Den forventede middellevetid for en nyfødt er et halvt år længere end på landsplan. Samtidig er de sociale problemer noget mindre. Kommunen har ni folkeskoler og to frie grundskoler.

Uddannelse

Antal skoler og elever i Greve Kommune 1970/71 til 2019/20.
.
Et hold elever på EUD, EUC Sjællands afdeling på Rådhusholmen i Greve Strand, følger her et af de obligatoriske grundforløb, der er en del af uddannelsen til bygningsmaler.
.

Uddannelsesniveauet i kommunen er lidt under landsgennemsnittet, og samtidig var andelen af 30‑34-årige med en erhvervsuddannelse i 2020 en smule højere. Den største forskel var, at andelen af 30‑34-årige med en lang videregående uddannelse var på 14 % mod 23 % på landsplan. De seneste tre årtiers højere uddannelsesniveau er især slået igennem blandt kvinderne. Mens halvdelen af de 30‑34-årige kvinder i 2020 havde en form for videregående uddannelse, gjaldt det kun omkring en tredjedel af mændene.

Grundskoleuddannelse

Indtil 2008 havde to af kommunens folkeskoler – Hundigeskolen og Gersagerskolen – i en årrække haft den største andel af tosprogede elever og et faldende samlet elevtal. For at genskabe bred tillid blev skolerne omlagt og fik herunder tilført ressourcer til at udvikle en profil med idræt, sundhed og kost. Fra 2010 blev de lagt helt sammen i bygningerne på Gersager Allé. Den fortsættende skole, Arenaskolen, har siden haft et stabilt elevtal.

Kommunen besluttede i 2015 at lukke Tjørnelyskolen fra 2017, fordi bygningerne var i så dårlig stand, at det ville blive for dyrt at renovere. Den største af de ni folkeskoler var i 2020 Hedelyskolen med knap 800 elever. I 2013 flyttede kommunen den fælles 10.-klasseafdeling til nye lokaler på Rådhusholmen ved siden af Greve Gymnasium, bl.a. for at give dem et ungdomsmiljø frem for et børnemiljø.

Greve Kommune rummer to specialskoler: Bugtskolen, som går fra 0. til 10. klassetrin for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, ADHD eller inden for autismespektret, samt Dagskolen Kirkemosegaard, som er for elever med omfattende sociale og følelsesmæssige vanskeligheder.

Mens kommunen har ni folkeskoler er der to frie grundskoler. Greve Privatskole er oprettet i 1976 og havde i 2020 knap 550 elever på 0.-9. klassetrin. Hundige Lille Skole er oprettet i 1968 som Hedeboegnens Lille Skole af en gruppe fra Albertslund Lille Skole. I 2020 var der omkring 230 elever.

Ungdomsuddannelserne

Greve Gymnasium, et alment gymnasium med STX og HF, blev oprettet i 1972. Det har siden 1974 haft til huse i egne nyopførte bygninger, der er blevet udvidet flere gange, i 2009 med Plenumsalen og i 2014 med Musikhatten. Skolen havde i 2020 over 1.100 elever. Fra januar 2020 har Roskilde Tekniske Skole i samarbejde med EUC Sjælland udbudt uddannelserne Bygningsmaler, Bygge & Anlæg og Tømrer på Rådhusholmen 3, der også huser Greveafdelingen af Roskilde HF & VUC. Det ligger tæt på Greve Gymnasium og Greve 10. klasse. Tilbuddene inden for den forberedende grunduddannelse ligger på FGU Greve/Solrød, der er en del af FGU-Skolen Øst.

Sundhed

Middellevetid 2015‑19 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Greve Kommune, Region Sjælland og hele landet.
.

Et nyfødt barn i Greve Kommune havde 2015‑19 en beregnet middellevetid på 81,4 år. Det er et halvt år længere end på landsplan og over et år mere end gennemsnittet for Region Sjælland. Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er andelen af den voksne befolkning, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred, mindre i kommunen end i hele Region Sjælland og lidt under andelen i landet som helhed.

I kommunens arbejde med forebyggelse og hjælp til genoptræning indgår tre kommunalt drevne plejecentre samt Rehabiliteringscentret Hedebo i Greve. Kommunen bruger også det private Langagergård Plejecenter i Karlslunde. Kommunen planlægger at åbne et kommunalt sundhedshus i 2023. Det skal indrettes på den gamle Hundige Skole og bidrage til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen ved at samle en lang række sundhedsfaglige aktører.

Det gennemsnitlige antal lægebesøg i Greve Kommune var i 2019 8,1 besøg med offentligt tilskud pr. indbygger. På landsplan var der tilsvarende 7,1 lægebesøg. Kommunen har et særligt akuttilbud for borgere, som oplever en akut psykisk krise og har behov for støtte, for at situationen ikke optrappes yderligere.

Regionens psykiatriske funktioner, beliggende i Greve Kommune, omfatter socialpsykiatri, et center for selvmordsforebyggelse samt et kompetencecenter for såkaldt shared care, hvor patientens egen læge indgår i behandlingen sammen med psykiatrisk sygeplejerske/læge. I Greve Kommune var antallet af indlagte på et somatisk sygehus 129 patienter pr. 1.000 borgere (2018). På landsplan var det tilsvarende 118 patienter. Det nærmeste akuthospital er Sjællands Universitetshospital, Køge.

Socialområdet og forsørgelse

Greve har noget færre sociale problemer end de fleste kommuner. Det socialt betingede udgiftsbehov var i 2020 således 13 % lavere end landsgennemsnittet. I 2018 var der 9,5 dagplejepladser og 58,2 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i aldersgruppen 0‑2 år. Antallet af dagplejepladser er noget mindre og antallet af pladser i daginstitutioner noget større end landsgennemsnittet. Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem omfattede 6,7 børn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen i 2018, hvilket er noget mindre end på landsplan (10,1).

I 2019 modtog 10,8 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er lidt mindre end på landsplan (11,1 %). Ligesom på landsplan er andelen af ældre med fast hjemmehjælp faldet siden 2008, hvor den var 15,4 %. Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, var i 2020 2,8 % mod 3,4 % i landet som helhed.

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Greve Kommune er noget mindre end i regionen og landet som helhed. I årene 2017‑20 blev der i gennemsnit rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 9,8 personer pr. 1.000 indbyggere. I Region Sjælland blev der tilsvarende rejst sigtelse mod 13,8 og på landsplan mod 15,8 personer.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Greve Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg