Befolkningsudviklingen 1971‑2021 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Greve Kommune, Region Sjælland og hele landet. Indeks: 1971 = 100.
.

I begyndelsen af 2018 passerede Greve Kommune et indbyggertal på 50.000. Væksten ventes at fortsætte i 2020’erne og 2030’erne. Huspriserne er betydeligt over landsgennemsnittet.

Befolkningsudviklingen

Befolkningen i kommunen blev mere end fordoblet gennem 1970’erne og 1980’erne, hvorefter stigningen blev svagere. Den 1. januar 2021 var befolkningstallet steget til 50.514, og dette ventes at fortsætte. I Danmarks Statistiks fremskrivning fra 2020 antages en stigning til 54.899 i 2045, hvilket er mere end den forventede udvikling i både regionen og landet som helhed.

Den indenlandske nettotilflytning (forskellen mellem til- og fraflyttede) var i tiåret 2011‑20 i gennemsnit 76 om året. De årlige variationer var betydelige, fra -198 til 482. I samme periode var der en nettoindvandring, der omfatter såvel danske som udenlandske statsborgere, på gennemsnitligt 162 personer om året.

Kommunen har i samme periode i gennemsnit haft et lille årligt fødselsoverskud (flere nyfødte end døde) på 23. Den samlede fertilitet, et mål for det antal børn, 1.000 kvinder vil føde i løbet af den fertile alder (15‑49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter, var i 2020 på 1.856 og dermed højere end i regionen og hele landet. Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende var 29,7 år, et år højere end i regionen, men på niveau med landsgennemsnittet. Førstegangsfædrene var ca. to år ældre.

Befolkningen bliver ældre, og i 2021 var ca. 20 % over 65 år, både i kommunen og i hele landet. I 2045 forventes andelen af ældre at være steget til ca. 25 % i kommunen, hvilket vil være på linje med udviklingen på landsplan. Ældrekvoten (andelen af borgere på 65 år og derover i forhold til antal 15‑64-årige) forventes at vokse fra 36 % i 2020 til 44 % i 2045.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Indvandring

I 1980 var 2,8 % af befolkningen i kommunen indvandrere eller efterkommere. I 2021 udgjorde de 17 %, hvilket var en højere andel end i både regionen (10 %) og hele landet (14 %). Af de 6.014 indvandrere, der d. 1. januar 2021 boede i kommunen, var 3.802 fra ikke-vestlige lande. Heraf kom 19 % fra Tyrkiet, 8 % fra hhv. Irak og Libanon, 7 % fra Syrien og 6 % fra Pakistan. Af de 2.212 indvandrere fra vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande) var gruppen fra Polen langt den største (26 %). Der var 9 % fra Tyskland, 8 % fra Rumænien og 6 % fra Litauen.

Boligforhold

Villavejen Gl. Havnevej løber mellem Hundige Strandvej og Greve Strand i den østlige del af kommunen. Området omkring stranden var tidligere bebygget af sommerhuse, som blev omdannet til helårsbeboelse. 34,8 % af kommunens bebyggelse blev opført i perioden 1970‑79.
.

Priserne på ejerboliger i Greve Kommune er høje sammenlignet med såvel regionen som landet som helhed, hvilket afspejler kommunens placering i det storkøbenhavnske område. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris på parcel- og rækkehuse var i 2020 23.100 kr. i Greve Kommune mod 12.700 kr. for regionen samlet set. Samtidig er liggetiderne langt kortere i Greve Kommune.

Boligmassens sammensætning vidner om, at Greve voksede som egentlig forstadsby i 1960’erne og 1970’erne. Således stammer hele 55 % af boligerne fra denne periode. Der blev især bygget etplans-parcelhuse samt i lidt mindre grad etageejendomme og rækkehuse. I 2020 udgjorde parcelhuse 48 % af boligmassen, etageboliger 27 % og række-/kædehuse 24 %. Greve Kommune har en ganske stor andel af almene boliger. Mens disse udgør 19 % på landsplan, udgør de 28 % i Greve Kommune (2020).

Den almene bebyggelse Askerød med knap 1.500 beboere har 2010‑13 og igen 2015‑16 været på regeringens lister over udsatte boligområder, men indgår ikke som en ghetto. Erhvervsdeltagelsen har været forholdsvis høj, men bebyggelsen har i perioder haft problemer med kriminalitet.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Greve Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger