Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
370624
Sted- og lokalitetsnummer
200201-148
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

LYKKESHOLM VOLDSTED Voldstedet består af en 18 x 18 m stor og indtil 2 m høj uregelmæssigt formet banke, der i syd og vest ligger ud mod Gelså-dalens eng, og i nord og øst afskæres fra den tilstødende mark ved en 3-4 m bred og ca. 1,5 m dyb grav. Den sydlige halvdel af den østre grav er noget udjæv- net. Voldstedet er græsklædt og ligger ved østbredden af Gelså vest for Tiset umiddelbart syd for det engdrag, hvorigennem Langeng bæk løber. Fredningen omfatter banken og graven mod nord og øst, idet grænsen for det fredede areal forløber langs gravens ydre overkant og langs ban- kens fod til de øvrige sider. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, dyrkning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1968
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1968
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceNM 987/68. Sb. 20.02.01-148. NM inv. nr. D 167-1968. Ang. NM inv. nr. D 167-1968.
1968
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceNM 1087/69. Sb. 20.02.01-148. Det ret ødelagte voldsted Lykkesholm ligger ved østbredden af Gelså vest for Tiset, umiddelbart syd for det engdrag, der gennemløbes af Langeng Bæk. Voldstedet består af en lav banke, der ved en grav afskæres fra marken ved kanten af Gelsådalens enge. Ifølge Trap 5. udgave skulle der foruden denne banke være en lidt lavere banke mod syd, ca. 10 x 12 meter stor, hvortil en dæmning er ført over voldgraven. Hverken af denne banke eller af dæmningen ses nu spor, og netop i dette område er der i indeværende efterår sket nogen udjævning i forbindelse med en regulering af Gelså, der foretages af Hedeselskabet. Det må dog betones, at den lille banke stort set må være gravet bort tidligere, den nuværende ejer, som omfatter voldstedet med megen interesse, havde aldrig lagt mærke til sydbanken, og han fortalte, at der maksimalt var bortgravet jordlag på 50 cm's tykkelse. Indgrebet i voldstedet var foretaget ved vanvare, og bulldozerføreren havde straks standset arbejdet, da der fremkom spor af brændt lerklining (en prøve forevistes mig af ejerens hustru). Under disse omstændigheder er der næppe grund til at foretage nogen drastisk demarche over for Hedeselskabet, men jeg har påtalt over for arbejdets leder, ingeniør M. Schmidt, Hedeselskabets Haderslev-afdeling, og indskærpet, at voldstedet er fredet og ikke må berøres ved det fortsatte arbejde. I fredningsdeklarationen kan voldstedet beskrives således: Voldstedet Lykkesholm bestående af en ca. 18 x 18 meter stor og indtil 2 meter høj uregeltmæssigt formet banke, der i syd og vest ligger ud mod Gelså-dalens eng, men i nord og øst afskæres fra den tilstødende mark ved en 3-4 meter bred og ca. 1,5 meter dyb grav. Den sydlige del af østgraven er noget udjævnet. Voldstedet henligger i græs. Banken og voldstedet er fredet, idet fredningsgrænsen i nord og øst lægges langs gravens ydre overkant, til de øvrige sider langs bankens fod. ... [Fortsætter]. Besøgt den 14. november 1968. Olaf Olsen
1968
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceNM 987/68. Sb. 20.02.01-148. NM inv. nr. D 167-1968. Brev af d. 25/11 1968 ml. Olaf Olsen, N02, og N02. Vedlagte lerkarskår er den 14. november 1968 modtaget som gave fra gårdejer Christian Moldt, Lykkesgaard, Tiset pr. Gram, der har fundet det på Lykkesholm voldsted, frit i voldgravens nordøsthjørne. Da voldstedet ligger fjernt fra gården og i et øde område, er det sandsynligst, at det hidrører fra den tid, voldstedet var i funktion. 25. november 1968 Olaf Olsen [[D 167-1968]]
1970
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1985
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLykkesholm, voldsted.
1985
Diverse sagsbehandling - Haderslev Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links