Figur 1. Befolkningsudviklingen 1971‑2017 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Gribskov Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.
Indeks: 1971=100.
.
Figur 2. Befolkningens fordeling på aldersgrupper i fremskrivningen 2017‑45 for Gribskov Kommune og hele landet.
.

I perioden fra 1971 til 2004 voksede befolkningstallet i den nuværende Gribskov Kommune med 73 %. Derefter fortsatte udviklingen med en svagere stigning. Ifølge befolkningsfremskrivningen fra 2017 vil der fortsat være en stigning, dog betydelig svagere. Den samlede fertilitet er for nedadgående, og i befolkningsfremskrivningen forventes en markant stigning i ældrekvoten.

Befolkningsudviklingen

Den 1. januar 2017 boede der 41.213 personer i Gribskov Kommune. Der har i perioden 1971 til 2017 været en konstant befolkningsstigning i kommunen på i alt 77 %. Det er en stærkere stigning end i både Region Hovedstaden (9 %) og landet som helhed (16 %). I fremskrivningen fra 2017 forventes en langt svagere stigning med i alt 3 % op til 42.616 i 2045 (se Figur 1).

Antallet af nettotilflytninger til Gribskov Kommune varierede i tiåret 2007 til 2016 mellem minus 87 og plus 103. I fremskrivningsperioden forventes en positiv nettotilflytning på over 200 om året de første ti år.

I de ti år fra 2007 har den årlige nettoindvandring til Gribskov Kommune gennemsnitligt ligget på 178 personer. Som i andre kommuner var der et maksimum i 2015, hvor der nettoindvandrede 427. Året efter var tallet næsten halveret. Ud over indenlandsk tilflytning og indvandring hænger befolkningsudviklingen også sammen med, at der har været fødselsunderskud i de seneste mere end ti år. Dette skyldes især, at antallet af levendefødte er faldet 31 % igennem hele perioden.

I fremskrivningen vurderes det, at fødselsunderskuddet vil blive mere end fordoblet i perioden. Det skal ses i sammenhæng med, at antallet af døde pga. det voksende antal ældre i kommunen stiger med knap en tredjedel gennem perioden, mens antallet af levendefødte forventes at blive næsten det samme. I de seneste ti år har den samlede fertilitet i Gribskov Kommune overordnet været nedadgående, men også meget svingende fra 2.274 levendefødte børn pr. 1.000 kvinder i den fødedygtige alder i 2007 til 1.851 i 2016.

I 2016 var den samlede fertilitet 1.702 i Region Hovedstaden og 1.785 i hele landet.

Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende i Gribskov Kommune har været faldende siden 2013 til 28,1 år i 2016 mod 30,3 år i Region Hovedstaden og 29,1 år i hele landet.

I 2017 udgjorde gruppen af 15‑64-årige 59,2 % af befolkningen i Gribskov Kommune, hvilket var noget mindre end på landsplan (se Figur 2). I fremskrivningen falder andelen i den erhvervsaktive alder til at udgøre 50,1 % i 2045. Befolkningsfremskrivningen peger endvidere på, at Gribskov Kommune er på vej mod en befolkning med en endnu større andel over 65 år; der forventes en stigning fra 25,3 % i 2017 til 35,7 % i 2045.

Disse to udviklinger medfører en markant stigning i den såkaldte ældrekvote, der er beregnet som antallet af ældre fra 65 år målt i forhold til de 15‑64-årige.

Ældrekvoten var i 2017 på 43 % i Gribskov Kommune mod 25 % i Region Hovedstaden som helhed. I slutningen af fremskrivningsperioden anslås det, at ældrekvoten i kommunen kommer op på 71 %.

Boligforhold

Et af Gillelejes ældste og mest besøgte bykvarterer ligger bag havnen: Her Lille Strandstræde set fra kirkegården. Ud over de gamle stråtækte huse er kommunen præget af, at omkring halvdelen af boligerne er byggeri fra 1960´erne og 1970´erne.

.

Gribskov Kommunes boligbestand er usædvanlig på to områder: For det første er næsten 90 % ejerboliger – på landsplan er andelen kun 62 %. For det andet er næsten halvdelen af boligerne fritidshuse – 48 % i kommunen mod kun knap 8 % på landsplan. De øvrige boliger udgøres primært af parcel- og rækkehuse, mens der næsten ingen etageboliger er. Således har Gribskov Kommune et af de højeste antal fritidshuse i hele landet, i 2017 ca. 14.500.

I dag har postnummeret »3220 Tisvildeleje« landets højeste kvadratmeterpris for fritidshuse med et gennemsnit på 31.400 kr. (2015‑16). I 2016 blev udlejningen opgjort til ca. 340.000 overnatninger, men omfanget af feriehusudlejning er langt lavere end i de vestjyske kommuner.

Knap halvdelen af boligerne i Gribskov Kommune er bygget i 1960’erne og 1970’erne. I disse år voksede området kraftigt med nye parcelhuskvarterer, samtidig med at almindelige danskere for første gang i stort antal fik eget fritidshus.

Kvadratmeterpriserne i Gribskov Kommune er markant lavere end i Region Hovedstaden. Selv om kommunen oplevede en kraftig vækst i boligpriser under højkonjunkturen frem til 2007, har kvadratmeterpriserne siden krisen været under regionsgennemsnittet og er i dag ganske tæt på det nationale niveau.

Indvandring

Uden indvandring ville befolkningstallet være faldet i Gribskov Kommune i tiåret 2007‑16. Størst var nettoindvandringen i 2015, hvor den udgjorde 427 personer. Gribskolen i Græsted havde i 2016 ca. 60 flygtningebørn i modtageklasser.

.

Indvandrere og efterkommere, der udgjorde 2,4 % af befolkningen i Gribskov Kommune i 1980, var i 2017 steget til 7,8 %. Det er lavere end i hele landet og i Region Hovedstaden, hvor de udgjorde hhv. 12,9 % og 18,9 % i 2017.

I perioden 2007‑16 er antallet af indvandrere og efterkommere i kommunen steget hvert år. Indvandrere fra ikke-vestlige lande i Gribskov Kommune var i disse år færre end de vestlige indvandrere, men de sidste to år i perioden har gruppen af ikkevestlige indvandrere været lidt større.

Af de 2.753 indvandrere, der boede i kommunen pr. 1. januar 2017, havde 49 % oprindelse i vestlige lande. Blandt indvandrere med oprindelse i de vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande) udgjorde indvandrere fra Polen, Sverige, Tyskland og Storbritannien knap 50 %. Blandt de ikke-vestlige udgjorde indvandrere fra Syrien, Tyrkiet, Thailand og Rusland samlet over halvdelen (54 %).

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Gribskov Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger

Eksterne links