Oversigt mod Ø
.

Faktaboks

Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3030162
Sted- og lokalitetsnummer
020307-242
Anlæg
Befæstning, Nyere tid (dateret 1886 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fæstningskanalen fra Lyngby Sø til Lille Ermelund er en gravet kanal anlagt som led i Københavns Befæstning. Det beskyttede anlæg omfatter den op til ca. 30 m brede Fæstningskanal at regne fra kronekant til kronekant og fra indløbet ved østenden af Lyngby Sø og frem til Ermelundegennemgravningen i Lille Ermelund. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBefæstning
2012
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiFæstningskanalen fra Lyngby Sø til Lille Ermelund er en gravet kanal anlagt som led i Københavns Befæstning. Det beskyttede anlæg omfatter den op til godt 30 m brede Fæstningskanal at regne fra kronekant til kronekant og fra indløbet ved østenden af Lyngby Sø og frem til Ermelundegennemgravningen i Lille Ermelund. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.
2014
Museal forundersøgelse - Kroppedal Museum, ArkæologiFæstningskanalen gennem Lyngby er anlagt i årene 1886-87 og er et fredet fortidsminde. På strækningen øst for Lyngby Hovedgade er kanalen helt eller delvis fyldt op med jord, men påtænkes nu delvis genetableret med formål at aflede overfladevand fra bymidten. Som led i et sådant projekt er der i vinteren 2014 foretaget arkæologiske udgravninger i forsøg på nærmere at stedfæste og beskrive kanalens kronekant og sider. Undersøgelsen er foretaget ved hjælp af et antal korte søgegrøfter udlagt vinkelret på hver af kanalens sider på strækningen fra Helsingørmotorvejen til Lyngby Hovedgade. Det er lykkedes i flere af profilerne nærmere at stedfæste og opmåle især den nordlige kanalside. Men på lange strækninger er kanalens sider forstyrret af moderne ledningsføringer, som er nedgravet langs med kanalen. Især ledninger for kloak og vandafledning har virket ødelæggende. Kanalens kronekanter har antagelig blot været opbygget i jord, stedvis som en lav jordvold, men er ligeledes forstyrret eller ødelagt på lange stræk. Tæt ved Knuppelstræde er der i et sonderingshul påvist nordsiden af det betonstøbte udløbsværk fra Lyngby Stemmeværk til kanalen. Samtlige udgravede søgegrøfter er dokumenteret og der er udtaget jordprøver.

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links