Sommerhusbyggeri og tilgroning har medført, at pimpernelkøllesværmer er gået meget tilbage, og i den danske rødliste vurderes arten derfor som sårbar. Man kan dog stadig opleve den farvestrålende sommerfugl på bl.a. Heatherhill og Rusland, hvor den er på vingerne i juni-juli. Det danske navn skyldes, at den hvidgrå larve udelukkende lever på alm. pimpinelle.
.
I april og frem til maj giver opret kobjældes violette blomster og solgule støvblade kulør til de ellers gråbrune overdrev. Den lille, farvestrålende forårsbebuder er ret almindelig i Himmerland og den nordøstlige del af Østjylland, men er meget sjælden i resten af landet. På Sjælland vokser den kun to steder, heriblandt ved Rusland, hvor den stadig kan opleves i ret stort antal.
.

Gribskov Kommune har mange værdifulde naturområder, som er levesteder for flere forskellige dyre-, svampe- og plantearter, der er sjældne eller truede i resten af landet. Naturområderne er dog ofte små og fragmenterede, så arterne har svært ved at sprede sig fra et område til et andet. Derfor lægger kommunen i forvaltningen op til at skabe spredningskorridorer mellem områderne for på den måde at sikre artsrigdommen og bevare truede og sårbare arter.

Naturområderne har også en stor rekreativ værdi, hvilket spiller en meget vigtig rolle for både turismen og bosætningen. Derfor skal adgangen til kysten, naturen og andre grønne områder forbedres yderligere. Især kysten er et stort aktiv, og kommunen ønsker, at badning som udgangspunkt skal være mulig på alle strande i området. I dag fører kommunen tilsyn med badevandskvaliteten på 11 strande, hvor der også er en række publikumsfaciliteter.

Selv om landbrugets betydning for antallet af arbejdspladser og forskellige kommunale interesser understreges i Kommuneplan 2013‑25, har det længe måttet vige til fordel for bl.a. friluftsliv og turisme, natur, landskab og miljø. I dag dækker landbruget under halvdelen af arealet. Kommunen mener, at det stadig har en vigtig rolle at spille, men at erhvervet må bevæge sig i nye retninger. I nogle områder kunne det være ved produktion af biomasse til vedvarende energi, mens det i andre kan ske ved at tænke friluftsliv, adgang til og oplevelser i naturen og landskabet ind i den landbrugsmæssige drift.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000-områder

I Gribskov Kommune er 2.671 områder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. De dækker tilsammen 4.287 ha, hvilket svarer til ca. 15 % af kommunens areal.

Derudover findes der en række, hovedsagelig mindre, fredede områder, som dels skal beskytte naturarealer mod byggeri og ødelæggelse, dels sikre udsigt og adgang, navnlig langs kysten. Langs nordkystens ellers brede bælte af sommerhusbebyggelse sikrer flere fredede eller offentligt ejede grønne kiler, at der er offentlig adgang til natur og åbent land fra baglandet til kysten. Det gælder fx ved Rusland, Nakkehoved, Gilbjerg Hoved og Heatherhill. De største fredninger i kommunen er Rusland på 260 ha, Nakkehoved på 100 ha, Tibirke Bakker på 75 ha og Ellemose på 65 ha. Dertil kommer en række fredninger på i alt ca. 70 ha langs østsiden af Arresø.

Flere områder er også beskyttet af EU’s habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver. Disse Natura 2000-områder, som både skal beskytte særlige naturtyper og truede dyr, svampe og planter, omfatter seks habitatområder og to fuglebeskyttelsesområder. En stor del af havet ud for kommunens nordøstlige kyststrækning indgår desuden i habitatområdet Gilleleje Flak og Tragten.

Den 15. december 2017 blev der truffet endelig beslutning om at oprette en nationalpark i Nordsjælland. En stor del af Gribskov Kommune, herunder Tisvilde Hegn, Gribskov, Rusland, Arresø og Esrum Sø, er udset til at indgå i den kommende nationalpark Kongernes Nordsjælland. Nationalparken åbner i slutningen af maj 2018.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Gribskov Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning

Eksterne links