Faktaboks

Areal
279,5 km²
Højeste punkt
89,7 m.o.h. (Multebjerg)
Kystlinje
34 km
Region
Hovedstaden
Stift
Helsingør
Provsti
Frederiksværk
Antal sogne
13
Befolkningsudvikling
16.606 personer (1950), 31.856 personer (1980), 41.213 personer (2017)
Befolkningstæthed i kommunen
147 personer/km² (2017)
Befolkningstæthed i Danmark
134 personer/km² (2017)
Gennemsnitsalder i kommunen
45,6 år (2017)
Gennemsnitsalder i Danmark
41,4 år (2017)
A-skattepligtig indkomst, gennemsnit pr. person i kommunen
275.534 kr. (2016)
A-skattepligtig indkomst, gennemsnit pr. person i Danmark
271.263 (2016)
Hjemmeside

gribskov.dk

Kort over Gribskov Kommune.
.
Gribskov Kommunes logo.
.
Arresø strækker sig ind i Gribskov Kommune i sydvest.
.

Dronningmølle Strand er et stort tilløbsstykke på de varmeste sommerdage. Gribskov er den kommune i Region Hovedstaden, hvor turismen betyder mest.

.

I Sjællands største fiskerihavn, Gilleleje Havn, er der også plads til lystbåde; de har deres egen del af havnen med plads til mere end 200 både.

.

Gribskov, der lægger navn til Sjællands nordligste kommune, er et af landets største skovområder, og det strakte sig i 1700-tallet næsten helt til Arresø. Kommunen har et bakket terræn med vand- og mosehuller, skabt især af den seneste istid, og grænser op til Danmarks største sø, Arresø, og Esrum Sø. Gribskov Kommune har desuden 34 km kyst mod Kattegat og er kendetegnet ved tæt bebyggelse på nordkysten med mange sommerhuse, landbrug med mindre brug, der dækker godt halvdelen af kommunens areal, og skov mod sydøst, hvor Sjællands største skov, Gribskov, stadig dominerer landskabet.

Søerne, havet og skoven har siden oldtiden været et livsvilkår for de mennesker, der har slået sig ned her. Allerede i ældre stenalder bosatte folk sig ved kysterne, og siden begyndte de første agerdyrkere at rydde dele af de store skovområder i jagten på dyrkbar jord og græsningsarealer. I sen jernalder og i vikingetiden blev en stor del af kystområderne forladt, nok fordi det var svært at beskytte sig mod plyndring fra havet. Flere slog sig ned langs Arresø, hvor fundet af Ramløseskatten fra 900-tallet med arabiske sølvmønter vidner om internationale kontakter i vikingetiden. Den store sandflugt satte ind i 1500-tallet og begravede marker og lagde landsbyer øde.

I 1900-tallet blev der bygget flere og flere sommerhuse langs kysten, samtidig med at andelen af kommunens beskæftigede i de primære erhverv faldt til fordel for lettere industri, service- og handelserhverv. Landbruget spiller stadig en vigtig rolle, men i dag har kommunen fokus på erhvervets nye muligheder med bl.a. produktion af biomasse, ligesom der er planer om at genskabe Søborg Sø, der blev tørlagt i årene 1872‑76 og indlemmet som agerjord.

Flere af de charmerende fiskerlejer, som Gribskov Kommune er kendt for, voksede frem i 1300‑1400-tallet som udgangspunkt for bøndernes sæsonfiskeri, men kun Gilleleje, hvis havn blev anlagt i 1872, udviklede sig til en havneby af betydning. Det var også fra Gilleleje Havn, at danske jøder i 1943 blev sejlet til Sverige for at undslippe den tyske besættelsesmagt under 2. Verdenskrig. I dag er Gilleleje Havn Sjællands største fiskerihavn og har desuden en stor lystbådehavn.

Gribskov Kommune har 14 kirker. De 11 er fra middelalderen og opført i romansk stil. Kommunens tre yngre kirker er fra 1700-tallet og frem. Det gælder Gilleleje Kirke, Villingerød Kirke og den lille Smidstrup Strandkirke af træ bygget i 1988. Borgen Søborg, som i middelalderen var i kongens eje, eksisterer i dag kun som ruin. Købstaden Søborg, der voksede frem i tilknytning til borgen, og som den eneste by i nutidens Gribskov Kommune fik købstadsrettigheder – i 1200-tallet – er i dag en landsby med bare 240 indbyggere. Søborgs middelalderkirke i teglsten er dog med sin anseelige størrelse stadig en købstad værdig. Esrum Kloster, der sidst i 1400-tallet var Nordsjællands største jordejer, er i dag åbnet for offentligheden som oplevelsescenter.

Samtidig med at turisterne i 1800-tallet begyndte at få øjnene op for naturskønheden i Gribskov Kommune, valfartede også kunstnerne til egnen for at lade sig inspirere af det idylliske landskab og de pittoreske fiskerlejer, bl.a. kunstmalerne Thorolf Pedersen og Viggo Helsted. Omkring 1909 boede Johannes V. Jensen i Tibirke Bakker og skrev her en del af Den lange Rejse. Kommunen er stadig hjemsted for en række kunstnere og har flere udstillingssteder, bl.a. Munkeruphus ud til Øresund og Rudolph Tegners Museum & Statuepark, der ligger i det fredede hedeområde Rusland. Kunstrunden Nordsjælland arrangerer lokale udstillinger, og udstillingsplatformen KunsthusUden- Mure står bag Nordkystens Kunst Triennale, hvor samtidskunstnere fortolker områdets historie og egenart. Koncertarrangementerne Musik i Lejet i Tisvilde og Gilleleje Festival trækker hvert år tusindvis af gæster til Gribskovs nordkyst, og Græsted Kro lægger årligt lokaler til Græsted Revyen, hvor lokale og besøgende i sommermånederne kan lade sig bespise og underholde.

Gribskov Kommune blev til som et resultat af Strukturreformen i 2007 ved en sammenlægning af Helsinge Kommune og Græsted-Gilleleje Kommune og hører til Region Hovedstaden. Knap halvdelen af kommunens indbyggere bor i de tre største byer: Helsinge – som er administrativt centrum – samt Gilleleje og Græsted. Pendlingen er af stor betydning og er blevet understøttet af forbedrede transportmuligheder, som bl.a. omfatter S-togsnettets udvidelse til Hillerød i 1968. Kommunen har et politisk ønske om at undgå centralisering, så der er udpeget ni lokalcentre, og Græsted er eksempelvis udpeget til at være kommunalt idrætscenter. I Gilleleje er planen at styrke helårsturismen, og adgangen til naturen og friluftslivet er vigtige aktiver med vandre- og cykelruter langs nordkysten, omkring søerne og i de store statsejede skove. Mange af naturområderne vil indgå i den kommende Nationalpark Kongernes Nordsjælland, der åbner d. 29. maj 2018.

Betydning af kommunenavnet Gribskov

Gribskovs kommunevåben. Våbenets blasonering: Mellem blåt og grønt en sølv bjælke foroven formet som en enkelt sinistervendt bølgetopskure og forneden som en enkelt antydet sinistervendt bølgetopskure.
.

Det tidligste belæg på navnet Gribskov er *1231 Gripscogh. Navnet er sammensat af et ældre dansk substantiv, grip, »jord, som frit kan indtages til opdyrkning«, og substantivet skov. De sammensatte substantiver gribsjord, »jord, som ikke var rebet, og som man frit kunne tage af til opdyrkning«, og gribsgods, »hvad enhver har lov til at tage, afbenytte o.l.«, åbner for den mulighed, at navnet er identisk med et lignende gammeldansk sammensat substantiv, *gripsskōgh, »skov til fri afbenyttelse«. Navnets betydning er i begge tilfælde »skoven, som ikke er ejet af nogen og derfor frit kan benyttes«.

Gribskov Kommunes våben

Motivet i Gribskovs kommunevåben er en bølge, som deler skjoldet mellem den blå farve, der står for himmel og hav, og den grønne farve, der står for mark og skov. Våbenet er udarbejdet af Ole Søndergaard. Det blev registreret i Kommunevåbenregisteret d. 4. marts 2008.

Natur og landskab

Løvspring i bøgeskoven i Kalvehave, Gribskov.

.

Den lille, farvestrålende opret kobjælde vokser kun to steder på Sjælland, heriblandt ved Rusland, hvor den stadig kan opleves i ret stort antal.

.

Kysterne, skovene og de åbne landskaber i Gribskov Kommune har siden midten af 1800-tallet haft en stor tiltrækningskraft på hovedstadsregionens befolkning. Det tiltrækkende landskab blev i vid udstrækning dannet i slutningen af sidste istid. Mange steder udgøres det af et småbakket landskab, som i vest omgives af hævet havbund fra Littorinahavet (Stenalderhavet). Kysten præges ofte af flyvesand, som ved Tisvilde Hegn har dannet klitlandskaber.

Kommunens to største skove er Gribskov og Tisvilde Hegn. Netop Tisvilde Hegn blev en vigtig del af kampen mod den sandflugt, som raserede dele af Nordsjælland i 1500- til 1700-tallet. Sporene efter flyvesandet ses stadig i den fyrretræsprægede skov, der med tiden er blevet levested for en række urter, svampe og insekter, som ellers er karakteristiske for de nordskandinaviske nåleskove. Flyvesandet har også sat sit aftryk på de kystnære åbne områder, hvor både Rusland ved Dronningmølle og Heatherhill ved Rågeleje i dag fremstår som hede- og overdrevsarealer.

Gribskov, som har lagt navn til kommunen, er både kommunens største, sammenhængende skovområde og Sjællands største skov. Skoven huser flere sjældne mosser og laver samt en af landet største fritlevende bestande af dådyr. Også de bævere, som 2009‑11 blev udsat flere steder i Nordsjælland, er så småt begyndt at indfinde sig i Gribskov.

I øst afgrænses Gribskov af Esrum Sø, som afslutter kommunen mod øst. Esrum Sø er Danmarks tredjestørste sø og samtidig den vandrigeste. Ved søens nordlige ende udspringer Esrum Å, som løber nordpå til Esrum Kloster, hvor vandkraften blev udnyttet af de lokale munke.

Naturen har stadig stor betydning for turismen og friluftslivet i kommunen. Det gælder især kysten med sine dramatiske klinter og gode badestrande, ligesom det er her, kommunens største sommerhusområder er koncentreret.

Læs videre om

Historie

Tidslinje over oldtiden i Gribskov Kommune.
.
Tidslinje over middelalderen og nyere tid i Gribskov Kommune.
.

Kulsvierhåndværket holdes i hævd af Maarum Kulsvierlaug. Kulmilen opbygges efter de samme metoder, som de gamle kulsviere i området brugte.

.

Tibirke Bakker øst for Tisvilde Hegn. Områdets sommerhuse ligger omgivet af enebærbuske, lyng og fyrretræer og har siden 1900-tallet tiltrukket kunstnere og velhavere.

.

I Gribskov Kommune har befolkningen siden den indledende bosættelse i ældre stenalder måttet indrette sig efter de livsvilkår, havet gav. Med landbrugets indførelse ca. 3950 f.Kr. spredte bosættelserne sig efterhånden til hele kommunens område, men havets ressourcer var fortsat en del af næringsgrundlaget. De følgende årtusinders øgning i antallet af bosættelser er formentlig udtryk for en befolkningstilvækst, som i jernalderen kulminerede med rydningen af det tidligere skovklædte indland.

I germansk jernalder affolkedes dele af området igen, måske fordi befolkningstrykket ledte til udpining af jorden. I vikingetiden, hvor området stod i forbindelse med omverdenen via internationale handels- og kontaktnet, blev kystzonen paradoksalt nok ligeledes forladt af frygt for plyndring fra havet.

I tidlig middelalder opstod først de såkaldte torpelandsbyer, hvis navne ender på »-torp«, og med skovrydningen også bebyggelserne med endelsen »-rød« (rydning), men området vedblev at være tyndt befolket i 1100-tallet, hvor klostrene Esrum og Asserbo blev grundlagt, og ærkebiskoppen af Lund lod borgen Søborg opføre. Omkring borgen opstod senere en købstad.

Mange fiskerlejer voksede frem i løbet af 1300‑1400-tallet, og i slutningen af middelalderen udviklede fiskeriet sig til at udgøre hovednæringsgrundlaget en del steder i området.

Pesten ramte i midten af 1300-tallet, og mange bebyggelser forsvandt i senmiddelalderen, formodentlig pga. den begyndende sandflugt, der prægede området.

Skoven Gribskov havde været i kongens eje siden middelalderen og prægede egnen både som jagtområde og som kilde til træ, der blev sendt til København og Helsingør. I 1805 åbnede Esrumkanalen, der lettede denne transport. I 1880 blev Hillerød-Græsted-jernbanen taget i brug. De efterfølgende forlængelser og forgreninger af jernbanenettet betød, at bl.a. sommergæster fra navnlig København fik lettere adgang til området. En række industrivirksomheder, ikke mindst teglværker, skød op i området i årtierne omkring år 1900, mens landbrug og fiskeri blev effektiviseret og fik en markant mindre betydning for beskæftigelsen i 1900-tallet.

I 1943 spillede området en særlig central rolle i jødeflugten til Sverige, hvor navnlig Gilleleje blev brugt som udskibningssted.

Gennem 1900-tallet blev turismen, der havde præget kommunen siden midten af 1800-tallet, stadig vigtigere, og mindre sommerhuse begyndte at dominere billedet mere end de store sommervillaer. Gilleleje udviklede sig til at være Sjællands største erhvervs- og fis kerihavn, hvor fangsten af jomfruhummer fik stigende betydning. Kommunen blev desuden bopæl for et stort antal pendlere.

