Troels Lunds Gård ligger på Stengade 54 og Bramstræde 4 A i Helsingør Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Stengade 54 er formentlig opført omkring 1584 for borgmester Gudmand Nielsen og ombygget i 1716 af commsær Van Deurs, hvis slægt ejede bygningen frem til sidst i 1700 årerne. Frontispicen er fra 1761-71, hvorefter bygningen gennemgik en generel forbedring i 1770'erne. Købmand Troels Lund overtager ejendommen i 1801, hvorefter der indrettes butik i stueetagen, først blot en, men to fra 1847 og endnu en butik fra 1859. Indretningen til et stort rum er sket omkring 1961, hvor stort set alt murværk i stueetagen fjernes og skilte blev sat i stedet for de murankrer, der prydede facaden langs Stengade. En lude blev påsat forhusets bagside i 1857-67 og grundmuredes omkring 1900 og fremstår i dag som en integreret del af bygningen. Bramstræde 4 er opført før 1736, formentlig af to omgange. I 1900 blev bygningens nederste etage omsat til grundmur i forbindelse med indretning til to butikker. Sidehuset langs det østre skel er formentlig ligeledes fra før 1736. Baghuset er opført i 1779.

Beskrivelse

Troels Lunds Gård ligger om hjørnet på Stengade og Bramstræde i det centrale Helsingør og består af et grundmuret to-etages hus mod Stengade, en kort grundmuret sidefløj mod Bramstræde, hvor der i forlængelse heraf er et tolv fag langt bindingsværkshus. Dertil kommer et 19 fag langt bindingsværkshus, som ligger langs det østre skel modsat sidehuset langs Bramstræde. De to sidehuse forbindes af et baghus på fire fag ligeledes i bindingsværk og som herved fuldender det firfløjede gårdanlæg. Forhuset mod Stengade er en vinkel bebyggelse, hvor gavlen vender mod Bramstræde. Forhuset er otte fag langt med et brækket hjørne. Over de tre midterste fag sidder en frontispice, hvori der er en oval pudsdekoration. Over en lav sortpudset sokkel har facaden en gulmalet og glatpudset murværk, der afsluttes af en hvid, profileret hovedgesims, der gentages omkring frontispicen. Murværket i stueetagen er kvaderdekoreret og adskilt fra førstesalen af et hvidt, let profileret bånd, hvorover der sidder endnu et hvidmalet bånd, der er kraftigere profileret. Mod gården er bygningen i bindingsværk på førstesalen med gule tavl og rødt opstolpet træværk. I stueetagen er bygningen gulmalet og grundmuret. Endvidere er der to fordybninger, hvor vinduer er blevet blændet. Bygningen afsluttes af et heltag med stejl taghældning og røde maskintegl. Gavlen mod Bramstræde afsluttes af en tindækket kam, der følger det brækkede hjørne. Vinduerne er på førstesalen nyere, hvidmalede korspostvinduer samt et nyere torammet vindue i gavlen. Mod gården sidder ældre korspostvinduer, men med småsprossede ruder. I stueetagen sidder fem store nye butiksvinduer og et mindre i hjørnet. Mod Stengade sidder en nyere to-fløjet glasdør med en profileret topkarm. På gårdsiden er en skråtstillet luge i terræn, der giver adgang til kælderen. På gavlen sidder flere liljeformede murankre. I det indre er der indrettet butik i stueetagen og klinik på førstesalen. Begge etager består af to store åbne rum og et par enkelte små rum, der er skabt af nyere skillevægge. I stueetagen er der åbnet op, så butikken fortsætter i den østre sidebygning. Vinduerne såvel som gulve og loft er nye i stueetagen. En ny, bred trappe fører op til førstesalen, hvor der er brystningspaneler og ældre vinduer mod gården med forsatsrammer. Mod gaden er vinduerne nyere, men traditionelt udførte og koblede. På førstesalen findes desuden en ældre to-fløjet fyldingsdør. Førstesalen fortsætter som stueetagen over i den østre sidelænge, der er et langstrakt rum med nye gulve og loft. Dørene er ligeledes nye og glatte. Vinduerne er ældre med forsatsramme. For enden