Fra Smørmose er der vidt udsyn over Naturcenter Kildegårdens jorder mod sydvest til Herlev Kommunes to vartegn: Herlev Vandtårn og Herlev Hospital. Denne del af Hjortespringkilen indgår i fredningen af Smør- og Fedtmosen, og for at bevare det åbne landskab afgræsses den bl.a. af de hårdføre gotlandske pelsfår.
.

De største sammenhængende åbne arealer i kommunen findes i nord i forbindelse med Hjortespringkilen, der består af et bakket landskab med småsøer og vandhuller mellem økologisk dyrkede marker og kreaturafgræssede græsmarker. Samlet set er andelen af naturtyper i det åbne land dog beskeden. Tilsammen dækker de blot 18 ha, svarende til ca. 1,5 % af kommunens areal. Kommunen rummer hverken heder, overdrev eller strandenge, og de ferske enge dækker blot 1 ha, mens moserne udgør de sidste 17 ha.

Flere af kommunens parker har også fine åbne områder med træbevoksninger, vandhuller, vandløb og stier. Et eksempel er Hospitalsparken, hvor man kan være heldig at se bl.a. fiskehejre, spurvehøg og tårnfalk, ligesom der er mulighed for at finde svampe som vårmusseron, vejchampignon og fibret flammehat.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Herlev Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land