Den nordlige banke
.
Den sydlige del af banken set mød øst
.
Den nordlige del af borgbanken set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
391610
Sted- og lokalitetsnummer
090416-1
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.nr.: Søfælde by matr.nr. 1a - nordlige del af voldstedet Søfælde by atr.nr. 5 - sydlige del af voldstedet Den nordlige og sydlige del af voldstedet Voldborg Voldstedet består af et lavt plateau, ca. 70 x 70 m, på hvis midte der hæver sig en flad banke, ca. 50 x 35 m. Syd for pla- teauet hæver sig en ca. 35 m bred og ca. 70 m lang banke med en stejl skrænt på nordsiden ned mod plateauet. Den sydlige banke er dyrket, medens den øvrige del af voldstedet ligger hen som eng. Voldstedet er beliggende i engen syd for Søfælde- gård umiddelbart syd for en delvis rørlagt bæk. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte kortskitse, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig drift af den dyrkede del af voldstedet er tilladt i samme omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages no- gen anden form for dyb jordbearbejdning.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1885
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1907
Genstand givet til museum - Odense Bys MuseerTil KMMS er i 1907 indsendt en bronzemønt (FPV nr. 1063) fra Erik Glipping, Slesvig, indsendt af dyrlæge Jensen, Kværdnrup, og oplyst fundet på Søfælde Slotsbanke.
1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1980
Privat opsamling - Fyns Stiftsmuseum
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted. Forefundet som beskrevet i fredningstekst, idet det dog bemærkes, at der på den sydlige (dyrkede) del af voldstedet, der henlå som pløjemark, konstateredes en ca 2x3 m stor fladegravning, tilsyneladende af arkæologisk art. Gravningen var omgivet af jordbunker og ført ned i undergrundens grus og altså ikke tildækket. Gravningen var udført lidt Ø for voldstedets højeste punkt, hvor ploven tydeligvis når ned i undergrunden. Mod S afgrænses voldstedet af en kunstig voldgrav i hvis bund og nedre del der var oppløjet gråsort kulturlag indeholdende dyreknogler og keramik. Lignende kunne ses på det lidt lavereliggende dele af det sydlige plateau. Der opsamledes et keramisk materiale (tilsyneladende høj og senmiddelalderligt), som overlodes SOM. Iøvrigt var overalt oppløjet adskillige teglbrokker, af hvilke enkelte kunne bestemmes som stammende fra munkesten, mens de øvrige var for små til typebestemmelse. Voldstedet opmåltes ikke, hvorfor flademålene ovenfor er skønnede. S for omtalte voldgrav hæver sig endnu en noget højere bakke, der mod S synes afskåret af en næsten helt opfyldt voldgrav. Ejeren, husm. Børge Larsen, oplyste på forespørgsel, at hullet var gravet af ham selv i det øjemed at tage "nogle få trillebørfulde perlesten", som forekommer i undergrunden. Dette havde han jævnlig gjort før. Foreholdt det lovstridige heri, indvilligede han modstræbende i at ophøre hermed. Det er dog berjserens bestemte indtryk, at ikke har til hensigt at overholde dette tilsagn, hvorfor det anbefales at tilskrive ham og foreholde ham de strafferetlige konsekvenser af fortsat grustagning.
2001
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links