Figur 1. Befolkningsudviklingen 1971‑2018 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Ballerup Kommune, Region Hovedstaden og hele landet. Indeks: 1971=100.

.

Figur 2. Befolkningens fordeling på aldersgrupper i 2018 og i fremskrivningen til 2045 for Ballerup Kommune og hele landet.

.

Ballerup Kommunes befolkningstal faldt i 1970’erne og 1980’erne samlet med over 10 % og ligger trods en senere fremgang stadig lavere end i 1970.

Boligområdet er præget af en høj andel af almene boliger og af ejerboliger med kvadratmeterpriser på niveau med resten af regionen.

Befolkningsudviklingen

Fra et niveau i 1970 på lidt over 50.000 faldt befolkningstallet i Ballerup Kommune op gennem 1970’erne og 1980’erne. Faldet var lidt større end i hele regionen, der i de to årtier havde lavere vækst end i resten af landet. Først fra omkring år 2000 begyndte befolkningstallet igen at stige i Ballerup Kommune, og det nåede d. 1. januar 2018 op på 48.295. Ifølge befolkningsfremskrivningen fra Danmarks Statistik vil der være en svag vækst til knap 51.000 i 2045.

I Region Hovedstaden faldt befolkningstallet også i 1970’erne og 1980’erne, men ikke nær så kraftigt som i Ballerup Kommune.

Det årlige antal indenlandske nettotilflytninger (forskellen mellem til- og fraflyttede) til kommunen har i tiåret 2008‑17 samlet været tæt på nul. Den årlige nettoindvandring har gennemsnitlig været 103 personer, med et maksimum på 248 i 2013.

Der har i tiåret været lidt flere levendefødte end døde, men fødselsoverskuddet er faldende. I Danmarks Statistiks fremskrivning fra 2017 vurderes det, at der fortsat vil være et fødselsoverskud indtil 2031, hvorefter der bliver et lille fødselsunderskud.

Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende i kommunen var i 2017 på 28,8 år, hvilket er lavere end i Region Hovedstaden (30,4 år). Mænd i Ballerup Kommune, der i 2017 blev fædre for første gang, havde en gennemsnitsalder på 31,3 år, hvilket også var lavere end i regionen (32,3 år).

I 2018 udgjorde gruppen af 15‑64-årige 61,6 % af kommunens befolkning (se Figur 2). I fremskrivningen fra Danmarks Statistik falder denne andel til 57,1 % i 2045. Der forventes desuden en vækst i gruppen over 65 år. Samlet sker der i kommunen en stigning i den såkaldte ældrekvote fra 34 % til 43 %, hvilket stort set svarer til udviklingen på landsplan.

Kommunens egen prognose regner allerede for perioden 2020‑24 med en stærkere befolkningsvækst af især 15‑64-årige. Det skyldes, at man inddrager planlagt boligbyggeri, som bl.a. omfatter nye kollegieboliger ved DTU Ballerup Campus og etageboliger i de tre bymidter.

Indvandring

Gruppen af indvandrere og efterkommere, der udgjorde 3,5 % af befolkningen i Ballerup Kommune i 1980, var i 2018 steget til 15,9 %. Det er en større andel end i landet som helhed, men mindre end andelen i Region Hovedstaden, hvor indvandrere og efterkommere i 2018 udgjorde 19,4 %.

Af de 5.184 indvandrere i 2018 havde de 3.789 oprindelse i ikke-vestlige lande. Blandt de 1.395 indvandrere med oprindelse i vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande) var en femtedel fra Polen, 9 % fra hhv. Tyskland og Bulgarien, mens indvandrere fra Storbritannien, Sverige og Rumænien hver især udgjorde ca. 7 %.

Blandt de største grupper af ikke-vestlige indvandrere havde 21 % oprindelse i Tyrkiet og 10 % i Eksjugoslavien, mens folk fra Makedonien, Afghanistan og Irak hver udgjorde ca. 6 %.

Boligforhold

Kun 5 % af kommunens boliger er opført før 1950. Det store årti for byggeriet var 1960’erne, hvorfra 42 % af kommunens nuværende boligmasse stammer.

Boligmassen er i høj grad præget af etageboliger, der udgør næsten halvdelen af alle boliger, mens kun omkring en fjerdedel er parcelhuse.

Næsten hver anden bolig hører under de almene boligselskaber, hvilket er langt over andelen i både regionen og landet som helhed. Til gengæld findes her kun små andele af private udlejningsboliger (1,7 %) og andelsboliger (2,4 %).

Kommunen rummer mange kolonihaveområder. Omkring 13 % af den samlede boligmasse er fritidsboliger beliggende i haveforeninger.

Boligpriserne i kommunen ligger generelt på niveau med Region Hovedstaden og således en del over landsgennemsnittet. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris på parcel-/ rækkehuse i kommunen var i 2016 21.700 kr. mod 12.500 kr. på landsplan.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Ballerup Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger