Voldsted, set fra øst
.
stensætning i graven
.
voldstedet set mod syd
.

Faktaboks

Kommune
Nyborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
371712
Sted- og lokalitetsnummer
090604-15
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.nr. 10a af Pårup by, Ellinge sogn: Del af voldsed En firkantet borgbanke, der måler ca. 60 m i øst-vestlig og ca. 45-50 m i nord-sydlig retning. Borgpladsen er dyrket. Grænsen for det fredede areal går i syd langs den offentlige vej, i øst og delvis i nord langs skellet til matr.nr. 4a af Hindemae hovedgård og i vest langs en linie, der forløber pa- rallelt med og ca. 60 m vest for den østlige afgrænsning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig drift er tilladt i sam- me omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløs- nere eller foretages anden form for dyb jordbearbejdning. Matr.nr. 4a, Hindemae hovedgård, Skellerup sogn: Del af voldsted. En ca. 3 m dyb og ca. 10 m bred tør voldgrav, der har form som en ret vinkel. Den østre del af graven begrænses i vest- siden af en kampestenssætning, i øst af en skråning og mod syd af den offentlige vej. Den nordre del af graven begræn- ses i syd af en kampestenssætning, medens den mod nord går over i en naturlig lavning. Den østre voldgrav er ca. 60 m lang og den nordre ca. 40 m. Fredningsgrænsen forløber langs gravens inderside, nemlig i skellet i matr.nr, 10 a af Pårup og iøvrig langs voldgra- vens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord. sten og affald eller på anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted, Hindemae Hovedgård. Voldstedet forefandtes som nævnt i fredningsbeskrivelsen. Stendiget langs med voldgravens V-side er udsat for langsom nedbrydning, da flere store træer trykker dette. I graven ligger der flere nedfaldne kampesten fra diget. Den V-lige kant er tillige tilgroet med tæt krat, ligesom der imod S er plantet en granskov/plantage, ca. 12 år gammel. Se skitse med fotovinkler. Bevoksning: 1985: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer
2000
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links