Læs videre om

Byer

Tabel. Befolkning og areal i Gribskov Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2017).
* Hornbæk-Dronningmølle er af Danmarks Statistik opgjort som én by og ligger i både Helsingør og Gribskov Kommuner.
.

Byerne i Gribskov Kommune ligger i et attraktivt landskab med store skove, søer og en lang kyststrækning. Kommunens nærhed til store bycentre, først og fremmest Storkøbenhavn og Hillerød, danner grundlag for en betydelig udveksling; mange af de fastboende borgere pendler til arbejdspladser andre steder i regionen, mens mange fra regionen søger til kommunen for dens rekreative kvalitet. Gribskov Kommune rummer knap 15.000 fritidshuse, langt de fleste i et bælte langs nordkysten, hvor man finder en række af sommerlandets centre som Tisvildeleje, Rågeleje, Gilleleje og Dronningmølle. Også mange andre af de mindre byer er baseret på serviceydelser til fritidsbefolkningen. Kommunen har udpeget ni lokalcentre på typisk 1.000‑1.500 indbyggere, fx Esbønderup, Smidstrup og Tisvilde, som rummer lokal service, herunder enkelte offentlige institutioner. Det er et politisk ønske at undgå centralisering, og hovedbyen Helsinge rummer da også kun 20 % af kommunens befolkning, men for at støtte en ambition om, at byen bliver regionalt center, skal den alligevel tilgodeses, hvad angår tilvækst i boliger og erhverv. For Gilleleje, som er kommunens førende turistcenter og dermed har en stærkt sæsonbetonet økonomi, ønskes en udvikling af helårsturismen. Det tredje kommunecenter er den noget mindre Græsted, som har fået del i befolkningsvæksten, men har mistet betydning som handelscenter. De øvrige og ganske små byer – kommunen har identificeret hele 38 landsbyer – skal ifølge kommuneplanen friholdes for erhvervsudbygning.

Læs videre om

Kultur

Troels Malling (tv.) og René Richardt i Græsted Revyen 2017 i nummeret »Støj på kagen«.

.

Lokale og sommerhusgæster fylder Tisvildeleje Strand, når festivalen Musik i Lejet løber af stablen hvert år i juli.

.

Siden 1500-tallet er der blevet brændt kul i Gribskov, og i dag holder Maarum Kulsvierlaug liv i den århundredelange tradition for kulsvidning, som var udbredt i de nordsjællandske skove.

I Gribskov Kommune ligger Esrum Kloster, der var et af Nordens mest betydningsfulde klostre med store jordtilliggender. På kystskrænten ved Tisvildeleje finder man Sankt Helene Kilde, der efter sigende skulle have helbredende egenskaber, og som gennem århundreder har været valfartssted for folk, der håbede at blive helbredt ved at drikke af kilden.

Ikke kun den helbredende kilde, men også kysten og landskabet har draget folk udefra, især turister og landliggere fra København. Siden 1800-tallet har særligt egnen omkring Tisvilde og Tibirke Bakker været og er stadig i dag et populært område, hvor kunstnere gennem tiden har slået sig ned, bl.a. forfatterne Johannes V. Jensen og Hans Scherfig, kunstnerægteparret Agnete Therkildsen og Ejler Bille, maleren William Scharff og billedhuggeren Gerda Thune Andersen. I dag danner billedkunstneren Gunnar Aagaard Andersens hjem rammen om udstillingsstedet Munkeruphus mellem Gilleleje og Dronningmølle. I hedearealet Rusland ligger Rudolph Tegners Museum & Statuepark, hvor man kan gå en tur mellem Tegners skulpturer i parken eller besøge museet, hvor billedhuggeren ligger begravet.

Læs videre om

Samfund og erhverv

Gilleleje har udviklet sig fra et lille fiskerleje til en af landets mest kendte feriebyer. Gilleleje Havn er i dag et yndet mål for lystsejlere.

.

Den Gribskov Kommune, der efter en folkeafstemning blev en realitet pr. 1. januar 2007, var en sammenlægning af to kommuner, der på mange områder lignede hinanden. Både Helsinge Kommune og Græsted-Gilleleje Kommune var præget af store sommerhusområder, stor udpendling, en erhvervsstruktur med mange mindre virksomheder og et indtægtsniveau tæt på landsgennemsnittet. Den nye kommune er blevet kendt for at have landets højeste grad af udlicitering.

Læs videre om

Videre læsning

Se alle artikler om Kommuner