Gymnastikhuset ligger på Vodroffsvej 51 i Frederiksberg Kommune. Bygninger og omgivelser er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Gymnastikhuset blev opført 1897-98 af Peter Vilhelm Jensen Klint (1853-1930). Jensen Klint var uddannet bygningsingeniør i 1877, senere maler med studier på Akademiets Malerskole indtil 1885. Gymnastikhuset blev tegnet til P.V. Jensen Klints studiekammerat fra Polyteknisk Læreanstalt, Niels Hansen Rasmussen, der i 1887 havde stiftet et gymnastikinstitut. Bygningen blev Jensen Klints gennembrud som arkitekt, og han blev derefter optaget i Akademisk Arkitektforening. Murermester var E. Rothe. Jensens Klints beskrivelse til gymnastikhuset var på blot 12 sider. Efter beskrivelsen af murer-, tømrer- og snedkerarbejdet afslutter han: "Entreprenøren leverer alle ovennævnte Arbejder i 1ste Klasses Materiale og Udførelse", og i marginen tilføjes: "Ved mulige Stridsspørgsmaal om Materialers eller Arbejdets Godhed, skal Architekten have den afgjørende Stemme". Mange af arbejderne måtte laves om op til flere gange, før arkitekten var tilfreds. Resultatet blev et byggeri præget af gedigen kvalitet og meget høj håndværksmæssig standard. Gymnastiksalens redskaber, bl.a. en plint og de i gulvet nedfældede skamler, omklædningsrummenes interiører samt cykelskur og indgangshavelåge er dekoreret med træskærerarbejder af Niels Larsen Stevns. Det fredede cykelskur er tegnet af Jensen Klint omkring 1920. I 2009 blev tag, facader og vinduer istandsat, og i 2011 blev den tidligere beboelseslejlighed på første sal ombygget til en ny gymnastiksal. Desuden blev varmeanlæg og elinstallationer moderniseret. Jensen Klint havde tegnet to marmorrelieffer til sydgavlen, men disse blev af økonomiske grunde aldrig udført. N.H. Rasmussen ønskede ikke, at ølpenge fra Carlsbergfonden skulle hænge på hans hus. De to nye marmorristninger er udført 2011 af Sys Hindsbo.

Beskrivelse

Gymnastikhuset er en fritliggende, vinkelformet bygning beliggende på hjørnet af Vodroffsvej og Sankt Markus Allé. Langs facaden mod Vodroffsvej er en lav beplantning og indgang ved nordgavlen med lavt stakit og dekoreret indgangslåge. Bygningen fungerer som gymnastikhus med diverse sale, omklædningsfaciliteter og administration. Gårdspladsen er belagt med rødflammede, hårdtbrændte, nyere mursten. Et cykelskur vest i gården er opført som trækonstruktion med grønmalede og udskårne stolper og åben forside, bræddebeklædning mod skel samt papbelagt halvtag. Gymnastikhuset er grundmuret af røde håndstrøgne sten i to etager over høj kælder med kløvet granitsokkel med skråkant foroven. De stående gavle og heltage er belagt med røde, flade falstagsten med enkelte små jernvinduer. Render og nedløb er af kobber. Overalt er bygningen præget af murværksdetaljer som mønstermurværk, forskellige stik- og blændingsformer, synlige skorstensløb og skorstenspiber med mange detaljer, udkragede altaner, slut- og vederlagsten m.m. Døre og vinduer er stort set overalt fra opførelsen. Facaden mod Vodroffsvej er opdelt i fem store fag med asymmetrisk placeret muret gavlkvist med to torammede vinduer med spidst stik samt en lille trekantfronton, begge med udkraget skorstensløb og pibe i midten. Profileret hovedgesims af formsten. Gymnastiksalen i den høje stueetage giver sig til kende i facaden med fem høje blændinger, hvori sidder store rundbuede, hvidmalede, trefags korspostvinduer med sprosseopdelte rammer, mens første sal, den tidligere beboelse, har mindre parvis grupperede etfags vinduer, adskilt af muret halvsøjle, med sposseopdelte underrammer, og den høje kælder har fladbuede, gråmalede, opsprossede trefags vinduer. På facaden står teksten: N.H. Rasmussens Gymnastikhus. Nordgavlen har hjørnepilaster, og øverst et torammet vindue, blændinger i gavltrekanten og tvillingeskorsten. Trappehus med teglhængt heltag og stående blændingsprydet gavl samt fladbuede, opsprossede vinduer i dobbelt rundbuespejl. Indgangen foregår via en dobbeltfløjet dør med riflede og bosserede fyldinger i rundbuet stik med vederlags- og slutsten i granit. Over døren er en indskriftstavle: "Ret Ryggen og tal Sandhed". Mellem nordgavl og trappehus er en lille tilbygning med afvalmet teglhængt tag, der bl.a. indeholder en lille trappe til kælderetagen. Sydgavlens midte understreges ved den markante fremspringende skorsten med tre løb, der afsluttes foroven af skorstenspibe med buet muret overdækning. I stueetagen findes en stor buet blænding med vederlagssten og årstallet 1898 i jernankre. Heri sidder to moderne marmorristninger. På 1. sal findes to udkragede altaner med hvidmalede, opsprossede vinduer i fladbuede stik. Til tagetagen to torammede, opsprossede vinduer med spejl i spidst stik. Den korte fløj mod syd langs Sankt Markus Allé har en ekstra indskudt etage i forhold til hovedfløjen. I alle etager er der parvist placerede, torammede, opsprossede vinduer med kobbersålbænk. I tagryggen sidder en skorstenspibe med sokkel og buet muret afdækning. Gavlen mod vest har en høj rundbuet blænding med hængestave og til tagetagen et trefags fladbuet vindue. De to fløje er mod gården sammenbygget med smigfag, og gårdsiden står som oprindeligt med filtset og hvidkalket murværk med enkle bånd og gesimser over en malet, pudset sokkel. To store trefagsvinduer til gymnastiksalen og i de øvrige etager forskellige grønmalede vinduer samt en lille grønmalet altan. Endvidere er der er synligt skorstensforløb, der afsluttes foroven i en trekantfronton og pibe med krave. Indgangen til fløjen mod Sankt Markus Allé sker gennem en grønmalet fyldingsdør indrammet af muret bånd. Gymnastikhuset har i det indre bevaret sin oprindelige plandisposition med undtagelse af første sal i fløjen mod Vodroffsvej, der oprindeligt indeholdt en bolig for bygherren, N.H. Rasmussen. Ved fjernelse af diverse skillevægge, er der nu indrettet en ny sal. Den endnu eksisterende boligindretning i tagetagen kunne ikke besigtiges .Gymnastikhusets omdrejningspunkt er den store sal i den høje stueetage i fløjen mod Vodroffsvej. Den fremstår velbevaret med oprindelige trægulve, pudsede vægge og lofter, vægpaneler og indretning med bomme, ribber og andre gymnastikredskaber. I underetagen er to omklædningsrum indrettet med faste udskårne bænke, indbyggede skabe, knagerækker m.m. Adgangen til salen foregår via to buede trapper. Fra omklædningsrummene er der adgang til baderum med terazzogulv og hollandske vægfliser. Opgang til den nye sal via hovedtrappe med udskåret balusterværk, mørkt lakerede trin og svungen håndliste. Fløjen mod Sankt Markus Allé er indrettet til kontor- og personalerum. Generelt findes oprindelige trægulve, pudsede overflader og oprindelige døre og gerichter. Oprindelig trætrappe med simple runde balustre og mørkt lakerede trin og håndliste.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi knytter sig til Gymnastikhusets markante beliggenhed på et hjørne og til den flotte facade, der skiller sig ud i gadebilledet. Vodroffsvej er præget af en stor variation af bygninger med forskellig anvendelse, arkitektur og opførelsestidspunkt. Sammen med beboelsesbygningen på det modsatte hjørne, hvis facader også er tegnet af P.V. Jensen Klint, skabes en flot markering af Sankt Markus Allé. Gymnastikhusets plan følger den spidse vinkel, som Vodroffsvej og Sankt Markus Allé danner med hinanden.

