Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
401544
Sted- og lokalitetsnummer
090406-20
Anlæg
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Plankevej, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Kapel, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Enkeltfund, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1850 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hellig kors kilde. Kilden består af et stensat bassin, ca. 3 x 4 m, med delvis stensat bund, der stiger opad mod nord. Vest for kilden er afdækket en 10 m lang plankevej og et fundament. Arealet om- kring kilden er udlagt til park. Hellig kors kilden er belig- gende i den østlige udkant af Fåborg i anlægget ved "Klinten". Den fredede kildes form og udstrækning fremgår af vedlagte skitse, hvorpå også grænsen for det fredede areal er angivet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1899
Uspecificeret aktivitet - Uspecificeret institution
1916
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMål: - 1,0 x 23,0 x 11,0 m. Hellig Kors Kilde forefundet som beskrevet i fredningstekst. Synlig er dog kun selve kildebassinet og en mindesten med inskription, opsat ved bassinets N-ende. Det fredede areals mål er derfor overført fra deklarationsridset. Bevoksning: 1988: Græs
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Odense Bys Museer
2002
Diverse sagsbehandling - Odense Bys Museer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet. den omtalte plankevej er ikek synlig det formodes den er dækket af jord.

Helligkilde

Helligkilde, kilde, hvis vand ansås for at være helbredende. Ifølge dansk folketro var "kraften" i vandet på sit højeste valborgsaften (30. april) og sankthansaften (23. juni), som derfor var de foretrukne besøgstider. Det var især gigt, lammelse, sår og bylder, skab og fnat samt mave- og øjensygdomme, man søgte helligkilderne for. Vandet skulle drikkes af nye lerskåle, som bagefter knustes og kastedes i kilden eller ved siden af. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Efterreformatorisk tid

Efterreformatorisk tid starter ved Reformationen i 1536, hvor den evangelisk-lutherske kirke blev indført i Danmark, og den slutter med indførelsen af den enevældige styreform i 1660, hvor det danske rige blev et arvekongedømme. Perioden, der også ofte kaldes Renæssancen, dækker således over en forholdsvis kort tidsperiode. Blandt de beskyttede fortidsminder findes en række borge og voldsteder, men også eksempelvis vejkister, skanser, kapeller og sagnsten. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links