findes et mindre køkken og toilet samt en mindre gang. Herfra er der via en nyere revledør udgang til en trappeafsats, der via en nyere rødmalet trappe fører ned i gården. Sidehuset langs det østre skel er i gult bindingsværk med rødt opstolpet træværk og i to stokværk, hvor det øverste stokværk er let udkraget og hvilende på fyldholte og knægte. Det øverste stokværk er rigere udført end underetagen med skråbånd under løsholten i hver af bygningens 19 fag med undtagelse af dørfaget. I tagfladen sidder en kvist, hvor der er isat en stor rist. Taget er ellers som forhusets med røde tegl. Bygningen er hvilende på en sortmalet sokkel af syldsten. I midterfaget i stueetagen sidder en nyere fyldingsdør med en hvid topkarm. I det øverste stokværk er en nyere revledør med nyt overvindue. Døren fører ud til en overdækket trappeafsats, hvorfra man via en rødmalet, nyere trappe, der går langs sidelængen, føres ned i gården. Vinduerne er ældre to-rammede, men med nyere ruder i sat. I nederste stokværk ses skifersålbænke. Alle vinduer og døre er hvidmalede. Sidefløjen langs Bramstræde er grundmuret og grønmalet, men har ellers samme bånd og gesims som forhuset.

Mod gården er stueetagen i bindingsværk som forhuset og førstesalen har en gulmalet listebeklædning. Mod gaden har bygningen to store butiksvinduer i stueetagen. På førstesalen sidder fire ældre to-rammede vinduer. Vinduerne er som forhusets mod gården med undtagelse af en enkelt blyindfattet rude med blomstermønster på førstesalen og et ældre to-rammet i stueetagen. Taget er som forhuset, men i rygningen sidder en skorstenspibe med sokkel og krave. På facaden er monteret en markise. I det indre er der i stueetagen en blomsterbutik indrettet i et stort rum, hvor der i hjørnet står en nyere spindeltrappe, der giver adgang til førstesalen, hvor der er lager og kælderen ligeledes indrettet til lagerfunktion. Gulvet i kælderen er støbt, og murværk er synligt på ydervæggene. I stuetagen er et baglokale, hvor der sidder et ældre vindue med ældre anverfere og stormkroge samt forsatsruder. På førstesalen er der brystningspaneler og en enkelt ældre fyldingsdør og en nyere glat dør. Gulvene er beklædt med gulvtæpper. Ellers er overfladerne nye med gipslofter og flisegulv i stueetagen og et nyere træloft på førstesalen. Sidebygningen langs Bramstræde er i bindingsværk og mod gaden gulmalet over stok og sten og står på en sortmalet sokkel. I den sidste halvdel af bygningen er andet stokværk let udkraget og hvilende på knægte. Facaden afsluttes af en profileret og hvidmalet hovedgesims. Taget er som den resterende del af bebyggelsen og har en enkelt skorstenspibe med sokkel og krave i rygningen. Mod gaden sidder fire store butiksvinduer, hvor de to længst mod Stengade er blændet i toppen af en buet træbeklædning. Mellem de to vinduer sidder en nyere glasdør. I midten sidder en ældre, trefløjet port. Både dør og port samt træbeklædning er grønmalet. Mod gaden ses fire ældre korspost vinduer og fire nyere, traditionelt udførte to-rammede vinduer, alle hvidmalede. På gårdsiden er et udskud påbygget. Udskuddet er med rødt tegltag. Facaden på både udskud og sidebygning er i bindingsværk, som forhuset og den østre sidelænge. Vinduerne er en blanding af overvejende ældre korspostvinduer og to-rammede vinduer, hvoraf nogle har opsprossede ruder. I udskuddet sidder to nyere døre. Alle åbninger er hvidmalede. På den nordlige del af udskuddet, længst mod forhuset, sidder en markise. Indvendigt er indrettet to butikker i stueetagen. I butikken længst nede af Bramstræde er der enkelte ældre detaljer med synligt bindingsværk, loftsbjælker og dekoreret overgangsfod. I begge butikslokaler er overfladerne nyere med nyere trægulv, kork- eller flisegulv, gipsvægge, hvidmalede listelofter og en nyere hvid trappe, der fører op til et mindre rum, der benyttes til opbevaring. I butikken længst mod Stengade er i baglokalet den gamle skorstenskerne. På førstesalen er en lejlighed, der har en genkendelig planløsning med stue mod gaden og funktionsrum som køkken og bad mod gården. Overfladerne og døre er nyere. Endvidere findes endnu en lejlighed, hvis areal strækker sig om i baghuset, hvor der ligeledes er en traditionel planløsning med stuen mod gaden og køkken i baghuset. Baghuset ligger i det søndre skel og er i bindingsværk, som resten af anlægget. I facaden sidder nyere to-rammede vinduer og i det yderste fag sidder en nyere dør med opsprosset ruder. I en rude sidder en nyere ventitalitionsspjæld. Gårdspladsen har belægning af nyere sten.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi for Troels Lunds Gård knytter sig bygningernes beliggenhed på hjørnet af Stengade og Bramstræde, hvor de bidrager til at opretholde gadernes traditionelle bebyggelsesstruktur og udgør et markant punkt på hjørnet. Hertil kommer grundens samlede bebyggelsesmønster med for-, side- og baghus, der er en karakteristisk struktur for en købstad.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi for Troels Lunds Gård knytter sig i det ydre til bygningernes indbyrdes hierarki, hvor forhuset i grundmur og kvadrede facade med dekorative elementer som frontispice, gesims og bånd samt murankre i gavlen adskiller sig fra sidelængen langs Bramstræde, der er mere afdæmpet i sine dekorationer. Hertil knytter der kulturhistorisk værdi til sidebygningerne og baghusets fremtræden i bindingsværk, der som type vidner om måden man byggede bindingsværkbygninger på i to stokværk i en købstad i 1600-tallet. Disse bindingsværkshuse er blandt andet kendetegnet ved skråbånd, udkraget og knægtbåren øverste stokværk. Endvidere skal der tilskrives kulturhistorisk betydning til de små markeringer af, at bygningerne er blevet forhøjet, udvidet og indskrænket afhængig af bygningernes brug og de forskellige ejers behov. Herunder den irregulære bindingsværkskonstruktion og vinduessætning. Tillige hejsekvisten i den østre sidebygning, der vidner om bygningens tidligere funktion i købmandsgården.

I det indre knyttes der kulturhistorisk værdi til grundplanerne med funktionsprægede rum som køkken og bad mod gården og i baghuset og stuer mod gaderne. Hertil kommer de bevarede ældre og traditionelt udførte bygningsdele og detaljer, herunder skorstenskerne, synligt bindingsværk samt de ældre vinduer med anverfere og stormkroge samt døre med greb og gerichter, der alle vidner om bygningernes lange historie. Endelig har den uudnyttede tagetage kulturhistorisk værdi, idet det vidner om, at loftrum blev udnyttet i tilknytning til de nedre etagers erhverv. Det blyindfattede vindue med blomstermotiv understreger, at bygningen har været blomsterbutik i flere generationer.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for Troels Lunds Gård knytter sig til bygningernes placering om et hjørne, der understreger bygningernes afsluttende hele volumen og sammenholdt med forhusets stejle tag og frontispice får bygningerne et markant og vertikalt udtryk. Dertil kommer de næsten ubrudte tagflader, der med rolige og enkle fremtrædener står i kontrast til de mere spraglede facader, der med forskellige materialeholdning og byggestil, giver bygningerne et levende udtryk. Tillige knyttes der arkitektonisk værdi til den sorte sokkel, der sammen med taget indrammer bygningen. Endelig kommer de forskellige elementers detaljeringsgrad, herunder knægtene og fyldholten, der vidner om en håndsværksmæssig kvalitet, der har betydning for det overordnede arkitektoniske udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links