De 30‑34-åriges højest gennemførte uddannelse i Gribskov Kommune og hele landet i 2017.
.

Uddannelsesniveauet i kommunen er lidt lavere end i landet som helhed, mens middelalder og sundhedstilstand er tæt på niveauet på landsplan. Efter en reduktion i antallet af folkeskoler går omkring hver tredje elev i en fri grundskole. Udgifterne til ældre er lavere end på landsplan.

Uddannelse

Tabel 1. Antal skoler og elever i Gribskov Kommune 1970/71 til 2016/17.
*Heri ikke medregnet Ramløse Skole, der fra skoleåret 2017‑18 igen blev udskilt som selvstændig skole. Flere af skolerne er opdelt på geografisk adskilte afdelinger.
.

I 2017 gik der over 600 HF- og gymnasieelever på Gribskov Gymnasium i Helsinge.

.

Uddannelsesniveauet i Gribskov Kommune afviger fra hele landet på især to områder. Flere har en erhvervsuddannelse som højest fuldførte uddannelse, og færre tager en videregående uddannelse.

Antallet af 30‑34-årige med kun en grunduddannelse er faldet fra 1991 til 2017, og mest hos kvinderne. Der er sket en kraftig stigning i andelen af kvinder med en videregående uddannelse, mens mændenes andel er næsten uændret.

Med virkning fra d. 1. august 2012 vedtog Gribskov Kommune en ny skolestruktur, der ændrede antallet af folkeskoler fra ti til seks (inkl. et 10.-klassecenter). Skolerne blev ikke lukket, men lagt sammen, og de fleste skoler har derfor to eller tre geografisk adskilte afdelinger med en skole fra 0. til 6. klasse og en anden med overbygning eller en skole med klasser fra 0. til 9. klasse.

Bjørnehøjskolen er den eneste med kun én afdeling, og Gilbjergskolen har foruden to afdelinger fra 0. til 6. klasse og en afdeling fra 7. til 9. klasse også en afdeling med et specialpædagogisk behandlingstilbud fra 0. til 9. klasse.

Antallet af elever steg kraftigt i perioden fra 1970/71 til 1986/87 (se Tabel 1), hvor kommunens befolkning voksede markant pga. tilflytninger og et stort nybyggeri.

Den yngste frie grundskole i kommunen er Esrum Kost- og Friskole fra 1988, mens den ældste, Helsinge Realskole, er fra 1938. Selv om antallet af frie grundskoler ikke er steget siden 1988, er andelen af elever steget kraftigt, og i 2016/17 går en tredjedel af eleverne i kommunen i en fri grundskole.

Gribskov Gymnasium har både STX og HF, men hvis man skal have en HHX, HTX, EUX eller en erhvervsuddannelse, skal man til nabokommunerne. Gribskov Produktionsskole har forskellige typer af værksteder og tilbyder også mulighed for at tage en kombineret ungdomsuddannelse med to forskellige erhvervstemaer.

Den fondsejede Godhavn Skole i Tisvildeleje er en specialskole for behandlingskrævende børn og unge og bruges af en række nordsjællandske kommuner.

Der er ingen videregående uddannelsesmuligheder i Gribskov Kommune.

Sundhed

Gribskolen i Græsted havde i 2016 ca. 60 flygtningebørn i modtageklasser.

.
Tabel 2. Middellevetid 2012‑16 og voksenbefolkningens sundhed i Gribskov Kommune, Region Hovedstaden og hele landet, 2013.
.

Et nyfødt barn i Gribskov Kommune havde i 2016 en beregnet middellevetid på 80,2 år. Det er næsten på niveau med landsgennemsnittet og gennemsnittet for Region Hovedstaden (se Tabel 2). Ligesom i resten af landet er den forventede middellevetid øget gennem en årrække. I Gribskov Kommune betjenes borgerne af Region Hovedstadens sygehuse. Det umiddelbare indlæggelsessted er Nordsjællands Hospital, Hillerød.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2013 er befolkningens sundhedstilstand generelt tæt på landsgennemsnittet.

Antallet af almene lægebesøg med offentligt tilskud i Gribskov Kommune var i 2016 på 6,7 pr. indbygger mod et landsgennemsnit på 7,1 lægebesøg. Derimod havde borgerne i 2016 flere indlæggelser. I Gribskov Kommune var der 153 indlagte patienter pr. 1.000 indbyggere mod 134 for hele Region Hovedstaden.

Udfordringerne med at skaffe læger til almen praksis havde i 2017 ikke ramt Gribskov Kommune specielt hårdt. Kommunen havde 1.478 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge. Det er noget færre end gennemsnittet for Region Hovedstaden som helhed og noget færre end landsgennemsnittet på 1.614 tilmeldte patienter.

Socialområdet og forsørgelse

Udgiftsbehovet på det sociale område i Gribskov Kommune er lidt mindre end det gennemsnitlige udgiftsbehov på landsplan og i Region Hovedstaden.

I 2014 var andelen af børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave 67,1 % for de 0‑2-årige og 83,5 % for de 3‑5-årige. For de 3‑5-årige er andelen lidt mindre end i landet som helhed, hvor 89,0 % var tilmeldt et pasningstilbud.

Udgifterne til forsørgelse (netto) pr. indbygger i alderen 17‑64 år i Gribskov Kommune var i 2017 ca. 10 % lavere end gennemsnittet for landets kommuner.

Kommunens nettoudgifter til ældreområdet udgjorde i 2016 31.923 kr. pr. person over 65 år, hvilket var ca. 23 % under landsgennemsnittet.

I 2013 modtog 9,5 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det var færre end på landsplan (12,7 %) og færre end i Region Hovedstaden som helhed (13,2 %). Ligesom på landsplan var andelen af ældre med fast hjemmehjælp i Gribskov faldet markant siden 2009.

Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, er ligeledes blevet lidt mindre gennem en årrække. I 2016 var andelen ca. 2,2 % af alle i alderen 65 år og derover mod 3,8 % i landet som helhed.

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Gribskov Kommune er noget lavere end i landet som helhed. I 2016 blev der rejst sigtelse for overtrædelse af straffeloven mod 7,5 personer pr. 1.000 indbyggere i Gribskov Kommune. På landsplan blev der tilsvarende rejst sigtelse mod 16,1 personer pr. 1.000 indbyggere og i Region Hovedstaden som helhed mod 16,7 personer pr. 1.000 indbyggere.

Både når det gælder voldsforbrydelser og indbrud og tyveri, ligger Gribskov Kommune under niveauet for både Region Hovedstaden og landet som helhed.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Gribskov Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg