og indeholder de to ældste bygninger i byen, den østre og vestre længe, opført år 1761. Anlægget har oprindeligt bestået af seks bygninger, men kun de fire er bevaret. Den østre længe har oprindeligt været stuehus, indtil den søndre længe opførtes i 1844. Den nordre ladebygning er opført 1838 og har oprindeligt haft stråtag men ved en ombygning i 1960erne, hvor tagrummet blev inddraget, blev bygningen belagt med bølgeeternit. Under anden verdenskrig opførte tyskerne en række bunkers i byen, hvoraf man har måttet opgive at fjerne flere af dem, deriblandt den som ligger foran den nordre længe. Man har i stedet valgt at forklæde den med et tegltag og indrettet butik i den.

Beskrivelse

Midt i Blokhus, tæt ved stranden, ligger Strandingskroen, som er et firelænget anlæg med en grusbelagt gårdsplads.

Den østlige længe er opført i sort opstolpet bindingsværk med hvidkalkede tavl over en sokkel af syldsten. På gårdsiden er en sortmalet fodrem. Taget er et nyere stråtag med halvvalm, og i rygningen sidder to hvidkalkede skorstenspiber. Tagfladen afsluttes af et skifte med vingetegl. Vinduerne er torammede, traditionelt udførte vinduer med opsprosning. Hoveddøren er en nyere blåmalet tofløjet fyldingsdør med et lavt overvindue. På bygningens bagside er to stråtækte tilbygninger; en i grundmur og en med vandret bræddebeklædning. Indvendigt er bygningen indrettet som restaurant med plankegulve, panelbeklædte vægge og synlige loftsbjælker. Midt i huset er der åbent til kip. Ved hoveddøren er et ældre indvendigt vindfang med to ovale vinduer. Bag bygningen er et lille rundt vandtårn, opført 1921, som i dag benyttes som rygerum.

Den vestlige længe, kaldet Bingen, er opført med sort opstolpet bindingsværk og hvidkalkede tavl. Taget er et halvvalmet stråtag, og gavltrekanterne har sortmalet bræddebeklædning med luger. Adgang sker via en tofløjet revleport i den søndre gavl, og på gårdsiden er fem revledøre. Vinduerne mod vejen er nyere og udført som enkeltruder, mens de øvrige sider har ældre opsprossede vinduer. Størstedelen af vinduerne har skodder og alt træværk er sortmalet. Indvendigt er bygningen indrettet til butik, med støbt betongulv og sortmalet træværk. En støttemur er opført langs indersiden af ydervæggene i det meste af bygningens længde. Der er umalet bræddeloft over synlige loftsbjælker. Loftrummet er uudnyttet og udgør ét samlet rum.

Den søndre længe lægger navn til anlægget, og er opført i grundmur med en sortmalet pudset sokkel. Denne bygning har ligeledes halvvalmet stråtag, og tagfladen afsluttes nederst af et skifte røde vingetegl. I tagfladen mod gården er fire rundbuede stråtækte kviste og i rygningen fire skorstenspiber. Midt på gårdsiden er en frontgavl med liséner og tag belagt med sortglaserede tegl. I frontgavlen findes indgangspartiet, som udgøres af en tofløjet fyldingsdør med rundbuet overvindue. Vinduerne er nyere opsprossede korspostvinduer. Murfladerne afsluttes øverst af en enkel gesims. I den vestre gavl er en terrassedør, og på sydfacaden findes et nyere glasparti med en opsprosset dør. Indvendigt er bygningen indrettet som restaurant med køkken og toiletter i den østlige ende, og spisesale i den vestlige ende. Materialerne i bygningen er præget af en blanding af nyere og ældre elementer. Der er ældre plankegulve og synlige loftsbjælker, samt et åbent ildsted med en flisebelægning foran som angiver årstallet 1844. Ydervæggene er panelbeklædte op til underkanten af vinduerne. Herover er væggene malede. Der er bræddelofter og enkelte pudsede lofter med stuk og rosette. Loftsetagen er udnyttet og rummer en lejlighed samt personalerum. Overetagen er præget af nyere overflader.

Den nordre længe har tidligere fungeret som lade, og er opført i hvidmalet grundmur over en sortmalet sokkel, og har et halvvalmet heltag af bølgeeternit. I rygningen findes en markant skorstenspibe med gesims. De fleste vinduer er ældre, småt opsprossede vinduer, dog er dem mod gården nyere kopier. På facaden findes to indgangspartier med glasdøre. Midt for facaden ligger en betonbunker, således at kun enderne af facaden er synlige. Mod gården er en nyere tofløjet fyldingsdør. Stueetagen rummer to butikslokaler, hvoraf det vestlige har et stort åbent ildsted. Midten af bygningen udgøres af et nyere, støbt trappeparti, som fører op til nyindrettede lokaler på tagetagen. Denne er således præget af nyere overflader.

Miljømæssig værdi

Strandingskroen udgør, sammen med Kancelligaarden, den historiske bykerne i Blokhus, og den miljømæssige værdi er knyttet til det firelængede anlægs centrale placering i byen, og til den åbne gårdsplads. En stor del af byens færdsel passerer således forbi på vejen ned til stranden. Med restaurant i to længer og butik i de to øvrige, kommer mange af byens handlende i kontakt med Strandingskroen, der således udgør et centralt omdrejningspunkt i byen.

Kulturhistorisk værdi

Den Kulturhistoriske værdi knytter sig til Strandingskroens placering centralt i byen tæt ved vandet, og til de forskellige længers udseende, hvor den østre længe oprindeligt har været stuehus, indtil man opførte den grundmurede sydlige længe i en finere herregårdssstil. Dette ses blandt andet i detaljeringen af gesimsen og den teglhængte gavlkvist. Hermed kunne gårdens ejere demonstrere deres stigende velstand. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede konstruktioner som er særligt tydelige i Bingen med fritstående søjler, lave loftsbjælker med lavtsiddende, afstivende bånd og umalede bræddelofter. Endvidere de bevarede ældre dele i de øvrige længer, herunder plankegulve, døre og gerichter, samt de i nord- og sydlængen bevarede åbne ildsteder med skorstene.

Arkitektonisk værdi

Strandingskroens arkitektoniske værdi knytter sig til det samlede firelængede anlæg omkring gårdspladsen, og det klare hierarki bygninger imellem. Det ses især i det forfinede og detaljerede stuehus, overfor den lave og simple bindingsværkslænge Bingen. Hertil kommer den østre og vestre længe, der med de lange og lave bindingsværksfacader beliggende langs vej og sti, er med til at understøtte den hyggelige atmosfære i Blokhus centrale midte.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links