Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
312420
Sted- og lokalitetsnummer
030713-135
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Tuse by, umatr. gadejord. Tuse bro. Broen, der er opført af granitsten, består at et ca. 12 m langt og ca. 10 m hvælvet gennemløb. Brobuens maximale frie højde over den stenlagte bund er ca. 3,5 m. Fra facadernes hjørner strækker sig ca. 3,8 m lange fløjmure. Såvel faca- der som fløjmure er opført af fint tilhugne granitsten. På stikstenene over buen på den sydlige facade er indhugget "TUDSEBROEN" og på den nordlige facade "18 C 0". Langs den asfalterede vejbane, som fører over broen, er ved hver side opstillet 6 hvidmalede vejafmærkningspæle, som bærer et jern- rækværk. Til broen fører 2 ca. 30 m lange vejdæmninger. Fredningen omfatter den samlede brokonstruktion samt vej- dæmningerne, idet dog den asfalterede vejbane ikke er fre- det. Broen er beliggende på en nu nedlagt vejstrækning, der fø- rer over Tuse å, ved landevej nr. 522, Holbæk-Viskinge, (St. 68.000 - 69.000). Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres, ombygges eller beskadiges på nogen måde. Henlæggelse af jord, sten og affald i åløbet under broen må ikke finde sted.

Undersøgelseshistorie

1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorTuse bro og vejdæmninger. Mål: 5 x 72 x 18 Fremtræder som beskrevet på kartotekskort. Ligger S for vuværende vej og kan bruges som rasteplads. Der vokser 3 ældre løvtræer og lidt buskads ved broen nær åen. Der er en trampet sti på brodæmningens SØ side med spor af heste og et traktorspor på SV siden (ser ud til at være ældre opkørsel, ikke eroderet i dæmningen). I åen står et skilt med "fiskeri forbudt", ca.20 m S for åen, ikke påtalt. Indskrift mod N er= 18 (7 02 Den ligger ved offentlig (nu som rasteplads) vej, ret lavt i terræn med vidt udsyn også til Tuse kirke, hvor vejen fører hen. ** Seværdighedsforklaring ** Granitbro over Tuse å, ved Tuse kirke. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBro
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links