Oversigtsbillede - nordlig voldgrav set fra NØ
.
Oversigtsbillede - nordlig voldgrav set fra NV
.
Oversigtsbillede - nordlig voldgrav set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
350739
Sted- og lokalitetsnummer
190302-107
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1400 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1400 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Gårdsplads, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 1848 e.Kr.); Bygning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2012 e.Kr.)

Original fredningstekst

SØNDERSKOVGÅRDS VOLDSTED Voldstedet består af en rektangulær borgplads, der i øst-vest måler ca. 50 meter og nord-syd ca. 41 meter. Den er omgivet af ca. 10 meter brede vandfyldte grave. Dens topflade ligger 2,5 til 3 meter over gra- venes vandspejl. På begge sider af gravene er der kampestenssætninger. På borgpladsen ligger den fredede hovedbygning. Midt for den nordlige voldgrav er opført en ca. 4 m bred muret kampestensdæmning, medens der over den sydlige grav er en 3 m bred træbro med kampestensbrohoved. Voldstedet er delvis bevokset med træer. Fredningen omfatter borgpladsen, voldgravene og disses ydre skråninger, et areal der i øst-vest måler ca. 81 meter og i nord-syd ca. 71 meter. Der er vedlagt kort, 1:400. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges ved pløjning, gravning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må ikke ske uden Nationalmuseets samtykke.

Undersøgelseshistorie

1969
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1987
Museal restaurering - Museet på SønderskovI forb. m. restaurering blev der i sommeren 1987 foretaget en del gravearbejder, som blev gennemført ved arkæologiske udgravninger af HBV. Gravearbejderne skete i forb. m. kloakering, nedlæggelse af tagrendedræn og andre nyinstallationer på selve voldstedet. Herved fandtes et stort genstandsmateriale fra 14-1500 tallets Sønderskov. Endvidere blev der gjort iagttagelser ang. voldbankens opbygning. 24 havevaser gav vidnesbyrd om 1700-tallets barokhave ved Sønderskov, "den franske have". Jvf. desuden Mark og Montre, 1988, "Barokke havevaser fra 1700-tallets Sønderskov". Diverse korrespondance, udgravningsmateriale, avisudklip, fotos, skitse-, plan-og oversigtstegninger vedlagt sagen.
1987
Museal udgravning - Museet på SønderskovI forb. m. restaurering blev der i sommeren 1987 foretaget en del gravearbejder, som blev gennemført ved arkæologiske udgravninger af HBV. Gravearbejderne skete i forb. m. kloakering, nedlæggelse af tagrendedræn og andre nyinstallationer på selve voldstedet. Herved fandtes et stort genstandsmateriale fra 14-1500 tallets Sønderskov. Endvidere blev der gjort iagttagelser ang. voldbankens opbygning. 24 havevaser gav vidnesbyrd om 1700-tallets barokhave ved Sønderskov, "den franske have". Jvf. desuden Mark og Montre, 1988, "Barokke havevaser fra 1700-tallets Sønderskov". Diverse korrespondance, udgravningsmateriale, avisudklip, fotos, skitse-, plan-og oversigtstegninger vedlagt sagen.
1988
Museal udgravning - Museet på SønderskovPartiel afdækning af en mønsterlagt stenbrolægning ved Sønderskov hovedgård. Undersøgelsen blev udført i forb. m. en en igangværende restaurering af Sønderskovs bygninger og forud for en fremtidig istandsættelse af voldstedet og haveanlægget. Indenfor undersøgelsesarealet kunne iagttages en ret velbevaret stenbrolægning, som overlejrede fyldlag og brandtomtlag med senmiddelalderlige kulturlag. Stenbrolægningen kunne henføres til renæssanceanlægget, med mindre den kunne være et resultat af en yngre omlægning, dette syntes dog ikke at have været tilfældet. Diverse korrespondance, udgravningsmateriale, fundberetning, fotos, skitse-, plan- og oversigtstegninger vedlagt sagen.
1989
Diverse sagsbehandling - Esbjerg Museum
1989
Museal besigtigelse - Museet på SønderskovI forb. m. istandsættelse af voldgrav og stensat havebro fremkom kraftige egepæle, egeplanker og en udhulet egestamme, liggende fra voldgravens bund og videre mod syd. Ved istandsættelse af den sydlige stenvange til havebroen fremkom 2 kraftige, tilhuggede egepæle, tilhuggede planker og ind i terrænet mod syd en kraftig, tilhugget og udhulet stamme. Anlægget blev yderligere frilagt i forb. m. renoveringen af voldgravens stenbrinke. Museet [HBV] har foretaget en partiel udgravning og optaget emner til vedbestemmelse, dendrokronologisk datering samt konservering til udstillingsformål. Avisudklip vedlagt sagen.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links