sydlige mur, set fra øst
.
sydlige inderside af mur, set fra nord
.
nordlige yderside af mur, set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
292354
Sted- og lokalitetsnummer
030412-94
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Herregårdsanlæg/Slot, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Enkeltfund, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Dyreben, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

I den lille landsby Kelstrup i Odsherred ligger ruinerne af et lille middelalderligt stenhus. Det var oprindelig hovedbygningen til en stormandsgård, der har lå på et lille næs ud i en sø. Stenhuset formodes at være opført i begyndelsen af 1300-tallet og revet ned i slutningen af samme århundrede. Kelstrup optræder i skriftlige kilder fra 1393, hvor dronning Margrete overdrog gården til Vor Frue Kloster i Roskilde med det klare formål at nedbryde bygningerne og genanvende materialerne.

Original fredningstekst

Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1810. : 22. sept. 1882, dekl. i henhold til skøde. Kjeldstrupgård. Ruinerne af Kjeldstrupgård, ligesom der er forbehold adgang til samme. Ruinen omgives af et udyrket areal på 2 til 5 alens brede i alt ca. 200 kv.alen.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRuinerne af Kjeldstrupgaard ligger her paa Lodden V for Gaarden. Det nærmestliggende Terrain er i det Hele temmelig fladt, og selve Borgen har været bygget saaledes, at den var omgiven med Eng (fordum Sø) mod V og S, medens den derimod mod Ø og N omgaves af Grav. Disse Grave mindes endnu som meget dybe, de ere nu fuldstændig sløjfede. Volde skal der ikke have været at se de sidste 70 Aar.- Ruinen der formentlig viser Gaardens fulde Udstrækning er et firkantet Rum 32' 5" langt, 20' 9" bredt (indvendig maalt), det er aflangt i Retningen NV-SØ. Muren staar højest mod øst indvendig 4' 6", udv. sammesteds 6' 9", hvilket Maal er udstrakt til Grundstenenes Underkant, som i nyeste Tid er blottet ved Bortgravning af den Jordhøjning, der som det nu kun ses paa Sydsiden forhen har dækket dem. Murene skulle forøvrigt ikke have været i de sidste 70 Aar. Bygningens Grund er lagt af svære Kampestene og Murværket over Jorden har bestaaet af en Stens Teglstensmur foruden og forinden. Teglstensmuren staaer kun bevaret i c. 2' Højde, men de fleste Stene ere sprængte dels af Frosten, dels ved de oventalte Gravninger, saa at vi kun finde enkelte af de oprindelige udvendige Facadesten bevarede f. ex. mod vest paa Nordsiden. Stenene der ere 10" lange, 4' 3/4" brede og 3 1/2 tykke, have de fleste Steder været lagte i regelmæssigt Munkeskifte: to Løbere og en Binder.- Paa Vestsiden findes en lille Fordybning, hvori der mulig har været en Trappe. Paa Sydsiden synes der at have været et lille Vindue eller Skydehul, i det mindre findes der et retvinklet Indspring, der kan tyde derpaa (stedet er paa Grundplanen betegnet Y). En Beretning om at der fandtes et af flere flade Fliser lagt Gulv, blev ikke bekræftet ved den foretagne Eftergravning. Ruinen af Kjeldstrup Gaard er fredlyst i Salgsbrevet. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
1874
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRuin af en firkantet bygning med mure af kampesten og munkesten på et fundament af svære kampesten. Indefra målt er murene bevaret i op til 1,4 m's højde. En del sten er faldet ud af murene. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
2002
Museal besigtigelse - KUAS, FortidsminderTilstandsvurdering 2002 af murværk mm.
2007
Analyser af materiale - Zoologisk Museum, kvartærzool. afd.
2007
Privat detektorbrug - Odsherreds Kulturhistoriske MuseumIndlevering af løsfund fra Kelstrup voldsted og ruin fundet af fritidsarkæolog. Fundene er indleveret af 3 gange. Genstandene er opsamlet på området efter undersøgelsen i 2004. Opsamlingen består mest af dyreknogler, men også jerngenstande og keramikskår.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterTingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1810. : 22. sept. 1882, dekl. i henhold til skøde. Kjeldstrupgård. Ruinerne af Kjeldstrupgård, ligesom der er forbehold adgang til samme. Ruinen omgives af et udyrket areal på 2 til 5 alens brede i alt ca. 200 kv.alen. *** Nyberejsningstekst *** Ruin af en firkantet bygning med mure af kampesten og munkesten på et fundament af svære kampesten. Indefra målt er murene bevaret i op til 1,4 m's højde. En del sten er faldet ud af murene.
2008
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceTilstandsvurdering 2008 af murværk mm.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Herregårdsanlæg/Slot

Herregård, oprindelig en større gård, der tilhørte en herre, dvs. en adelsmand. Senere er betegnelsen herregård også kommet til at dække de større gårde, særlig sædegårde eller hovedgårde, hvorunder der hørte bøndergods. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links