Tabel 1. Antal skoler og elever i Ballerup Kommune 1970/71 til 2016/17. De fem distriktsskoler har tilsammen ni enheder på hver sin lokalitet.

.
Ballerup Herlev Produktionshøjskole på Lautrupvej er et tilbud til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Skolen har unge fra flere kommuner og arbejder på at gøre eleverne klar til uddannelse eller arbejde. En af de ca. ti linjer er Træ & Håndværk.
.

Tabel 2. Middellevetid 2013‑17 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Ballerup Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.

.

De 30‑34-åriges højest gennemførte uddannelse i Ballerup Kommune og hele landet i 2017.

.

Borgerne i Ballerup Kommune har en helbredstilstand og en middellevetid, der er tæt på niveauet på landsplan. Over 80 % af grundskoleeleverne går i folkeskolen, og kommunen rummer et stort udvalg af ungdomsuddannelser.

Uddannelse

I Ballerup Kommune var borgernes uddannelsesniveau i 2017 lidt lavere end på landsplan. En lidt større andel af de 30‑34-årige havde kun en grundskoleuddannelse, og lidt færre havde mellemlange og lange videregående uddannelser. Uddannelsesniveauet er dog steget siden 1991, især for kvinderne. Det er særlig markant for de lange videregående uddannelser, hvor kvinders andel steg fra 2 % i 1991 til 18 % i 2017, mens andelen for mænd i samme periode steg fra 5 % til 15 %.

Efter flere års diskussioner og analyser vedtog kommunalbestyrelsen i december 2014 en ændring, hvor ni skoler blev til fem distriktsskoler fordelt på ni lokaliteter. Derudover er der to specialskoler.

Kommunens 10.-klasser er placeret på NEXT – Talent 10, der er en fusion af flere uddannelsesinstitutioner, herunder Ballerup Erhvervsuddannelsescenter. Inden for NEXT – Talent 10 er der både almindelig 10. klasse, EUD-forberedende 10. klasse og gymnasieforberedende 10. klasse.

Andelen af elever i de frie grundskoler er stigende, men folkeskolen fastholdt i 2016/17 ca. 83 % af det samlede elevtal.

I 2013 slog Ballerup Privatskole dørene op for elever, men den måtte lukke igen i december 2016 pga. af påstande om tilknytning til den tyrkiske Gülen-bevægelse. Selv om det var udokumenteret, trak mange forældre deres børn ud af skolen.

Der er flere muligheder for ungdomsuddannelser i kommunen. Borupgaard Gymnasium er et alment gymnasium. TEC Ballerup er en afdeling af Technical Education Copenhagen, hvor man bl.a. kan tage en række erhvervsuddannelser og en erhvervsfaglig gymnasial uddannelse til EUX. På H.C. Ørsted Gymnasiet under TEC kan man tage en teknisk gymnasial uddannelse (HTX). Baltorp Gymnasium er en del af NEXT Uddannelse København, hvor man kan tage en erhvervsrettet gymnasieuddannelse (HHX). Hertil kommer Ballerup Herlev Produktionshøjskole med omkring ti forskellige linjer.

Friskolen Michael Skolen, der bruger Rudolf Steiner-pædagogikken, fik i december 2016 lov til at udbyde sin overskoleuddannelse som en HF. Den tilrettelægges uden prøver og eksaminer.

Når det gælder de videregående uddannelser, har DTU afdelingen DTU Ballerup Campus med ca. 2.500 studerende på linjen for diplomingeniører samt på DTU Adgangskursus. Dertil kommer ca. 1.000 studerende på Center for Videreuddannelse under DTU, der bl.a. udbyder diplomuddannelser inden for projektledelse, stærkstrømsteknologi og it.

Indtil 2009 lå Københavns Dag- og Aftenseminarium (KDAS) i Skovlunde. Det blev grundlagt i 1949 og var i 1970’erne Danmarks største seminarium. I 2009 fusionerede KDAS med Blaagaard Seminarium i deres bygninger i Mørkhøj i Gladsaxe Kommune. Seminariet blev senere en del af Københavns Professionshøjskole og ligger i dag på Campus Carlsberg.

Sundhed

Et nyfødt barn i Ballerup Kommune havde i 2017 en beregnet middellevetid på 80,2 år. Det er lidt mindre end landsgennemsnittet og godt et halvt år mindre end gennemsnittet for Region Hovedstaden (se Tabel 2).

Set i forhold til regionen viser Den Nationale Sundhedsprofil 2017, at en noget større andel af den voksne befolkning i Ballerup Kommune synes, at de er svært overvægtige, ligesom en større andel angiver at have et usundt kostmønster. Samlet angiver befolkningen dog at have en helbredstilstand, der ligger tæt på niveauet for hele regionen.

I 2016 var der 6,8 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger i Ballerup Kommune mod et landsgennemsnit på 7,1 lægebesøg pr. indbygger.

Kommunen havde 1.510 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge. Det er lidt færre end i Region Hovedstaden som helhed og også færre end landsgennemsnittet på 1.614 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge. 57 % af de praktiserende læger i Ballerup Kommune havde lukket for tilgang i 2017. På landsplan havde 61 % af de alment praktiserende læger lukket for tilgang.

Borgerne i kommunen betjenes af Region Hovedstadens sygehuse. Antallet af indlæggelser på et somatisk sygehus er større end i Region Hovedstaden og i landet som helhed. I 2016 blev 138 indlagt pr. 1.000 indbyggere, hvilket er ca. 13 % over landsgennemsnittet.

I kommunen ligger Psykiatrisk Center Ballerup.

Socialområdet og forsørgelse

Det samlede socialt betingede og aldersbestemte udgiftsbehov i Ballerup Kommune er noget større end på landsplan og i Region Hovedstaden.

I 2014 var andelen af børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave 69,5 % for de 0‑2-årige og 91,5 % for de 3‑5-årige. Det gælder for begge aldersgrupper, at det er lidt højere end på landsplan.

I 2016 modtog 12,8 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er en lidt større andel end i regionen (11,7 %) og i landet (11,5 %) som helhed. Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, var i 2016 på 3,5 % og dermed tæt på landet som helhed (3,8 %).

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Ballerup Kommune er lidt lavere end i Region Hovedstaden og landet som helhed. I 2017 blev der rejst sigtelse for overtrædelse af straffeloven mod 14,6 personer pr. 1.000 indbyggere i Ballerup Kommune mod 15,4 personer på landsplan. Når det gælder indbrud og tyveri, er niveauet lidt højere. I Ballerup Kommune blev der i 2017 rejst sigtelse mod 8,5 personer pr. 1.000 indbyggere for indbrud og tyveri mod tilsvarende 5,9 personer for hele regionen og 4,9 personer på landsplan.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Ballerup Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg