4380, oversigt set fra VNV
.
4379, oversigt set fra V
.
4378, oversigt set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
2109159
Sted- og lokalitetsnummer
130803-121
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Enkeltfund, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Området ved Hald Sø sydvest for Viborg er ganske enestående. Gletsjerstrømmene mødtes på dette sted under sidste istid, og smeltevandet formede et næsten dramatisk landskab med bakker, skrænter, slugter og en meget dyb sø. På en lille ø i søen ligger i dag ruinerne af et senmiddelalderligt borganlæg, Bispens Hald. Fra anlæggets tårn kan man se områdets to ældste voldsteder: Brattingborg og Niels Bugges Hald. Alle tre voldsteder fremstår klart og tydeligt med borgbanker omgivet af voldgrave. Bispens Hald blev opført i 1528 som det tredje anlæg i rækken. Bygherren var Viborg-bispen Jørgen Friis, som selv havde sin residens her. Under reformationen blev han taget til fange og fængslet i sit eget tårn på Hald. Efterfølgende var borgen sæde for skiftende lensmænd indtil 1660. Borgen blev revet ned i 1703.

Original fredningstekst

Hald voldsted og ruin (det 3. Hald fra 1529). Den gamle borgplads, ca. 650 m øst for herregården Hald`s nuværende bygninger, er omgivet af jordvolde på 4 sider. Voldene er på de 2 sider (syd og øst) og delvis på den 3. (nord) begrænset af Hald sø. Foruden selve borgterrænet fredlyses også det lave terræn vest for, indtil den smalle hals mellem søen (i syd) og det sumpede terræn (i nord) ca. 80 m vest for borgvoldene. Får og plage må græsse på det fredede areal.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBeskrivelse af Voldstederne ved Hald. [Sb. 119-121]. C. Betragtes det saakaldte Brattingsborg [Sb.120] for det første Hald. Voldbakken ved Bækkelund [Sb.119] for det andet Hald, har vi det Tredie Hald beliggende øst for de to nævnte paa en Odde lige over for Indre ø Skovens østlige Pynt. Dette Voldsted som ofte urigtigt er Kaldet Bugges Hald er flere Gange beskrevet af Resen, Pontoppidan, i "Nordisk Tidsskrift for Historie, Litteratur og Konst" udgivet af Molbech 3die Bind fjerde Hefte Pag 628-31 af Professor Michelsen (1829) senere væsentlig støtte paa sidstnævntes Beskrivelse af Fabricius Trap Sauter og Goldschmidt ("i Hedereisen"). Befæstningen er opført paa en naturlig Holm i Søen og danner en aflang Firkant, hvis Sider ere dyngede op til Volde saaledes at Midten har dannet Borggaarden med de deri værende Bygninger, (se Resens Tegning) hvilke nu alle ere forsvundne. Borggaardens Høide over Søens Overflade er en 6-8'. Dens Bredde i Øst-Vest c 80' og Længde i N-S. c 200 Fod. Voldens Længde i Nord-Syd er c 325' i Øst-Vest c 170'. Inde mod Land, altsaa mod Vest samt for en Del mod Syd og Nord ere Voldene baade højere og tykkere end mod Øst. Den nordre Vold er højst 25 Fod over Vandet, Den vestre Vold er højst 25 Fod over Vandet. Den søndre Vold er højst 21 Fod over Vandet. Den østre Vold er højst 17 Fod over Vandet. I Grunden ere Voldene ind mod Land henimod 100 Fod tykke medens de mod Søsiden kun ere halv saa tykke. Indgangen fra Land til Borggaarden har været i S-Vest, hvor der endnu findes Murlevninger af det paa Resens Tegning angivne Porthus (a-d) [henvisning til tegning]. Paa den vestlige Vold findes Ruiner af et rundt Murstenstaarn c 30 Fod i Diameter samt 21 Fod højt. Paa den sydlige Vold findes Levninger af Murværk opført af utilhugne Granitsten ved (a) og (b). Paa den østlige Vold findes en Forsænkning (e) omtrent paa Midten, hvor der oprindelig maa have været Nedgang til Vandet idet der navnlig i Vandkanten sees Murværk af Granit som tyde paa at her har været en Trappe eller Lignende. I Vandet udenfor denne Nedgang er fundet meget smukt tilhugne Granitsten, hvoraf flere synes at have være anvendte som Vindues eller Dørindfatninger. -Ligeledes er her fundet en romansk Kapital og et Søjleskaft. Foran den vestlige Vold, ind mod Land, skjønnes at have være en c 80 Fod bred Grav foran hvilken atter fandtes en meget lav Vold som nu neppe er kjendelig i det tilgroede Engdrag. Professor Michelsen omtaler at der i 1829 blev udgravet Fundamentet til en Bygning 37 Alen lang og 14 Alen bred i Borggaardens sydlige hjørne ind mod Søen. Dette Fundament var lagt af skjønne tilhugne Granitblokke, der hvilede paa et Underlag af raa Stene.- (Pag 629 i Nordisk Tidsskr 1829 3' Bind).
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1930
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1985
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceSenmiddelalderlig guldfingerring fundet i 1799 af Ove Høeg Guldberg. [Jvfr. NM2 j.nr. 1580/84].
2007
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssanceTilstandsvurdering 2007 af murværk mm.
2008
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceRestaurering af murværk i porthuset
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links