På store skærme i Energinets kontrolcenter overvåges det overordnede danske elnet. Energinet har ansvaret for forsyningssikkerheden, og at danskerne altid har strøm i stikkontakterne.
.

Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed, der er placeret under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Selskabet ejer og udvikler det overordnede elog gastransmissionsnet i Danmark med det erklærede formål at indpasse mere vedvarende energi i den danske energiforsyning, at opretholde forsyningssikkerhed samt sikre lige markedsadgang til nettene.

Virksomheden blev stiftet i 2005 på baggrund af en fusion mellem Eltra, Elkraft System, Elkraft Transmission og Gastra. Da elproduktionen i 1950’erne blev samlet på få store kraftværker, slog værkerne på Sjælland sig sammen i selskabet Elkraft, mens værkerne i Jylland og på Fyn slog sig sammen i Elsam. Med liberaliseringen af elsektoren fra slutningen af 1990’erne blev disse selskaber igen splittet op. Ansvaret for systemovervågning samt driften og udbygningen af det overordnede højspændingsnet vest for Storebælt blev overdraget til Eltra, mens den øst for fortsat blev varetaget af Elkraft.

I 2004 indgik et bredt flertal i Folketinget et energipolitisk forlig, som bestod i, at de værdier, distributionsselskaberne havde bundet i kraftværker og transmissionsnet, kunne frigøres. Til gengæld for, at selskaberne ikke længere var forbrugerejede, forlangte flere partier, at værdierne i Eltra og Elkraft skulle overdrages til staten. Året efter overdragelsen blev transmissionsselskaberne samlet i Energinet, og det blev besluttet, at selskabets hovedsæde skulle ligge i Erritsø ved Fredericia.

Energinet har ansvaret for at drive de overordnede nationale transmissionssystemer inden for el og gas. Selskabet har spillet en afgørende rolle for den grønne omstilling og har haft ansvaret for, at den fluktuerende elproduktion fra mange nye solceller og vindmøller er blevet udnyttet optimalt i samspil med termiske værkers produktion. Det er bl.a. sket gennem opgradering af transmissionsnettet og en effektiv styring af eksport og import af el over landegrænserne.

Energinets gasnet består af de overordnede transmissionsrør og store naturgaslagre i Stenlille på Sjælland og ved Lille Torup i Nordjylland. Lagrene kan bruges til at gemme gas til situationer med spidsbelastning. Energinet arbejder også med fremtidens energisystem, hvor omdannelse af el til brint og gas kan komme på tale. Energinet beskæftiger ca. 1.200 medarbejdere. Gasdivisionen ligger i Ballerup.

Videre læsning

Læs mere om erhverv og arbejdsmarked i Fredericia Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked