Faktaboks

Kommune
Københavns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
31306
Sted- og lokalitetsnummer
020306-72
Anlæg
Fæstningsanlæg, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Omtinglyses med udvidelse af den eksisterende fredning i gang 2005 (sag 2003-2111-0587) Faste batteri Den bevarede del af Faste batteri består af et nærmest firesidet ca. 75 x 85 m stort plateau, der hæver sig ca. 2 m over vandspejlet i de omgivende ca. 16,25 m brede grave i nord og øst. Langs sydsiden af plateuet ligger en ca. 87 m lang vold, der er ca. 2-2,25 m høj. Ved foden måler volden ca. 9,80 m og på kronen ca. 3 m. Over den nordre grav er en træbro. Det fredede areal er græsklædt, idet dog gravenes skråninger er bevoksede med træer og buske. Det fredede areal måler i nord-syd ca. 95 m og i øst-vest ca. 125 m langs sydsiden og ca. 105 m langs nordsiden. Fredningsgrænsen følger i nord og øst gravenes ydre overkant, medens den i syd går langs voldens fod og en linie, der forbinder denne med den østre gravs afslutning. I vest forløber fredningsgrænsen langs en linie, der forbinder de vestligste endepunkter af den nordre grav og volden. På det fredede areal findes en mindre bygning, som ikke berøres af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, planering, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1974
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningDen bevarede del af Faste batteri består af et nærmest firsidet ca. 75 x 85 m stort plateau, der hæver sig ca. 2 m over vandspejlet i de omgivende ca. 16,25 m brede grave i nord og øst. Langs sydsiden af plateauet ligger en ca. 87 m lang vold, der er ca. 2 - 2,25 m høj. Ved foden måler volden ca. 9,80 m og på kronen ca. 3 m. Over den nordre grav er en træbro. Det fredede areal er græsklædt, idet dog gravenes skråninger er bevoksede med træer og buske. Det fredede areal måler i nord-syd ca. 95 m og i øst-vest ca. 125 m langs sydsiden og ca. 105 m langs nordsiden. Fredningsgrænsen følger i nord og øst gravenes ydre overkant, medens den i syd går langs voldens fod og en linie, der forbinder denne med den østre gravs afslutning. I vest forløber den nordre grav og volden. På det fredede areal findes en mindre bygning, som ikke berøres af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, planering, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
1974
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet på blå kort. På plateauet dog ikke blot en mindre bygning (i grundmur), men også asfalterede partier, vistnok parkeringspladser og forbindelsesveje. Plateauet græsklædt. Gamle løvtræer ved træbroen over nordre grav. Unge og yngre løvtræer i gravene. Området indhegnet med ståltrådshegn. Mål: 2,0x85,0x75,0 m. ** Seværdighedsforklaring ** Ganske seværdigt anlæg, men ikke offentligt tilgængeligt. Kan dog overskues udefra fra jernbanetraceet langs nordre grav. 25. Maj 1998 ejermeddelelse om udvidet fredning: Beskyttelsen af Faste Batteri udvides til også at omfatte den nordlige del af batterianlægget, der i dag henligger som jorddækket fortidsminde, samt den nord og øst for batteriet liggende vej, der hører til batterianlægget. Fortidsmindebeskyttelsens udstrækning er vist på vedlagte kortbilag (findes i sag 1996-6111-0201) Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

Batteri

Batteri er en artillerienhed, der svarer til et kompagni, med fire til otte styk skyts eller raketkastere. Tre til fem batterier udgør en afdeling under kommando af en oberstløjtnant. Læs videre her.

Fæstningsanlæg

Fæstning, større område med sammenhængende permanente forsvarsværker, fx en befæstet by. En fæstning var tidligere en selvstændig militær myndighed med egen kommandant, og fæstningerne udgjorde en tredje komponent i forsvaret på lige fod med hær og flåde. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links