Der er i kommunen ingen private grundskoler. Uddannelsesniveauet er over landsniveauet, og middellevetiden er lidt længere. Samtidig er kriminaliteten lav.

Uddannelse

Tabel 1. Antal skoler og elever i Dragør Kommune 1970/71 til 2017/18. Fra 1. august 2018 er der igen tre selvstændige folkeskoler.

.

Uddannelsesniveauet for de 30‑34-årige i Dragør Kommune er en anelse højere end landsgennemsnittet. Lidt flere har videregående uddannelser, både når det gælder de korte, de mellemlange og de lange videregående uddannelser. Uddannelsesniveauet er steget siden 1991, og især hos kvinderne er stigningen markant. Her kan man se, at andelen af 30‑34-årige kvinder, der kun har en grundskoleuddannelse, er faldet fra 29 % i 1991 til 8 % i 2018, mens andelen med en lang videregående uddannelse er steget fra 4 % i 1991 til 28 % i 2018. Mændenes uddannelsesniveau er også steget, og andelen med lange videregående uddannelser er steget fra 7 % til 17 %. Veluddannede tilflyttere er en del af forklaringen på udviklingen.

Pr. 1. august 2018 har Dragør Kommune igen tre skoler, efter i en årrække kun at have haft to. Kommunen omlagde fra 2011 skolestrukturen, bl.a. på grund af skimmelsvamp på Skolen ved Vierdiget. I stedet for at renovere skolen blev det besluttet at rive den ned og ombygge St. Magleby Skole til at kunne rumme eleverne fra Skolen ved Vierdiget.

Efter at lærere og elever fra Skolen ved Vierdiget var blevet overtaget af St. Magleby Skole, blev kommunens to andre skoler, Nordstrandskolen og Dragør Skole, lagt sammen til én skole på to lokaliteter: Dragør Skole Nord samt Dragør Skole Syd.

Det gav problemer at få de to afdelinger af Dragør Skole til at fungere som en helhed. Dragør Skole Syd var en forholdsvis lille lokal skole (400 elever) i det gamle Dragør, mens Dragør Skole Nord var en større skole med alle kommunens 10.-klasseselever. Siden januar 2018 har de to skoler igen haft hver sin skoleleder, og fra d. 1. august 2018 er de atter blevet to selvstændige skoler, Nordstrandskolen og Dragør Skole.

Folkeskolen har siden 1970’erne haft fuld opbakning, og der er stadig ingen frie grundskoler i Dragør Kommune.

Kommunen har ingen ungdomsuddannelser, men på sydspidsen af Amager ligger Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelse (TAMU), som har uddannelsesforløb for udsatte unge mellem 18 og 30 år inden for ni forskellige brancher. TAMU har foruden afdelingen i Dragør afdelinger i Vitskøl, Aarhus, Aalborg, Vordingborg og Odense.

Sundhed

Tabel 2. Middellevetid 2013‑17 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Dragør Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.

.

Et medlem af vinterbadeklubben De Dragør Vandhunde tager en dukkert på en frostklar dag i marts 2018.

.

Et nyfødt barn i Dragør Kommune havde 2013‑17 en beregnet middellevetid på 81,5 år. Det er næsten et år mere end landsgennemsnittet og også mere end gennemsnittet for Region Hovedstaden (se Tabel 2).

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er det en lidt mindre andel af den voksne befolkning i Dragør Kommune end i hele regionen, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred.

I 2017 var der 6,1 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger i Dragør Kommune. I Region Hovedstaden var der tilsvarende 6,4 lægebesøg pr. indbygger.

I Dragør Kommune var der 126 pr. 1.000 borgere, der i 2017 havde været indlagt på et somatisk sygehus. Det var lidt flere end på landsplan (121 indlagte), men lavere end for regionen (133 indlagte).

Socialområdet og forsørgelse

Det samlede socialt betingede og aldersbestemte udgiftsbehov i Dragør Kommune er noget mindre end på landsplan.

Andelen af børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave var i 2014 på 59,3 % for de 0‑2-årige og 78,3 % for de 3‑5-årige. For begge aldersgrupper er andelen mindre end i landet som helhed.

Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem i 2017 omfattede 3,1 børn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen, hvilket er væsentligt færre end på landsplan (10,1).

I 2017 modtog 10,0 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er en lidt mindre andel end på landsplan (11,1 %). Andelen af ældre med fast hjemmehjælp i Dragør Kommune er faldet siden 2009, hvor den var 17,4 %.

Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, har været næsten stabil gennem de senere år. I 2017 var det 2,8 % af alle i alderen 65 år og derover, der boede på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig, mod 3,7 % på landsplan.

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Dragør Kommune er klart lavere end i landet som helhed. I 2017 blev der rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 4,4 personer pr. 1.000 indbyggere i Dragør Kommune mod 15,2 personer pr. 1.000 indbyggere i hele regionen og 15,4 personer på landsplan. Også når det gælder sigtelser for vold og for indbrud og tyveri, er niveauet væsentlig lavere end i regionen og landet som helhed.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Dragør Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg