Brødregade 24
.

Brødregade 24 ligger på Brødregade 24 i Randers Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Randers var i 1600-tallet som følge af sin geografiske placering ud til fjorden med sit store opland, en vigtig handelsby og perioden blev en af de driftigste perioder i Randers historie. Brødregade 24-26 er en af de rigt udsmykkede bindingsværkskøbmandsgårde, som blev opført i den blomstrende handelsperiode i den middelalderlige bydel i Randers i 1600-tallet.

Brødregade 24-26 er antageligt opført i 1592 af en bygherre med forbogstaverne T.G. På to bjælker, der formodes at hade hørt til huset, og som nu findes på Museum Østjylland, står disse forbogstaver. På den anden bjælke er indskrevet på latin: Herren bevare baade Din Indgang og Udgang fra nu og til evig Tid, Amen 1592.

Brødregade hører til blandt byens ældre købmandsgader og har haft en lang række af indflydelsesrige bygningsejere blandt andet storkøbmanden Rasmus Brock, som var far til Niels Brock. I 1837 overtog rebslager I.F. With ejendommen. Det var With, som opdelte huset i to selvstændigt ejede dele, og begge halvdele var ejet af medlemmer af slægten With frem til midten af 1940erne. Derfor har huset også været kendt under navnet Withs Gård.

Brødregade 24 hører til blandt de fineste eksempler på renæssancebindingsværk i Randers med snitværkprydet tømmer. Bygningen bliver i folkemunde omtalt som Englehuset, et navn, der stammer fra det udskårne fyldtømmer med bevingede englehoveder, som er indlagt mellem hvert bindingsværksfag.

Bygningen er formentlig opført som et hjørnegavlhus med en ti fag lang facade langs Brødregade og en fem fag lang facade ud til den nu nedlagte Peberslip. Ved nedlæggelsen blev gavlen antageligt drejet, så den dannede facade mod Brødregade 24-26 og blev 15 fag lang.

I dag er Brødregade 24-26 samlet set 15 fag lang og to stokværk høj. Af de femten fag udgjorde de 10 nordre fag den oprindelige bygning, der er rejst over en delvis bevaret tøndehvælvet kælder. De fem søndre fag, er antageligt ifølge brandtaksationerne, føjet til omkring 1796. Der har været anvendt genbrugstømmer fra den oprindelig fem fag brede søndre gavl, der har været fritliggende ud til den nu forvundne peberslip. I en brandtaksationen fra 1761 er matriklens bygninger beskrevet som følger: En bygning langs gaden 10 fag bindingsværk, 2 loft, i middelmådig stand. Et sidehus syd i gården (ud mod Peberslippen) 6 fag bindingsværk, 2 loft. Et tværhus vest i gården 9 fag bindingsværk, 2 loft, i middelmådig stand (dette tværhus bliver senere i taksationerne nævnt som dragonstald). Grundens størrelse er antageligt blevet reduceret, da det i dag ikke er muligt at placere det omtalte sidehus og tværhus på den snævre grund. Portgennemgangen til gården har antageligt været placeret i forhusets to nordre fag, hvor der i dag er butikslokaler.

Beskrivelse

Brødregade 24 ligger på en hjørnegrund centralt i den middelalderlige bydel i Randers. Brødregade 24-26 er, trods de to gadenumre, én bygning. I det følgende er Brødregade 24, som udgør bygningens nordre fag, beskrevet.

Bygningen er opført i bindingsværk over en krybekælder og er otte fag lang og to stokværk høj over en sokkel dels pudset og dels i granitsten. Facaden har et rigt renæssance-dekoreret bindingsværk, mens gårdsiden står med et enkelt bindingsværk. Facadens stokværk er udkraget og hviler på dobbeltsvungne knægte med affasede ender. Bjælkeenderne er profilerede med vandrette bånd, og fyldholten mellem bjælkerne har udskårne, bevingede englehoveder. I andet stokværk over skråstivere og stolper er en række varierede halvrosetter, mens gavlkvistens bindingsværk står uden dekoration. Farveholdningen er opstreget bindingsværk i en mørk rød med pudsede og malede tavl i rosa. Bygningen bærer et nyere, valmet rødt teglhængt tag med en høj gavlkvist. Mod gården er to nyere kviste samt udluftningskanaler og et nyere grundmuret trappetårn. Vinduerne er hovedsageligt nyere, traditionelt udførte, torammede vinduer med tre ruder i hver ramme. I de nordre fag ses to butiksvinduer udført i træ samt en nyere fyldingsdør med glaspartier og overvindue. I facaden ses endvidere et indgangsparti med en ældre fyldingsdør med pyramidebosser og overvindue med en foranliggende ældre, stensat trappe forsynet med et slankt, smedet, sortmalet værn. Mod gården er en nyere, tofløjet fyldingsdør med overvindue. Vinduerne i andet stokværk, kvisten samt mod gården er hvidmalet, mens butiksvinduerne er malet i samme røde, mørke farve som det opstregede bindingsværk. Dørene er blå- og grønmalede.

