Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
20139
Sted- og lokalitetsnummer
131202-23
Anlæg
Kanal, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

Christian d. III´s kanal samt jernbanedæmning. En ca. 2250 meter lang kanal og jordvold samt en tilhørende ca. 2100 meter lang dæmning. Selve kanalen er 6-12 meter bred med en op til 15 meter bred jordvold, og kaldes Christian d. III's kanal. Kanalen er nu tør bortset fra enkelte mindre vandfyldte områder, og dens bund ligger op til 0,75-1,00 meter under det omgivende terræn. Ca. 650 meter fra kanalens vestlige ende løber kanalen sammen med en 10-12 meter bred dæmning på matr.nr. 6f Over Hornbæk By, Hornbæk, der støder til kanalen på sydsiden af denne. Dæmningen løber parallelt med kanalen herfra og mod øst og er på længere strækninger anlagt delvist oveni kanalen og jordvolden. Dæmningen, der er ca. 1600 meter lang på strækningen, der løber parallelt med og oveni kanalen, er en nedlagt del af jernbanen Aarhus-Randers (1862-1936). På anlægget findes visse steder en grusvej med tilhørende trafikale skilte og formidlingsskilte. Grusvejens belægning og skiltene er ikke omfattet af fredningen. Mod vest krydses anlægget af Fladbrovej (matr.nr. 7000c Over Hornbæk By, Hornbæk) samt en stikvej mellem Himmelbovej og Fladbrovej (beliggende på matr.nr. 44 Over Hornbæk By, Hornbæk). Derudover findes yderligere en stikvej fra Fladbrovej til ejendommen på matr.nr. 10 p Over Hornbæk By, Hornbæk. De tre eksisterende vejtraceer for henholdsvis de to stikveje og Fladbrovej er ikke omfattet af fredningen. I øst støder anlægget op til den eksisterende motorvejstrace for Nordjyske Motorvej. Såvel kanal, vold som dæmning er omfattet af fredningen. I anlægget indgår endvidere den del af jernbanedæmningen, der fra matr. nr. 6f Over Hornbæk By, Hornbæk drejer mod sydvest mod Nørreåen. Dæmningen har en længde på 500 meter, en bredde på ca. 22 meter og en højde på op til ca. 4 meter. Brofæstet og broen over Nørreåen er ikke omfattet af fredningen.

Undersøgelseshistorie

1964
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1964
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1964
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningEn 6-10 m bred kanal og 4-5 m bred vold. Kanalen, der kaldes Chr. III.s kanal, er nu tør, og dens bund ligger 0,75-1 m under det omgivende terræn.
1983
Byggeri og anlæg - Kulturhistorisk Museum Randers
1983
Museal prøvegravning - Kulturhistorisk Museum Randers
1984
Museal udgravning - Kulturhistorisk Museum Randers
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMatr. 2b: Graven (bredde 12 m) græsklædt uden træer. Flad bund 1 m under terræn. Skilt fra vold og mark ved el-hegn. Volden (krone 2 m over gravbund) græsklædt med spredte træer. Voldbredden usikker p.gr.a. bred grusvej på kronen, vejkant 5 m fra gravens SØ-side i NØ, 1 m fra i SV. Vejen krydser anlægget langs matr. skel mod matr. 11a. Omgivelser: Dyrkede marker i NV og SØ, permanent græs i NØ. Matr. 11a: NØ for gammelt vejspor: Graven lidt udflydende og lidt smallere end ovf. Voldbredde 9 m. Voldkrone 1-1 1/2 m over gravbund. Fodsti=gammelt vejspor på voldkrone. I lysåben løvskov med skarp grænse mod granskov langs gravens NV-side. SV for gammelt vejspor: Anlægget knapt nok skelneligt i skovbunden. I granskov. Matr. 41: Anlægget skelnes som en svagt markeret sænkning og en bred rygning. Niveauforskel mellem gravbund og voldkrone overalt under 1/2 m. I lysåben bøgeskov. Matr. 9k: Volden her ca. 15 m bred. Græsklædt. En grusdynge henlagt på volden. ** Seværdighedsforklaring ** Nogenlunde seværdigt anlæg, hvad NØ-lige halvdel angår. Offentligt tilgængeligt i privat skov/offentligt ejet areal.
1998
Museal prøvegravning - Kulturhistorisk Museum Randers
1999
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2001
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumMatr. nr. 2b: Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Matr. nr. 11a/11i: Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stien krydser graven. Matr. nr. 41a: Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Det er på denne strækning meget vanskeligt at se kanalen. Grav og vold er her bevokset med løvtræer. Matr. nr. 9k: Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fortidsmindet er vanskeligt at se og svært at forstå. Bevokset med græs og enkelte birketræer.

Kanal

Kanaler er nedgravede og oprindelig vandfyldte render af forskellig størrelse og længde og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er kanaler til transport af varer eller vand, engvandingskanaler, afvandingskanaler i Vadehavet og kanaler til brug for skibstransport. Mange kanaler er desuden anlagt i forbindelse med mølledrift. Kanalerne stammer fra vikingetiden og frem til i dag. Læs videre her.

Efterreformatorisk tid

Efterreformatorisk tid starter ved Reformationen i 1536, hvor den evangelisk-lutherske kirke blev indført i Danmark, og den slutter med indførelsen af den enevældige styreform i 1660, hvor det danske rige blev et arvekongedømme. Perioden, der også ofte kaldes Renæssancen, dækker således over en forholdsvis kort tidsperiode. Blandt de beskyttede fortidsminder findes en række borge og voldsteder, men også eksempelvis vejkister, skanser, kapeller og sagnsten. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links