Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
36093
Sted- og lokalitetsnummer
200505-8
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ebbesvold. Voldstedet består af en ca. 100 x 60 m stor banke orienteret nord-syd, der i syd afgrænses af en 2,5 m - 5 m bred og 1 - 2 m dyb tør grav, til de øvrige sider af naturlige skrænter og skråninger. I bankens østside er ved en indgrav- ning af en ca. 5 m bred og 3 m dyb grav adskilt en mindre banke, hvis ret jævne topflade måler ca. 15 m i nord-syd , 12 m i øst-vest. Nord for denne banke er gravet et ca. 6 x 6 m stort hul i hovedbanken. Over den lange grav i syd, der standser få meter fra bankens østskrænt, er der i nyere tid lagt en ca. 3 m bred dæmning. Voldstedet ligger i den nordøstlige udkant af en lille skov ca. 200 m nord for 5,9 km stenen på landevejen Stepping-Christiandfeld. Voldstedet er beplantet med gran. Fredningsgrænsen går i syd langs gravens ydre overkant, i vest nord og øst langs foden af banken. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig forstmæssig udnyttelse af arealet er tilladt i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1928
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEt velbevaret Voldsted, "Ebbevold", mod Ø. afskaaret og grænser op til en naturlig Slugt, hvori der løber en Bæk. Mod N., V. og S. omgivet af en ca. 2-3 m dyb, foroven 7 m br. Ringgrav. Voldstedet er 16 m l. i N.-S., 14-16 m br. [HAM-sb. kalder voldstedet "Ebbesholm"]
1968
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceNM 1123/69. Sb. 20.05.05-8. Voldstedet Ebbesvold, der ligger vestlig i Frørup sogn, i den nordøstlige udkant af en lille skov - 200 meter ret nord for 5,9 km-stenen på landevejen Stepping-Christiansfeld - må anses for fredet. I deklarationen kan beskrives således: Voldstedet Ebbesvold, der består af en ca. 100 x 60 meter stor banke, orienteret nord-syd, der i syd afgrænses af en 2,5 - 5 meter bred og 1-2 meter dyb, tør grav, til de øvrige sider af naturlige skrænter og skråninger. I bankens østside er ved indgravning af en ca. 5 meter bred og 3 meter dyb grav afskilt en mindre banke, hvis ret jævne topflade måler ca. 15 meter i nord-syd, 12 meter i øst-vest. Nord for denne banke er der gravet et ca. 6 x 6 meter stort hul i hovedbanken. Over den lange grav i syd, der standser få meter fra bankens østskrænt, er der i ny tid lagt en ca. 3 meter bred dæmning. Voldstedet henligger i skov med beplantning af gran. [Skitsetegning.] ... [Fortsætter] Besøgt den 30. oktober 1968. Olaf Olsen
1968
Uspecificeret museal aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceNM 1239/68. Sb. 20.05.05-8. Brev af d. 9/11 1968 ml. Olaf Olsen, N02 og Hans Stisdal, N02. Det store og interessante voldsted Ebbesvold i Frørup sogn, Sdr. Tyrstrup herred, som normalt ligger i tæt nåleskov, er netop skovet, og man vil med held kunne foretage en koteopmåling i 1969. Ejeren, gårdejer Peter Fink, Frørup pr. Stepping, er fætter til Troels Fink og interesseret i voldstedet - dog ikke så meget, at han vil lade det stå ubeplantet. Men han vil utvivlsomt med fornøjelse lade os måle det op. Voldstedet svarer i form og type ret nøje til Ejsbøl voldsted. Olaf Olsen + skitse
1970
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2015
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceSb. 20.05.05-8. Nordøstlig i Sognet ligger Ebbesvold eller Ebbesholm, et lille, vistnok tidlig middelalderligt Voldsted, en aflang, firkantet banke, c. 18 x 15 m, som ved en tør, godt 2 m dyb Grav er udskaaret i en naturlig Bakkeskraaning. Langs Gravens Yderkant løber et ganske lavt Dige. Til Anlægget, mod Ø. begrænset af en Bakkekløft, har maaske hørt en Yderborg, som paa den ikke ved Naturforholdene værende Sydside har haft en Grav af ringe Dybde. Murrester er ikke fundet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links