Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
38093
Sted- og lokalitetsnummer
200202-84
Anlæg
Forsvarsvold, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Voldgrav, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Brønd, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ringvold i Pamhule skov Et ovalt voldsted ca. 60 x 70 m stort omgivet af en ringvold, der ud- vendigt følges af en grav. Ringvolden er bedst bevaret i øst og syd- øst, hvor den er ca. 6 m bred og indtil 2 m høj. Den mangler helt i vest på en strækning af ca. 35 m, hvor anlægget tangerer skovdiget. I nordøst er volden væk over ca. 15 m, i sydøst over ca. 10 m og i syd over ca. 30 m. I østvolden er et ca. 5 m bredt skår. Den omgivende grav er 2-4 m bred og ret lav, og i den sydvestligste del står der vand. Graven mangler i vest ved skovdiget. På plateauet indenfor volden er der nær det nordøstlige hjørne en kampestensbrønd med en diameter på ca. 1,5 m. Voldstedet er beplantet med løvtræer. Det ligger umiddelbart ved skovdiget i det sydvestlige hjørne af Pamhule skov i skovafdeling 194. Grænsen for det fredede areal går i vest langs skovdiget og følger iøvrigt voldgravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, planering, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Forstmæssig drift med løvskov er tilladt i samme omfang som hidtil. Der må ikke plantes nåletræer.

Undersøgelseshistorie

1968
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceNM 1074/69. Sb. 20.02.02-84. I det sydvestre hjørne af Pamhule skov findes umiddelbart ved skovdiget ved Buskhuse en meget ødelagt ringvold, som må anses for fredet. I deklarationen kan anlægget beskrives således: Et ovalt voldsted, ca. 60 x 70 meter stort, omgivet af en ringvold, der udvendigt følges af en grav. Ringvolden, der er bedst bevaret i øst og sydøst, hvor den er ca. 6 meter bred og når en højde af ca. 2 meter, er iøvrigt ret reduceret og mangler i vest helt over en strækning på ca. 35 meter, hvor anlægget tangerer skovdiget. I nordøst er volden væk over ca. 15 meter, i sydøst over ca. 10 meter og i syd over ca. 30 meter. I østvolden findes endvidere et ca. 5 meter bredt skår. Den omgivende grav, der er 2-4 meter bred og af ringe dybde, er derimod nogenlunde bevaret og mangler kun helt ved skovdiget i vest. I den sydvestligste del af graven står der vand. På pladsen inden for volden findes der nær nordøsthjørnet en brønd med et tværmål på ca. 1,5 meter, sat med kampesten. Voldstedet, der præges af urolige terrænformer, som øjensynligt ikke er søgt udjævnet ved anlæggets etablering, henligger i løvskov. ... [Fortsætter] Besøgt den 12. november 1968 sammen med Hans Neumann. Olaf Olsen
1970
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBør registreres i kurver.
1985
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOval ringvold og voldgrav.
1985
Diverse sagsbehandling - Haderslev Museum
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Brønd

Brønd, boret eller udgravet hul i jorden beregnet til opsamling og udnyttelse af fx vand eller gas- og olieforekomster. Se også artesisk vand, boreplatform og grundvand. Læs videre her.

Forsvarsvold

En forsvarsvold er en række af lave, langstrakte volde med tilhørende voldgrave. Forsvarsvolde findes rundt om i Danmark, overvejende i Jylland. Kun få er arkæologisk undersøgt og endnu færre dateret. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Efterreformatorisk tid

Efterreformatorisk tid starter ved Reformationen i 1536, hvor den evangelisk-lutherske kirke blev indført i Danmark, og den slutter med indførelsen af den enevældige styreform i 1660, hvor det danske rige blev et arvekongedømme. Perioden, der også ofte kaldes Renæssancen, dækker således over en forholdsvis kort tidsperiode. Blandt de beskyttede fortidsminder findes en række borge og voldsteder, men også eksempelvis vejkister, skanser, kapeller og sagnsten. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links