Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
421237
Sted- og lokalitetsnummer
230205-47
Anlæg
Forsvarsvold, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.); Affaldsgrube, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.); Hus (evt. med stald), Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.); Kulturlag, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Miang, bd. I, bl. 23, art. 37, parcel 414/65 og 287/66. Tingl.: 27/1 1934, Ov.fr.kend. Fredet under NM II. 19/3 1969. Afmærkn.: MS 1935, J. Raklev. "Brovold" ("Svenskeskanse"). Tomten af et byanlæg fra vikingetid og tidlig middelalder. Bebyggelsens sydlige del har været omgivet af en vold med foranliggende grav, hvoraf der endnu er bevaret en strækning på ca. 160 m mod sydvest. I fredningen indgår det ved nævns kendelse af 27. januar 1934 fredede voldareal (ialt 424o kv.m). Det fredede areal omfatter parcellerne 414/65 og 287/66 i deres fulde udstrækning jvf. vedlagte kopi af udsnit af matrikelskort. 1970: Købt af kulturministeriet. Sb. 105 er ført under sb. 47 i Ketting sogn, men er en enklave i Ketting sogn af Hørup sogn.

Undersøgelseshistorie

1900
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSaakaldt "Svenskeskanse". Kortet viser Skansens Form og Omfang. Begge Ender er lidt beskaarne af Veje. Skansen har aabenbart oprindelig som en Spærrevold forbundet Sø- og Engdragene Nord og Øst for den. Den udgøres nu af en overpløjet og for Størstedelen stærkt udjævnet Vold. Bedst bevaret er den nordre Ende af den vestre Vinge ud mod Landevejen. Volden falder her brat af mod Vest og har fra denne Side en Højde af 3,50-4,00 m., medens den mod Øst skraaner jævnt og kun har en Højde af indtil 2,50 m. Der synes at have været en lav Grav langs den udvendige Side mod Vest og Syd. - Skansen er antagelig fra historisk Tid. Bevoksning: 1979: Græs
1931
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1931
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1931
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1931
Museal prøvegravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed Rabens udgravning af den nordlige del af pladsen, fandt man spor efter en bebyggelse indenfor volden. Foruden udstrakte kulturlag fandt man affaldsgruber indeholdende lerkarskår, lerklining, jern- og bronzegenstande, knogler og bronzemønter. Flere steder er der fundet spor af huse. De fundne jerngenstande er af samme type, som kendes fra Hedeby. Lerkarrene viser typiske former fra vikingetiden. Hvad angår ornamenteringen, er der måske tale om en slavisk påvirkning. I den sydlige del af pladsen blev der ikke fundet spor af anlæg.
1933
Museal prøvegravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1934
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen af voldanlægget Brovold ("Svenskeskanse"). Tomten af et byanlæg fra vikingetid og tidlig middelalder. Bebyggelsens sydlige del har været omgivet af en vold med foranliggende grav, hvoraf der endnu er bevaret en strækning på ca. 160 m mod sydvest. I fredningen indgår det ved nævns kendelse af 27. januar 1934 fredede voldareal (ialt 4240 m2). Det fredede areal omfatter parcellerne 414/65 og 287/66 i deres fulde udstrækning. (sb. 47 er ført [og afsat] under sb. 47 i Ketting sogn, men er enklave i Ketting af Hørup sogn [230203].)Matr. Mjang, art. 37 parcel 414/65 og 287/66.
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotR 283: Bro vold - (orange) - bytomt fra den senere vikingetid, s. bilag.
1971
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens FortidsmindeforvaltningAfstået til ministeriet for kulturelle anliggender i 1971 ved Nationalmuseet.
1971
Museal prøvegravning - Moesgård Museum
1971
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1972
Museal prøvegravning - Moesgård Museum
1978
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorOmkring en sti langs voldens forkant mod S er græsdækket flere steder gennembrudt og overfladen ret kraftigt nedtrådt af fårene. Der er opstået flere, ganske store huller, hvor voldens forkant truer med at blive nedbrudt. Beskadigelser: Kreaturbeskadigelser. Foto: S/H og F 07.29 fra V, 07.30 fra Ø, 07.31 fra NØ. Bevoksning: 1979: Græs
1985
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2001
Planlagt byggeri/anlæg - Haderslev Museum
2001
Museal prøvegravning - Haderslev Museum
2001
Museal udgravning - Haderslev Museum
2003
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2016
Museal restaurering - KulturstyrelsenMuseal retablering

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Hus

Hus, opførelse af huse til permanent ophold for mennesker kendes tilbage til forhistorisk tid omtrent samtidig med bondekulturens opståen, ca. 9000 f.v.t. Efterhånden udvikledes forskellige husformer, der var tilpasset lokale forhold og byggematerialer, fx ler, træ, strå, tørv og is. Læs videre her.

Kulturlag

Kulturlag, inden for arkæologien jordlag af varierende tykkelse, dannet af affald efter menneskelig aktivitet. De kan fx indeholde måltidsrester, redskaber og keramikskår. Læs videre her.

Forsvarsvold

En forsvarsvold er en række af lave, langstrakte volde med tilhørende voldgrave. Forsvarsvolde findes rundt om i Danmark, overvejende i Jylland. Kun få er arkæologisk undersøgt og endnu færre dateret. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links