Befolkningsudviklingen i Frederikshavn Kommune, Region Nordjylland og Danmark 1971-2040 (1971 = 100).

.

Siden slutningen af 1980’erne har antallet af indbyggere i kommunen været faldende, og befolkningen er blevet ældre. Gennemsnitsalderen er siden 1971 steget fra 33,3 år til 45,5 år, mens andelen af personer over 65 år er steget fra 10,5 % til 24,7 %, og udviklingen forventes at fortsætte. Andelen af indvandrere og efterkommere af indvandrere er steget fra 1,2 % i 1980 til 6,8 % i 2016.

Pr. 1. januar 2016 havde kommunen 60.246 indbyggere. Dermed er indbyggertallet, siden det i 1988 med 67.508 personer var højest, faldet 10,8 %. Ud fra 2016-fremskrivningen skønnes faldet at fortsætte med 2,3 % frem mod 2040, bl.a. som følge af, at det fødselsunderskud, der har været der siden 1998, forventes at fortsætte. Fødselstallet er næsten halveret i perioden 1979-2015, mens antallet af døde er steget 12 %.

I 2015 fødtes 444 levendefødte, mens 731 indbyggere døde. Pr. 1.000 indbyggere svarer dette til hhv. 7,4 fødte og 12,1 døde mod hhv. 10,3 fødte og 9,3 døde i landet som helhed. I 2015 flyttede 1.926 personer til Frederikshavn Kommune, mens 2.156 personer fraflyttede. 63,5 % af disse flyttede til en anden kommune i Region Nordjylland.

Befolkningstætheden er 93 personer pr. km2, hvilket er højere end i regionen, men lavere end i hele landet (133 personer pr. km2). Befolkningsfordelingen mellem land og by har i perioden 2010-16 været næsten uændret. I 2016 boede 67,1 % i byerne Frederikshavn, Skagen og Sæby, 20,6 % i mindre bysamfund og de resterende i landdistriktet.

Befolkningssammensætningen

Algade i Sæby
Algade i Sæby
Af .

Befolkningens alderssammensætning i Frederikshavn Kommune og i Danmark 1971-2040.

.

Andelen af børn og unge har siden 1971 været faldende og siden 2006 været mindre end andelen af ældre over 65 år.

Ældrekvoten er stigende, mens børnekvoten er faldet, og siden 2006 har ældrekvoten været højest af de to. Gennemsnitsalderen var i 2016 45,5 år, knap 4 år højere end i landet som helhed (41,2 år).

Siden 1971 har andelen af personer i den erhvervsaktive alder udgjort knap ⅔ af befolkningen, men den har været jævnt faldende siden midten af 1990’erne fra 66,6 % til 60,8 % i 2016 og forventes i perioden 2016-40 at fortsætte ned til 52 %.

Der var i 2016 næsten lige mange mænd (50,3 %) og kvinder (49,7 %) i Frederikshavn Kommune, hvilket ikke forventes at ændre sig væsentligt frem mod 2040. Siden 2013 har der været lidt flere mænd end kvinder, men først omkring 2040 forventes denne forskel at stige til 1 procentpoint.

I 2016 er 6 % af indbyggerne i kommunen indvandrere (3.585 personer) og under 1 % efterkommere af indvandrere (520 personer). Der er næsten lige mange indvandrere fra vestlige som fra ikke-vestlige lande. 93,2 % har dansk baggrund, hvilket svarer til regionen og hele landet.

Der var i 2016 i alt 29.866 husstande i Frederikshavn Kommune med en gennemsnitlig størrelse på 2,0 personer; et fald fra 2,4 over de seneste 30 år. Af disse bebos 39,8 % af én person mod 28,4 % i 1986. Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende kvinder var 27,6 år i 2015, hvilket er 1,5 år lavere end landsniveauet.

Frederikshavn Kommune har i lighed med mange andre kommuner betydelige demografiske udfordringer, bl.a. i forhold til sikring af kvalificeret arbejdskraft og en ændret befolkningssammensætning med en højere gennemsnitsalder og flere ældre i forhold til personer i den erhvervsaktive alder.

Bolig- og bosætningsforhold

Menneskeflok på Sæby Torv
Menneskeflok på Sæby Torv
Af .

På baggrund af det faldende befolkningstal arbejdes der på at gøre det mere attraktivt at bosætte sig i Frederikshavn Kommune. Eksempelvis har udvalgte landsbyer under titlen »Landsbyplan – Din landsby i 2030« siden 2014 arbejdet med udviklingsplaner. Samtidig vedtog kommunen en handlingsplan for en indsats mod forfaldne huse. Nedslidte huse har betydning for landsbyernes oplevede kvalitet og liv og dermed ønsket om tilflytning. Kommunen vil med støtte fra staten yde tilskud til nedrivning eller renovering af nedslidte boliger.

Udvikling i bolig- og bosætningsforhold

Af boligerne i kommunen består 51,3 % af parcelhuse og stuehuse, hvilket er højere end i både Region Nordjylland (49,8 %) og landet som helhed (40,4 %). Omvendt udgør etageboliger kun 20,4 % af den samlede boligmasse, hvilket er mindre end i både regionen (25,2 %) og hele landet (36,2 %). Kommunens andel af række-, kæde- og dobbelthuse (13,5 %) er mere på niveau med regionen (12,1 %) og landet som helhed (13,7 %), mens andelen af fritidshuse (13,0 %) ligger over det regionale niveau (11,2 %) og over det nationale niveau (7,9 %). Andelen af boligmassen, der udgøres af kollegier, døgninstitutioner og andre boligtyper, er i kommunen 1,9 %, hvilket er på niveau med regionen (1,7 %) og landet som helhed (2,0 %).

Boligerne i Frederikshavn Kommune er større end både landsgennemsnittet og gennemsnittet i Region Nordjylland; 40 % af de beboede boliger er mindre end 100 m2, 47 % ligger mellem 100 og 175 m2, og 12 % er større end 175 m2. Andelen af beboede boliger, der er ejet af privatpersoner, er lidt højere i Frederikshavn Kommune (67 %) end på landsgennemsnittet (60 %). Samtidig er 24 % af boligerne i kommunen almene, hvilket er mere end i både Region Nordjylland (18 %) og landet som helhed (21 %).

Boligmarkedet

Huse i Skagen
Huse i Skagen
Af .

Salgspriserne for parcelhuse i Frederikshavn Kommune er steget fra knap 5.500 kr. pr. m2 i begyndelsen af 00’erne til knap 8.000 kr. i 2015. Stigningen har dog været mindre end i resten af landet. Forskellen i forhold til landsgennemsnittet er således øget fra omkring 2.000 kr. pr. m2 i begyndelsen af 00’erne til knap 4.000 kr. i 2015.

Antallet af solgte parcelhuse i kommunen har siden 2004 ligget på mellem 70 og 160 pr. kvartal, mens solgte fritidshuse i samme periode har ligget på mellem 10 og 35 pr. kvartal. I perioden 2005-15 er antallet af parcelhuse og fritidshuse til salg steget støt. Hvor der i begyndelsen af 2005 var 384 parcelhuse og 49 fritidshuse til salg, var tallet i begyndelsen af 2015 steget til hhv. 810 og 315. Udviklingen i liggetid har fulgt udviklingen i resten af landet med et fald i perioden 2004-06 og en stigning i perioden 2006-12. Siden 2012 har liggetiden i hele landet i gennemsnit været omkring 220 dage, mens den i Frederikshavn Kommune i 2014 var steget til 350 dage.

Videre læsning

Læs mere om Samfund og erhverv i Frederikshavn Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Befolkning og boliger