Strandvej 2 (tidl. Strandvejen 2)
.
Strandvej 2 (tidl. Strandvejen 2)
.
Strandvej 2 (tidl. Strandvejen 2)
.
Strandvej 2 (tidl. Strandvejen 2)
.
Strandvej 2 (tidl. Strandvejen 2)
.

Strandvej 2 (tidl. Strandvejen 2) ligger på Strandvej 2 i Tønder Kommune. Bygningen og omgivelser er fredet.

Kulturhistorisk værdi

I fredningsbeskrivelsen er der ikke taget stilling til lovligheden af bygningsarbejder foretaget i ejendommen. Ejendommen er kun besigtiget og værdisat udefra. Den kulturhistoriske værdi ved Strandvej 2 knytter sig i det ydre til det velbevarede, traditionelle og solrette beliggende længehus anvendt til beboelse og med sidebygning, der oprindeligt har været stald. Begge er opført i røde teglsten og med halvvalmet stråtag, mønning af græstørv og bibeholdte skorstene, samt pigstensbelægning lange ydervæggene og et lidt større pigstensbelagt areal mod gårdsiden. Det er ligeledes af kulturhistorisk værdi, at ejendommen har bevaret murværksdetaljer som profileret gesims, delvist muret i formsten, stik over vinduer, døre og kældernedgange, arkengaf over indgangsdøren mod sydøst og at der i østgavlen er bevaret udspringende gavlkvist med loftluge over længens hoveddør. Murankeret på østgavlen danner årstallet 1757. Strandvej 2 markerer sig som en velbevaret og kulturhistorisk karakteristisk ejendom, beliggende lige ud til marsken i udkanten af Højer.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Strandvej 2 knytter sig til bygningens beliggenhed i udkanten af Højer frit ud til marsken, hvor den solrette facaden fremstår som et markant vidnesbyrd om den lokale byggeskik. Facadekomposition er traditionel for området, med en solret længe opført i røde teglsten, der varierer i farven fra lys rød til mørk brun og lagt i krydsforbandt. Fugerne fremstår lyse og har traditionelt være optrukket med hvidtekalk. Teglstenene og murværkets detaljer er af stor æstetisk værdi. Der er stik over både døre og vinduer, ligesom beboelseslængen har gesims delvist muret i formsten på både langsider og i østgavlen, medens den sydvestvendte gavl og sidebygningens gavl har et helt simpelt rulleskifterlangs tagskægget. I arkengaffen er muret et lille rundt vindueshul med ruderformet sprosse over førstesalens trævinduer. Også det markante, halvvalmede stråtag med græsmønning og bevarede skorstene er en del af den arkitektoniske værdi. I længens østgavl rejser sig en lille udhængende og stråtækket gavlkvist med loftluge over hoveddøren. Lugen er flankeret af ældre vinduer med bevarede hjørnebåndsbeslag. Vinduerne giver lys til et beboelsesrum på loftet. På hver side af hoveddøren i østgavlen er isat nyere vinduer med skodder. Østgavlen har tillige rundbuede kældervindueshuller med jernstænger for, samt en rundbuet kældernedgang med låge. Kældervindueshullerne er muret til indefra. Ejendommens trævinduer samt revledørene i sidebygningen er hvidmalede, medens døre og luger i beboelseslængen fremstår grønmalede og de to jernvinduer i sidebygningen er sortmalede. Det var ikke muligt at besigtige ejendommen indvendigt. Hovedstrukturen i den oprindelige planløsning virker til at være intakt med beboelse i den sydøstvendte længe og enkelte staldvinduer af jern i sidebygningen vidner om, at her har der oprindelig været stald. Sidebygningen anvendes nu til atelier. Vinduer på 1 sal i begge ender af længen samt i arkengaffen indikerer, at loftetagen er udnyttet.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links