I forvaltningen af sine landskaber og naturområder ønsker Herlev Kommune at beskytte og fremme det naturlige dyre- og planteliv, samtidig med at borgernes adgang til naturen og muligheder for friluftsliv skal sikres og forbedres.

Trods naturområdernes beskedne omfang huser Herlev Kommune flere dyre- og plantearter, som enten er fredede eller beskyttet af EU’s habitatdirektiv. Det gælder bl.a. stor vandsalamander og spidssnudet frø samt flere arter af flagermus og orkideer. Beskyttelsen af disse arter skal bl.a. ske gennem naturarbejde og naturpleje, hvilket også generelt skal sikre den biologiske mangfoldighed.

Der er ingen planer om ny skovrejsning, selv om kommunen kun har et meget lille skovareal. Det skyldes hovedsagelig et ønske om at bevare de åbne landskaber i Hjortespringkilen samt i Smør- og Fedtmosefredningen.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Herlev Kommune er 98 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsammen dækker de 35 ha, svarende til knap 3 % af kommunens areal. Dertil kommer de to naturfredninger Sømose samt Smør- og Fedtmosen. Begge fredede områder må Herlev Kommune dog dele med nabokommunerne. Der er ingen Natura 2000-områder i kommunen.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Herlev Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning