Zytfensgade 4 ligger på Zytfensgade 4 i Dragør Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Bygningen blev forsikret i 1793 af ejeren, skipper Bertel Jacobsen og er en af snedker- og tømrermester J.H. Blichmanns bygninger. Zytfensgade 4 var en del af en større ejendom, der også omfattede Zytfensgade 6 (det nuværende Strandlinien 33). Ejendommen er en vinkelbygning, bestående af en enetages nordfløj og en toetages fløj tilbygget nordfløjens to østre fag. Bygningen er i det væsentligste opført i samme skikkelse som den, hvori den fremtræder i dag, dog havde forstuekvisten oprindeligt en luge med to lemme, hvor der nu er vindue. Indgangsdøren er den oprindelige, ligesom der også fra opførelsen har været engelske vinduesrammer i bygningen. I hele bygningen, omfattende såvel Zyftensgade 4 som nordfløjen af Zyftensgade 6, angives i 1793 at være ti fag vinduer, hvoraf de tre fag, der var placeret i østgavlen, var forsynet med skodder. Bygningen har fra opførelsen været indrettet til beboelse. I 1885 var også den østre del af loftet inddraget til beboelse. I 1890 blev ejendommen delt, således at den vestre del af den eneetages fløj kom til at udgøre en selvstændig ejendom, Zytfensgade 4; bygningens ydre ændredes dog ikke i denne forbindelse. Kvisten i tagets nordside er opsat omkring 1950. Den lille, grundmurede bygning til Zytfensgade er opført i midten af 1930'erne som vaskehus.

Beskrivelse

Zytfensgade 4 ligger som en del af husrækken i den østligste ende af Dragørs gamle bykerne. Bygningen ligger rykket tilbage fra skellet mod gaden, hvor der står et højt, grønmalet stakit, som afskærmning af en smal brostensbelagt gård. Heri indgår det lille, grundmurede udhus med skorsten, som er med i fredningen. Zyftensgade 4 er i sin tid opført sammen med Strandlinien 33, det tidligere Zytfensgade 6. Hovedhuset er en etage højt og fem fag langt. Over en høj, let fremspringende, sorttjæret sokkel er huset grundmuret, pudset og gulkalket, foroven afsluttet af en hvidkalket gesims med et retkantet og rundet led. Herover et højt heltag, beklædt med røde vingetegl. Heri to smalle kviste, den ene er en forstuekvist begge udstyret med torammede vinduer. I tagfladen her er to firestens jerntagvinduer, mens der i nordsiden er en afvalmet frontkvist fra 1950'erne med to vinduer. I kippen sidder en skorsten med sokkel og krave. Alt muret er gulkalket, mens de oprindelige vinduer, som næsten alle er torammede med tre ruder i hver ramme, er malet mørkegrønne. Vinduerne i stuen har skoddestabler, men ingen skodder. Hoveddøren er den karakteristiske og for Dragør særlige Blichmann-dør, her med otte ruder i overvinduet. Døren er malet mørkegrøn med lysegrønne fyldinger og røde stafferinger. Udhuset er grundmuret i en etage med et heltag og en skorsten i østgavlen. Over en lav, sortmalet sokkel er huset muret, pudset og gulkalket, afsluttet af en retkantet, hvidkalket gesims, og heltaget er beklædt med røde vingetegl. Skorstenen har en sokkel og en udkragning i toppen, men ligger i øvrigt i ét med gavlen mod øst. Der er en ældre fyldingsdør med fire fyldinger mod gården og to vinduer i fladbuede murhuller mod gaden. Inden døre er gulvet støbt, væggene og loftet er pudset. Op ad en gammel granitstenstrappe på tre trin er der adgang gennem den tofløjede Blichmann-dør, som har oprindelige revler med karnisprofil, båndhængsler og skudrigel. I den rummelige forstue er til venstre en ligeløbstrappe, der er bræddeindklædt mod rummet. Trappen har en særlig fin snedkerudformning med profileringer både under vangerne og på overkanten af den bjælke, som trappen løber op til. Under trappen er pladsen udnyttet til et lille skab med fyldingslåge, som er dekoreret på indersiden! I forstuen er to knagerækker med dekorative udskæringer, en slags egg-and-dart-bort med en diminutiv tandsnitbort over. Fra forstuen er ret frem adgang til køkkenet mod nord og til venstre til en gennemlyst stue med brændeovn samt et kammer på et fag mod gården. Bag kammeret, mod nord, er et nyere baderum. 1700-talsdøren mellem stue og badeværelse er udsmykket med en fantasifuld marmorering i grønt og rødt. De malede dekorationer tilskrives malermester Cornelius Leth, der boede i huset fra 1913-1969. Der er fritliggende loftsbjælker med karnisprofil og gamle loftsbrædder overalt, ligesom to-fyldingsdørene døre med hængsler og låsetøj, og en enkelt kasselås, samt underskårne indfatninger må stamme fra opførelsen. Vinduerne er rundpostvinduer, som også må være oprindelige. Plankegulvene er fornyet. Køkkenet har ingen dør men to kraftige stolper som karm. Her er loftsbjælken indklædt og loftsbrædderne fornyet, ligesom der er lagt et nyt ølandsflisegulv. Oven på, i loftsetagen, er der indrettet flere værelser, heriblandt et soveværelse og et badeværelse. Væggene er for en del ældre bræddeskillevægge og enkelte af dørene er 1700-tals tofyldingsdøre med lidt nyere greb, andre er traditionelt udførte kopier. Overfladerne heroppe er i øvrigt præget af malede træbeklædninger på loftet mellem bjælkerne. Ved vinduerne er siddelser, en lille forhøjning, så det er muligt siddende at se ud af vinduet.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Zytfensgade 4 knytter sig til placeringen i Dragørs historiske bykerne, der konsekvent er anlagt med øst-vestgående gader, og nord-sydgående stræder, som bestemmer bygningernes placering og deres indbyrdes relationer. Generelt er bygningerne placeret i forlængelse af hinanden i de øst-vestgående gaders længderetning, således at gavlene vender nord-syd. Ejendommene er endvidere kendetegnet ved sydvendte have- eller gårdarealer, der giver gadeforløbene en asymmetrisk karakter og en maksimal udnyttelse af bykernens grundareal. Denne disponering ses ligeledes i ejendommen Zytfensgade 4, der er disponeret med et udhus og gårdareal mod syd på grunden. Af værdi for miljøet er også bygningens materiale- og farveholdning i det ydre med gulkalkede facade, sorttjærede sokkel og røde vingetegl på taget, der ligeledes er gennemgående træk i Dragørs historiske bykerne. Hermed udgør Zytfensgade 4 en integreret del af Dragørs autentiske og stemningsfulde bymiljø.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til ejendommen som en integreret del af fortællingen om Dragørs kulturhistorie, hvor den velplanlagte bystruktur stod som en samlet ramme om søfart og handel. Blichmanns huse har fremstået imponerende i forhold til byens øvrige bebyggelser fra samme tid, og har været forbeholdt økonomisk velfunderede folk. Skipperhusene kendetegnedes ved at være sammenbygget i vinkel af en grundmuret toetages bygning med lavt teglhængt tag og af en enetages bygning med stejlt, teglhængt tag, ligesom materiale og farveholdning med vandskurede gulkalkede sider over sorttjærede sokler og de hvide hovedgesimser er typiske for Blichmann. Husets bygningskrop med de to pyntelige kviste i den sydvendte tagflade fortæller om, at loftsrummet engang har været lager, men fra midten af 1800-årene helt indrettet til beboelse, ligesom den store kvist på nordsiden beretter om intensiveret indretning til beboelse i loftsetagen omkring 1950. Endelig er materialer, farvesætning og dimensionering af bygningen karakteristisk for byggeskikken i Dragør . Den kulturhistoriske værdi for hovedhuset knytter sig i det indre til den genkendelige, ældre grundplan i hovedhuset med forstue, flankeret af stue til venstre og kammer i stuetagen, ligesom værelser og kamre i tagetagen Bag ved forstuen er der et nordvendt køkken, et forstuekøkken. Hertil kommer de usædvanligt fine og her i sjælden grad og stort antal bevarede, ældre bygningsdele og snedkerdetaljer, der vidner om bygningens alder og udvikling og om høj håndværksmæssig kvalitet.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Zytfensgade 4 knytter sig i det ydre til det samlede anlæg med hovedhuset hvis fulde længde opfattes i sammenhæng med Strandlinien 33, der samles til et hele af de teglhængte tage, trods forskellen i bygningshøjden. De to kviste mod syd er næsten en signatur for et Blichmann hus. Hertil kommer det lille udhus, der på fin vis tilføjer endnu en skala til bygningskomplekset, og i kraft af de enkle, kalkede, grundmurede sider og den gennemgående hovedgesims samt den markante skorsten, fremstår som en varieret, men sluttet karakterfuld helhed.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links