Brødegade 24 anvendes som butik i nederste stokværk og bolig i andet stokværk og tagetagen. Butikslokalet i nederste stokværk udgør et stort åbent, gadevendt rum samt et gårdvendt baglokale og toilet. I butikslokalet ses en gulvlem, der giver adgang til en krybekælder, som ligger under de nordre bygningsfag. Interiøret er karakteriseret ved nyere overflader og -detaljer med nyere parketgulve, tapetserede- og pladebeklædte vægge og pudsede samt pladebeklædte lofter. Mod gården står loftet med et synligt bjælkelag.

Fra facadens indgangsparti er et forrum med en smal, ældre ligeløbstrappe, der giver adgang til bygningens andet stokværk samt tagetagen. Andet stokværk er karakteriseret ved en ældre og traditionel planløsning med stuer mod gaden og køkken mod gården. Der er ældre bygningsdele og -detaljer, herunder revledøre, fyldingsdøre med indstukne hængsler og gerichter og greb. Andet stokværk er karakteriseret ved både ældre og nyere overflader. Gulvene er dels ældre, lakerede bræddegulve og dels nyere vinyl- og flisebelagte gulve. Væggene er dels pudsede og dels tapetserede og malede. Tagetagen er ikke besigtiget.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Brødregade 24 knytter sig til bygningens beliggenhed centralt i Randers middelalderlige bydel, på en af de ældste gader, hvor bygningen i kraft af sit rigt dekorerede bindingsværk bidrager til et historisk bymiljø i Randers ældste bykerne. Placeringen i den smalle Brødregade, hvor gaden har en svag krumning, fremhæver bygningen i gadebilledet, hvor også det rigt dekorerede bindingsværk bevirker, at bygningen indtager en særdeles markant position. Bygningen står som en velbevaret repræsentant for et renæssancedekoreret bindingsværkshus fra 1600-tallet. Det ses i de profilerede bjælkehoveder, de udskårne bevingede englehoveder i fyldholten mellem bjælkerne, de varierede halvrosetter samt i rankemotivet med akantusblade, og er af stor miljømæssig værdi for Randers.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Brødregade 24 knytter sig til bygningen som en bevaret repræsentant for en købmandsgård fra 1600-tallet i rigt dekoreret bindingsværk, der er udført med udkragende stokværk båret af dobbeltsvungne knægte, der er egnskarakteristisk for Randers. Overetagens kraftige stolper og skråstivere, der er omdannet til trekantsblokke, er udskårne med halvrosetter, der skiftevis er hulskårne og ophøjede. Mellem bjælkehovederne er indlagt fyldholte med bevingede englehoveder udskåret i fyldholtenes hulsnit. Disse ornamenter er antageligt inspireret af bindingsværksdekorationer fra flere forskellige egne. De vingede englemotiver ses typisk i de østlige jyske egne. Knægtene og profileringen på bjælkehovederne, er den for Randers typiske, mens husets konstruktion er inspireret af sønderjyske gavlhustyper. Brødregade står således som en blanding mellem forskellige egnes konstruktive- og dekorative skik. Den rigt dekorerede facade vidner ligeledes om datidens velhavende ejere og om en rig handelsperiode i Randers historie. Der er ligeledes kulturhistorisk værdi i forskellen mellem bygningens rigt dekorerede gadefacade og den mere ydmyge gårdfacade, som har været bagsiden af bygningen og dermed har haft et mere brugsorienteret udtryk. I det indre knytter de kulturhistorisk værdier sig til de bevarede dele af den ældre grundplan med stuer mod gaden samt køkken mod gården. Hertil kommer de bevarede bygningsdele- og detaljer, herunder bræddegulve, revledøre, fyldingsdøre med indstukne hængsler, gerichter og greb og det synlige bjælkelag, der alle vidner om bygningens høje alder.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Brødregade 24 knytter sig til det rigt dekorerede bindingsværk, der i kraft af de mange elegante og billedrige udskæringer lader bygningen træde i karakter blandt de øvrige bygninger i den smalle gade. Således fremstår Brødregade 24 med et levende og særdels imponerende udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links