Kulturhistorisk værdi

De kulturhistoriske værdier knytter sig til bygningens gennemførte og gennemtænkte indretning til gymnastikhus. Da bygningen stadig fungerer som oprindeligt tænkt, er både eksteriør, interiør og detaljer i sjælden grad velbevaret. De gode materialer og det sublime håndværk fortæller om en tid og en arkitekt, der satte kvalitet meget højt. P.V. Jensen Klint arbejdede med de kvaliteter, han fandt i den ældre traditionelle arkitektur, det ærlige håndværk og de gode materialer. Eftertiden viser, at bygningen klarer det daglige slid, og den smukke patinering lægger et ekstra lag til fortællingen om generationers brug.Bygningens bredde udspringer af standardlængden på en bom, bygningens længde afgøres af ribbernes modul, og vinduernes placering bestemmes af ribbernes højde. Bygningens omdrejningspunkt er netop den store gymnastiksal, der allerede i det ydre fornemmes ved de store hævede vinduer i facaden. Den buede balkon i nordenden har en højde over gulvet, som netop muliggør, at en voksen mand kan hoppe op og gå armgang i det bærende stålprofil. Snedkerarbejdet er af en sjælden høj standard og viser det ypperste håndværk: Ribber, bomme, plint, ringe og små udskårne skamler gemt i hver sin lem foran hver ribbe, er smukt detaljerede og velbevarede efter langt over hundrede års brug. Omklædningsrummenes indretning med bænke, skabe, knager osv. er gennemarbejdet til mindste detalje, ligesom også bevægelsen gennem huset er gennemtænkt. Fra indgangen i nordgavlen går man direkte til omklædningsrummene i den høje kælder, og herfra går man videre til salen via en lille trappe. Efter gymnastikken kan man via omklædningsrummene gå til baderummene, der oprindeligt havde automatiske brusenicher, der udsendte vandstråler både fra væggen og fra gulvet, når man trådte på tremmegulvet. Denne indretning er desværre ikke længere i funktion på grund af moderne regulativer. Gymnastikhuset er en unik repræsentant for tiden, hvor den nationale stilart, specielt kendt i højskolebyggeriet, og det gode håndværk var oppe i tiden. P.V. Jensen Klint stiftede i 1907 foreningen Skønvirke, og året efter udgav han sine samlede skrifter i bogen Bygmesterskolen. Skønvirkestilen ses bl.a. tydeligt i Larsen Stevns dekorede stolper til cykelskuret, den udskårne indgangslåge og gymnastikredskaberne.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for Gymnastikhuset knytter sig i det ydre til den klart definerede og fritliggende bygningskrop med de flot komponerede asymmetriske facader og de markante stående gavle. Udformningen er inspireret af engelsk murstensarkitektur og med en detaljerigdom hentet fra tidligere tiders arkitektur, f.eks. de gotisk inspirerede blændingsformer. De synlige skorstensløb, der udkrager sig fra kælderetagen og markerer sig helt til skorstenspiben, er et markant og synligt arkitektonisk element på facader og gavle, der sammen med anvendelse af mønstermurværk, lisener, blændinger, bånd og gesimser, stik og spejle, udkragede altaner og forskellige vinduesformer, giver en spændende og rig stoflighed, der får bygningen til at fremstå spændende og karakterfuld. De arkitektoniske værdier for Gymnastikhuset knytter sig i det indre til den velproportionerede gymnastiksal med det velbevarede og smukt udførte interiør med balkoner, panelering, gymnastik- redskaber m.m., til hovedtrapperummet med den oprindelige trappe og til de veldisponerede og gennemarbejdede omklædningsrum.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links