Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
36092
Sted- og lokalitetsnummer
200505-4
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Bro, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Stangborg voldsted. Voldstedet består af en ca. 15 x 15 m stor og ca. 2 m høj firesidet banke, der er græsklædt med enkelte løvtræer på skråninger og den afrundede topflade. Voldstedet ligger i den afvandede eng ved sydsiden af Nørreå ca. 950 m nord- nordvest for gården Nørrelide. Fredningsgrænsen går i nord ved Nørreåens bred og i vest, syd og øst ved ban- kens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1928
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn rund, kratbevoxet Høj, 2 m x 16 m. Et ca. 0,50 m dybt kraterformet Hul i Toppen. Det ligner en Gravhøj og ligger i Engen tæt ved Aaen. [Betegnes af HAM-Sb. som "Voldstedet Stangborg" ligesom nr. 5].
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidIngen Høj paa dette Sted, men stor Mergelgrav med Træer omkring.
1968
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceNM 1124/69. Sb. 20.05.05-4. Ved sydsiden af Nørreå, 950 meter NNV for gården Nørrelide i sognets nordlige udkant, ligger i den afvandede eng voldstedet Stangborg, der består af en lille firsidet hovedbanke, 15 x 15 meter stor og ca. 2 meter høj, der synes at have været omgivet af en ca. 5 meter bred grav og en ydre vold, af hvilke der er svage spor i den dyrkede mark syd og sydvest for hovedbanken. En udpløjet ovalt formet banke, ca. 80 x 30 meter stor og 1 - 1,5 meter høj, orienteret NV-SØ, ligger ca. 40 meter vest for hovedbanken. Den ovale banke, der gennemskæres af den regulerede Nørreå, viser ikke spor af tildannelse, men ejeren fortæller, at den ved pløjning arter sig anderledes end den omgivende jord, og han nærer ikke tvivl om, at den er kunstig. Fredningen kan dog kun omfatte hovedbanken, som i deklarationen kan beskrives således: Stangborg voldsted, bestående af en ca. 15 x 15 meter stor og ca. 2 meter høj firsidet banke, der ligger umiddelbart ud mod den regulerede Nørreå. Banken henligger i græs med enkelte løvtræer på skråningerne og den afrundede topflade. Fredningsgrænsen lægges i nord ved Nørreåens bred og i vest, syd og øst ved bankens fod. Fredningen må omfatte forbud mod pløjning, dyrkning, afgravning, bebyggelse af enhver art og tilplantning med nåletræer eller krat. Derimod bør en spredt beplantning med løvtræer som de nuværende være tilladt. Voldstedet ligger på art.nr. 40 af Frørup, Frørup sogn. Ejer er gårdejer Viggo Ravn, Nørrelide, Frørup pr. Stepping, (hos amtslandinspektøren står Aksel Ravn som ejer). Efter ejerens oplysning har børn ved gravning i bankens sydskråning nær foden fundet små murstensbrokker. I engen ca. 100 meter sydøst for banken er fundet pælerester, måske fra broforbindelse til voldstedet fra den faste mark. Besøgt den 30. oktober 1968. Olaf Olsen
1970
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2015
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceSb. 20.05.05-4. Et andet Voldsted er Stangborg eller Lavesvold af den yngre Middelalders-Type i Nørreaas Enge. Det bestaar af en c. 2 m høj, cirkelrund Hovedbanke, hvortil der slutter sig en endnu lavere, elleptisk Forborg med Længderetning NV.-SØ. Før Reguleringen løb Aaen mellem Højene. Paa Stedet er fundet Kulrester, ildskørnede Sten og Potteskaar.
2015
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceSb. 20.05.05-4. Haderslev A. Frørup S. Stangborg eller Lavesvold 1-2. 1) Rund 9' h. oventil flad Høj, udgr. ovenpaa. Ligger ganske lavt nær Nørreaa i et Engdrag 2) Høj af eliptisk Form c 100 x 50', 4' h. Den synes ikke naturlig. Længderetning NV-S.Ø. og den nv. Ende støder til Nørreå. Kaldes "Stangborg". Afstanden mellem 1-2 er kun c. 50 Skridt og før Nørreaas' Regulering i 87 løb Aaen mellem, nu ...[?] f. Højene. Ved Reguleringen gjordes' et Fund, der opfattes af X som tydende paa Oldtidsboplads: Det opgaves ham at bestaa af et 10 m. l. 9 m. br. og indtil 1 m ...[?] Jordlag best. af Kulrester, ildskørnede Sten, ]]og[[ Potte Skaar og Muslingeskaller. ...[?] synes at være f. en gennemsavet udhulet Egetræsstamme c. 6' l. Nu alt ...[?] og kun en Smule af Laget bevaret: askeagtigt og sort, stærkt blandet med Trækul og ildskørnet Flint. De to Høje ligger paa Grænsen mellem Marken og Nørreaas' Engdrag. De jævnføres af Beretteren senere med Voldstedet i Halk og medtages [[heller]] ej af S. M. i hs. Resumé. [Håndskrift af Chr. A. Jensen, N02?]

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links