dæmningen
.
sydgrav set mod vest
.
sydgrav set mod øst
.

Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
40169
Sted- og lokalitetsnummer
090413-5
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldstedet Fløjstrup eller Herregården. Voldstedet består af en ca. 42 x 60 m uregelmæssig formet rektangulær borgbanke, der på syd- og vestsiden samt på den vestlige del af nordsiden er omgivet af U-formede 1,5 m til 2 dybe og fra 4,5 til 5 m brede grave. Bankens nord- østre hjørne er afgravet, og graven er udvidet til et min- dre moseareal, som strækker sig om på østsiden af banken, hvor der ingen grav findes. Over den vestre grav er en over- gang. Voldstedet, der er skovbevokset, er beliggende i Myn- derup Hestehave i en vejgaffel ca. 200 m nord for skovens sydgrænse. Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedlagte skitse, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Tilføjelse tinglyst den 29/3 1985 På ydersiden af den sydlige voldgrav og parallelt med voldgravens ydre overkant ligger en dæmning orienteret Ø-V. Dæmningen er ca 1 m høj, 5-6 m bred og 75 m lang. De vestligste 25 m ligger umiddelbart syd for voldstedet, mens de østligste 50 m ligger uden for det egentlige voldstedsområde.

Undersøgelseshistorie

1885
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(Mynderup eller Fløjstrup Skov). Omgivet af Skov ligger Voldstedet "Fløjstrup" eller "Herregaarden". Det er omtrent regelmæssig firkantet i Retn. NV-SØ, NØ-SV, omtr.120' paa hver Led, kun hævende sig lidt over det omgivende flade Jordsmon, omgivet af, nu tørre, Grave, undtagen mod NØ, hvor en større Lavning breder sig, til Dels bevokset med El. I hvert Hjørne findes en Højning. Mod SV ses hinsides Graven en smal Højning, vist nok Levning af en Skanse. Mod NV ses indenfor Graven, men adskilt fra hovedvoldstedet ved en smal Sænkning, en udløbende Højning (Indkjørsel?), paa hvilken fandtes en enkelt Murstensbrokke, og over for denne Højning ses hinsides Graven en smal Hævning (fordums Vej?). - Voldstedet er for det meste bevokset med 1-2' tykke Bøge. Bevoksning: 1983: Løvtræer og Nålekrat/-træer
1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorForefundet som beskrevet i fredningstekst, idet dog tilføjes flg. iagttagelse: På ydersiden af sydlige voldgravsforløb, begyndende ca midt på dette og forløbende langs med voldgravens ydre overkant mod Ø, ses en lav jordvold. Volden forløber videre mod Ø forbi borgbankens SØ-hjørne, tværs over den sumpede lavning som udgør det østlige forsvarsværk, indtil den 50-60 m Ø for borgbankens SØ-hjørne løber ind på og i et med opadskrånende terræn. Voldens overkant er horisontal, og det kan anses for ret sikkert at der er tale om en dæmning, som har opstemt vand (fra en bæk el. lign.) og derved holdt voldgravsystemet vandfyldt hele vejen rundt om borgbanken. Dæmningen er ialt ca 75 m lang, hvoraf som omtalt de ca 50 m rager østpå uden for borgområdet. Den er gennemgravet midtpå i en smal gennemføring at en nyere tids afvandingsgrøft. Dæmningens bredde er 5-6 m, dens maximale højde ca 1,2 m. Dæmningen bør, såfremt den ikke allerede er omfattet af fredningen, inddrages under denne. Mål: 2x75x72 m. Bevoksning: 1983: Løvtræer og Nålekrat/-træer
1985
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningTilføjelse. Til den pr. 23. marts 1972 foretagne tinglysning af voldstedet Fløjstrup også kaldet Herregården på matr.nr. 14, Mynderup by, Hundstrup reg.nr. 4016:9, bedes følgende tilføjelse tilakeret: På ydersiden af den sydlige voldgrav og parallelt med voldgravens ydre overkant, ligger en dæmning orienteret Ø-V. Dæmningen er ca. 1 m høj, 5-6 m bred og 75 m lang. De vestligste 25 m ligger umiddelbart syd for voldstedet, mens de østligste 50 m ligger udenfor det egentlige voldstedsområde. [Den oprindelige fredning er ikke registreret].
1985
Diverse sagsbehandling - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1985
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2006
Diverse sagsbehandling - Odense Bys Museer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links