Usserød Klædefabrik ligger på Lyngsø Allé 3, tidl. Fabriksvej 6 i Hørsholm Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Beskrivelse

Usserød Å falder 18 m fra sit udspring i Sjælsø og til den når Øresund ved Nivå, efter at have forenet sig med Donse Å og Nive Å. En række møller og fabrikker ligger langs dette vandløbssystem: Stampen, Nyværk (nedrevet 1925), Usserød Klædefabrik, Usserød Mølle, Brønsholmdal Fabrik og Nive Mølle. Det største af anlæggene, Usserød Klædefabrik, etableredes i 1791 af et privat interessentskab, efter at man forgæves havde søgt plads ved Mølleåen. Virksomheden blev dog allerede i 1802 overtaget af Staten, der fra 1809 gik over til at fremstille uniformsklæde på stedet. Produktionen indstilledes 1981, og i 1985 blev anlægget solgt til elektronikvirksomheden Søren T. Lyngsø A/S.

Bygningerne samler sig omkring gårdspladsen, som var det et barokt herregårdsanlæg, men symmetrien er ikke opretholdt. Nok fremhæves spinderibygningen i gårdspladsens bund af en fronton og farveriet prydes af refendfugning, men iøvrigt virker bygningernes klart afgrænsede legemer uden forstyrrende dekorationer. De hvidkalkede bygninger med røde tegltage er som hentet fra en lærebog i perspektivtegning. Det er solide regelrette nyttebygninger. Set fra dammen er fabrikken et eksempel på guldaldertidens senklassicistiske nyttearkitektur. Til disse bygninger føjer sig mod nord bl.a. maskinhuset i rød blankmur med rundbuede vinduer og tagkonstruktion i jern, som udviklet af den franske ingeniør Camille Polonceau, og mod øst den nye farveribygning i gul blankmur med gesims og liséner i gråt cementpuds. Farveriets tag består af murede, flade tøndehvælv udspændt mellem ståldragere, der bæres af en række støbejernssøjler.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links