Mosede Fiskerihavn er, som navnet angiver, oprindelig anlagt som havn for fiskekuttere. Der er stadig erhvervsfiskeri fra havnen, hvilket er med til at give et særligt miljø i havnen. I dag er det dog lystbåde, der optager de fleste pladser.
.
På MAN Truck & Bus Danmark A/S i Greve Strand er omkring 40 ansatte (2021) beskæftiget med at servicere og kontrollere lastbiler efter de gældende forskrifter. Skærpede miljøkrav har haft betydning for uddannelsen af mekanikere og værkstedets udstyr.
.
Eftermiddagens myldretidstrafik er endnu ikke begyndt på Køge Bugt Motorvejen. I Greve Kommune ligger der tre til- og frakørsler, som ved sammenfletningen mellem Motorringvej 4 og Greve Nord fordeler sig over ti spor, hvorefter den indsnævres til otte spor. På grund af trængselsproblemer blev motorvejsforløbet gennem kommunens sydlige del senest udvidet i 2015.
.
På Kildebrønde Frugtplantage sælges et stort udvalg af frugt og grønt både som pluk-selv og i plantagens gårdbutik. Nogle af sæsonens sidste afgrøder er æbler og græskar.
.
Beskæftigelse og forsørgelse i 2019 for indbyggerne i hhv. Greve Kommune, Region Sjælland og hele landet.
.

Erhvervslivet i Greve Kommune er præget af logistik-, transport- og engrosvirksomheder samt af bygge- og anlægsvirksomheder, der lever af at forsyne og servicere hovedstadsområdet. Den største del af erhvervslivet er placeret langs den ottesporede Køge Bugt Motorvej.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2019 var der 17.198 (16‑64-årige), som arbejdede på ca. 2.500 arbejdssteder i kommunen. I forhold til såvel regionen som landet er en markant større andel beskæftiget inden for handel og service og inden for transport, bygge og anlæg.

Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Greve Kommune, Region Sjælland og hele landet, 2019.

.

Primære erhverv

Med 0,7 % af beskæftigelsen inden for de primære erhverv spiller denne sektor kun en lille rolle for kommunens beskæftigelse. Arbejdspladserne findes hovedsagelig på nogle få gartnerier.

Industrien

Industrien tegner sig for 5,2 % af beskæftigelsen, hvilket er en del under andelen for regionen. Med en enkelt undtagelse er der tale om mindre virksomheder med under 50 ansatte. Den største industrivirksomhed er BWT Danmark A/S. Det er et datterselskab af den østrigske koncern BWT, som er specialiseret i vandbehandling med bl.a. blødgøringsanlæg. Koncernen beskæftiger på verdensplan ca. 4.500 medarbejdere, heraf ca. 150 i Hundige.

Transport, forsyning og bygge og anlæg

Denne sektor ligger med 21,9 % af beskæftigelsen langt over andelen for de øvrige kommuner i Region Sjælland. Det hænger sammen med kommunens beliggenhed nær gode vejforbindelser til hovedstaden. Sammen med en stor gruppe engrosvirksomheder forsyner transportbranchen hovedstaden med varer, ligesom bygge- og håndværksvirksomhederne udfører opgaver i hovedstadsområdet.

Transportbranchen tegner sig for 9,5 % af beskæftigelsen og omfatter spedition og lagerlogistik. Blandt de største er transport- og speditionsvirksomhederne LEMAN A/S og Blue Water Shipping A/S. LEMAN, der blev grundlagt af Paul Adolf Lehmann i år 1900, er en af Danmarks ældste speditionsvirksomheder. Den har hovedsæde i Greve Strand, hvor man beskæftiger ca. 140 medarbejdere. I alt beskæftiger virksomheden ca. 800 medarbejdere i ind- og udland.

Blue Water Holding er en af landets største transport- og logistikvirksomheder med en omsætning på 5,8 mia. kr. og ca. 1.600 medarbejdere verden over (2020). Hovedsædet ligger i Esbjerg. I Greve Kommune beskæftiger virksomheden ca. 100 medarbejdere.

Bygge- og anlægsbranchen tegner sig for 12,0 % af beskæftigelsen og består hovedsagelig af mindre og mellemstore el-, VVS-, tømrer- og bygningsvirksomheder. Hovedstadens Bygningsentreprise A/S har speciale i bygningsrenovering og beskæftiger ca. 160 medarbejdere. Snedkermester Arne Pedersen A/S, der også laver murer- og glasarbejde, beskæftiger ca. 170 medarbejdere. En afdeling af entreprenørkoncernen Arkil A/S beskæftiger i Greve Kommune ca. 150 medarbejdere.

Handel, service og oplevelseserhverv

Handel, service og oplevelseserhvervene er den største branche og tegnede sig i 2019 for 39,3 % af beskæftigelsen. Det skyldes ikke mindst en stor handelssektor med engrosvirksomheder, der leverer varer til hovedstadsområdet. Selv om engroshandelen fylder meget, er kommunens største private arbejdsplads varehuset Bilka, der beskæftiger knap 600 ansatte. Da de fleste er deltidsansatte, svarer det til knap 300 fuldtidsjobs. Varehuset indgår i WAVES, der 1974‑2009 var kendt som Hundige Storcenter. Det store indkøbscenter omfattede i 2021 ca. 110 butikker. Servicevirksomhederne udgør en andel på 9,3 % af beskæftigelsen, mens oplevelseserhvervene som hoteller, restauranter samt kultur og fritid tegner sig for 4,8 %.

Indkøbscenteret WAVES, tidligere Hundige Storcenter, ligger centralt i forhold til transportmulighederne i kommunen. Der er S-tog ved den nærliggende Hundige Station samt holdeplads for flere buslinjer, mens afkørsel Greve N ved Køge Bugt Motorvejen findes vest for centeret.

.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Denne sektor udgør med 6,7 % af beskæftigelsen en andel, der er noget under niveauet for regionen. Hertil hører bl.a. en række boligselskaber samt firmaer og afdelinger inden for den finansielle sektor og ejendomsformidling.

Offentlig administration, uddannelse og sundheds- og socialvæsen

Greve Kommune har den mindste offentlige sektor af samtlige kommuner i Region Sjælland. Det skyldes delvis, at der er forholdsvis få statslige og regionale arbejdspladser. Samlet set udgør den offentlige sektor 26,1 % af beskæftigelsen i kommunen. Socialsektoren er størst med 12,8 % fulgt af undervisningssektoren med 6,7 %.

Pendling

De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Greve Kommune i november 2019.

.

Dagligt pendlede 18.643 i 2019 til arbejde i andre kommuner, svarende til 78,5 % af de beskæftigede med bopæl i kommunen. Flest pendlede til kommunerne København (5.210) og Høje-Taastrup (1.404). Omvendt pendlede 11.735 ind fra andre kommuner, svarende til 68,2 % af de beskæftigede på kommunens arbejdspladser. Flest kom fra Københavns Kommune (1.600) og Køge Kommune (1.166).

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

51,4 % af befolkningen i Greve Kommune er i arbejdsstyrken. Det er noget mere end andelen for regionen og på niveau med hele landet. De øvrige 48,6 % af befolkningen er primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. For de 16‑64-årige er der en erhvervsfrekvens på 81,4 %, hvilket er noget over niveauet for regionen og landet.

Socialgrupper, indkomster og formue

Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Greve Kommune og hele landet i 2019. BNP-tal er fra 2018.
.

BNP pr. indbygger er forholdsvis lavt i Greve Kommune. Det skyldes, at de mange udpendleres arbejdsindsats medregnes i de kommuner, hvor arbejdspladserne ligger. Med en gennemsnitsindkomst på 360.000 kr. i 2019 ligger borgerne i Greve Kommune en del over landsgennemsnittet på 338.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var samme år 2.844.000 kr., hvilket også er en del over landsgennemsnittet på 2.102.000 kr. I kommunen er uligheden i indkomsten målt med Ginikoefficienten 26,2 (2019), hvilket er lavere end landsgennemsnittet (29,8).

Indkomstniveauet er på sogneniveau lavest i Kildebrønde Sogn mod nord og højest i Mosede Sogn og Karlslunde Strandsogn i den sydlige del af kommunen. Region Sjælland inddeler sine 17 kommuner i tre grupper, hvor Greve, sammen med fire andre kommuner i den nordøstlige del af regionen, tilhører den socioøkonomisk bedst stillede del.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Greve Kommune

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked