Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
37095
Sted- og lokalitetsnummer
200307-3
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Krejsel voldsted Voldstedet består af en ca. 80 x 110 m stor firesidet banke, fra hvis nordøsthjørne der ved indgravning er adskilt en mindre banke, der ved foden måler ca. 25 x 25 m. Den store banke afgrænses i nord af en stejl naturlig skråning, der er 3-4 m høj, og ved hvis fod er et bæk- leje. I vest afgrænses banken af en ca. 100 m lang og 4-5 m bred jord- vold, som hæver sig 1,5-2 m over terræn'et på bankens yderside. Sydgræn- sen dannes af en ca. 80 m lang og 4-5 m bred vandfyldt grav med lave skrænter. I øst afgrænses banken af en ca. 110 m lang og 3-6 m bred, tør grav, der er 1,5-3 m dyb og på begge sider ledsaget af 2,5-5 m brede og 1-2 m over den store bankes overfladeniveau, har ca. 5 m høje, stejle sider, i nord mod bæklejet, i øst mod den ovenfor omtalte østgrav, i syd og vest mod en i bunden ca. 6 m bred, tør grav, der adskiller den fra den store banke. Denne grav flankeres på den store bankes kant af en 2-6 m bred og 1-2 m høj vold, der ligger i fortsættelse af volden langs den østre gravs vestside. Fra et ca. 2 m dybt skår midt i topfladen på den mindre banke fører en ca. 3 m bred vejdæmning over graven stik øst, hvor vejen gennembryder volden på østgravens østside. Voldstedet, der er beklædt med løvskov, ligger i det nordvestre hjørne af Krejsel præstegårdsskov. Fredningen omfatter begge banker med de tilhørende grave og volde, og fredningsgrænsen går i nord langs bækken nedenfor skrænten, i vest langs voldens yderside, i syd ved gravens ydre overkant og i øst langs den ydre fod af volden på gravens østside. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig forstmæssig drift med løvtræer er tilladt i samme omfang som hidtil. Oprensnig af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske med rigsantikvarens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1926
Uspecificeret museal aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1926
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceNM 26/26, 540/25. Sb. 20.03.07-3. Vedr. ejerskab samt besigtigelse af Kreiselvold Voldsted. Vedlagt sagen: Korresp. af d. 12/2, 22/2, 9/4 1926 ml. Sognepræst P. M. S. Barfod, Moltrup, og N02.
1929
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVoldsted ved Krejsel.
1968
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceNM 1122/69. Sb. 20.03.07-3. I det nordvestre hjørne af Krejsel præstegårdsskov ligger det anselige Krejsel voldsted, der må anses for fredet. I deklarationen kan det beskrives således: Krejsel voldsted, bestående af en ca. 80 x 110 meter stor firkantet banke, fra hvis nordøsthjørne der ved indgravning er afskilt en mindre banke, der ved foden måler ca. 25 x 25 meter. Den store banke afgrænses i nord af en stejl naturlig skråning, 3-4 meter høj, mod et bækleje. I vest afgrænses banken af en ca. 100 meter lang og 4-5 meter bred jordvold, som hæver sig 1,5-2 meter over terrænet på bankens yderside. Sydgrænsen dannes af en ca. 80 meter lang og 4-5 meter bred vandfyldt grav med lave skrænter. I øst afsluttes banken af en ca. 110 meter lang og 3-6 meter bred, nu tør grav, 1,5-3 meter dyb, der på begge sider ledsages af 2,5-5 meter brede og 1-2 meter høje volde, både graven og voldene har de største dimensioner i den nordlige del. Den mindre banke, hvis topflade hæver sig ca. 1-2 meter over den store bankes overfladeniveau, har ca. 5 meter høje, stejle sider, i nord mod bæklejet, i øst mod den ovenfor omtalte østgrav, i syd og vest mod en i bunden ca. 6 meter bred, tør grav, der adskiller den fra den store banke. Denne grav flankeres på den store bankes kant af en 2-6 meter bred og 1-2 meter høj vold, der ligger i fortsættelse af volden langs øster gravs vestside. I volden er der to skår, hennoldsvis 4 og 5 meter brede og ca. 1 meter dybe. Fra et ca. 2 meter dybt skår midt i topfladen på den mindre banke fører en formentlig sekundær vejdæmning, ca. 3 meter bred, over graven stik mod øst, hvor vejen gennembryder volden på østgravens østside. Voldstedet henligger i løvskov. [Skitsetegning.] ... [Fortsætter] Besøgt den 5. november 1968. Olaf Olsen
1970
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2015
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceI den nordre Udkant af Bramdrup Præsteskov ligger det lille, rimeligvis tidligtmiddelalderlige Voldsted Kresselvold. Det bestaar af en enkelt, kvadratisk Bakke, c. 25 m lang og bred, der ved en omgivende, nu tør Grav er skaaret ud i en naturlig Bakke. Mod N. erstattes Gravene af en Bakkekløft, der begrænser Anlæget, og mod S. staar de ved en 75 m lang Kanal i Forb. med et Kær inde i Skoven. Langs den ydre Gravkant løber en lav, omtr. meterhøj Ringvold, som fortsætter sig langs Kanalens Sider. Hovedbanken er noget ødelagt ved Bortkørsel af Fyld. Paa Stedet findes Munkestensbrokker.
2015
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceSb. 20.03.07-3. [[Kreiselvold. Haderslev H.]] Kresselvold (Moltrup s. Haderslev Øster a). [Skitsetegning i 1:1000.] Kresselvold, i nordre udkant af Bramdrup præsteskov, består af en kvadratisk bakke med rundede hjørner, c. 25 Meter lang og bred og 4-5 meter høj, omgivet af en nu tør grav, hvorfra der mod S. går en 75 m. lang kanal til et kær inde i skoven. Mod nord begrænses hele anlægget af en bækkekløft. Graven er sikkert skåret ind i en naturlig bakke. Omkring den ydre voldskråning ligger der en lille, omtrent meterhøj ringvold, og tilsvarende, lavere volde følger sydkanalens sider. Midtbanken er noget ødelagt derved, at fyld (grusblandet sand og ler) er kørt ud og lagt som bro mod øst, dog står kanterne udmærket bevaret. På to steder mod sydvest er der Gab i den ydre ringvold I knolden mellem disse lå en bunke røde og gule munkesten. Andre brokker samt kalk fandt jeg på midthøjen Voldstedet er bevoxet med bøgetræer

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links